Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wytrzymałość połączeń adhezyjnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMTAXCSD-WPA
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wytrzymałość połączeń adhezyjnych
Jednostka: Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

III stopnia

Rodzaj przedmiotu:

wybieralny

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 14/x, C 8/+, L 8/+, , razem: 30 godz., 3 pkt ECTS

Przedmioty wprowadzające:

nie dotyczy

Autor:

prof. dr hab. inż. Jan GODZIMIRSKI

Skrócony opis:

Właściwości mechaniczne i fizyczne tworzyw wielkocząsteczkowych. Teorie adhezji.

Technologie konstytuowania połączeń adhezyjnych. Analiza wytrzymałości połączeń klejowych. Optymalizacja wytrzymałościowa połączeń adhezyjnych.

Pełny opis:

Wykład z wykorzystaniem projektora oraz konwencjonalnego wyprowadzania wzorów na tablicy.

Tematy kolejnych zajęć / liczba godzin / krótki opis treści zajęć

1. Tworzywa wielkocząsteczkowe /2/

2. Hipotezy adhezji. Lepkosprężystość tworzyw polimerowych /2/

3. Wytrzymałość połączeń klejowych obciążonych na ścinanie – teoria Volkersena /2/

4. Wytrzymałość połączeń klejowych obciążonych na oddzieranie /2/

5. Wpływ temperatury na połączenia adhezyjne /2/

6. Statyczna trwałość czasowa i wytrzymałość zmęczeniowa połączeń klejowych /2/

7. Technologie konstytuowania połączeń klejowych /2/

Ćwiczenia w postaci rozwiązywania zadań związanych z problemami poruszanymi w treściach wykładów oraz numerycznego modelowania połączeń klejowych.

Tematy kolejnych zajęć / liczba godzin / krótki opis treści zajęć

1. Obliczanie wytrzymałości połączeń klejowych /2/

2. Numeryczne modelowanie połączeń klejowych /2/

3. Analiza numeryczna wytrzymałości połączeń klejowych /2/

4. Statystyczne opracowanie wyników badań eksperymentalnych /2/

Laboratoria polegające na wykonywaniu próbek i przeprowadzaniu badań wytrzymałościowych.

Tematy kolejnych zajęć / liczba godzin / krótki opis treści zajęć

1. Obliczanie krzywych naprężeń rzeczywistych klejów na podstawie wyznaczonych eksperymentalnie krzywych inżynierskich /2/

2. Badania porównawcze wytrzymałości połączeń klejowych obciążonych na ścinanie /2/

3. Badania porównawcze wytrzymałości połączeń obciążonych na odrywanie /2/

4. Określanie parametrów lepkosprężystości kleju konstrukcyjnego /2/

Literatura:

Podstawowa:

autor, tytuł, wydawnictwo, rok wydania

1. J. Godzimirski, M. Rośkowicz, S. Tkaczuk „Wytrzymałość połączeń klejowych” WAT, 2010

2. M. Rośkowicz „Wpływ lepkosprężystości klejów konstrukcyjnych na wytrzymałość połączeń klejowych” WAT, 2013

Uzupełniająca:

autor, tytuł, wydawnictwo, rok wydania

1. J. Godzimirski, J. Kozakiewicz, J. Łunarski, W. Zielecki „Konstrukcyjne połączenia klejowe elementów metalowych w budowie maszyn”. PRz, 1997

2. J. Kuczmaszewski „Fundamentals of metal-metal adhesive joint design”. PL, 2006

Efekty uczenia się:

W1 / zna i rozumie trendy rozwojowe w odniesieniu do budowy i eksploatacji maszyn, modelowania i symulacji komputerowej, metod i technik badawczo-rozwojowych / D_W02,

U1 / potrafi wykonywać zadania oraz formułować i rozwiązywać w sposób innowacyjny złożone problemy zgodnie z metodyką i metodologią prowadzenia badań naukowych / D_U01

K1 / jest gotów do niezależnego badania powiększającego istniejący dorobek naukowy i twórczy / D_K01

Metody i kryteria oceniania:

Moduł zaliczany jest na podstawie: zaliczenia.

Ćwiczenia zaliczane są na podstawie: aktywnego uczestnictwa

Ćwiczenia laboratoryjne zaliczane są na podstawie: aktywnego uczestnictwa i opracowanych sprawozdań

Zaliczenie przedmiotu jest prowadzone w formie ustnej

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu / zaliczenia jest zaliczenie ćwiczeń i laboratorium

Osiągnięcie efektu U1 i K1 - sprawdzane jest na ćwiczeniach

Osiągnięcie efektu W1 - sprawdzane jest podczas egzaminu

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)