Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Układy radioelektroniczne w systemach radiolokacyjnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMTAXCSD-URwSR
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Układy radioelektroniczne w systemach radiolokacyjnych
Jednostka: Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

III stopnia

Rodzaj przedmiotu:

wybieralny

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 22 / x ; C 8 / z ; Razem: 30

Przedmioty wprowadzające:

matematyka / wymagania wstępne: równania różniczkowe i różnicowe, rachunek operatorowy, transformacja Fouriera

fizyka / wymagania wstępne: podstawy matematycznego opisu zjawisk fizycznych, fale elektromagnetyczne, propagacja fal

elektronika i sygnały / wymagania wstępne: podstawy elektroniki analogowej i cyfrowej, sposoby opisu sygnałów elektrycznych

systemy mechatroniczne / wymagania wstępne: podstawowe pojęcia i metody pomiarowe, przetwarzanie ADC


Programy:

IV - VI / mechatronika / mechanika

Autor:

dr hab. inż. Jan PIETRASIEŃSKI, prof. WAT

dr inż. Maciej Podciechowski

Bilans ECTS:

1. Udział w wykładach / 22

2. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 22

3. Udział w ćwiczeniach / 8

4. Przygotowanie do ćwiczeń / 16

5. Udział w konsultacjach / 6

6. Przygotowanie się do egzaminu / 10

Sumaryczne obciążenie pracą studenta: 84 / 3 ECTS

Zajęcia z udziałem nauczycieli: 1.+3.+5.=36 / 1 ECTS

Zajęcia o charakterze praktycznym: 4.=16 / 0 ECTS

Skrócony opis:

Ogólna charakterystyka systemów echolokacyjnych. Zadania systemów echolokacyjnych: detekcja, lokalizacja , estymacja parametrów, identyfikacja. Metody wykrywania sygnałów echolokacyjnych. Prawdopodobieństwo detekcji i prawdopodobieństwo fałszywego alarmu. Metody pomiaru odległości i kątów stosowane w lokacji obiektów. Równanie zasięgu w radiolokacji. Śledzenie obiektów - filtr Kalmana. Echolokacyjne systemy z syntetyczną aperturą.

Pełny opis:

Wykłady realizowane są w formie werbalno – wizualnych prezentacji następujących treści

1. Systemy echolokacyjne. Klasyfikacja metod. Pasywne i aktywne urządzenia lokacyjne / 4

2. Propagacja fal elektromagnetycznych / 2

3. Podstawy radiolokacji. Równanie zasięgu / 2

4. Metody pomiaru odległości stosowane w lokacji obiektów. Dokładność pomiaru odległości / 2

5. Metody pomiaru kątów stosowane w lokacji obiektów. Dokładność namiaru / 4

6. Śledzenie obiektów / 4

7. Echolokacyjne systemy wielowiązkowe. Radar (SAR) z syntetyczną aperturą / 4

Ćwiczenia stanowią uzupełnienie wykładów i polegają na rozwiązywania przez studentów przykładowych zadań oraz przygotowaniu i zreferowaniu zadanych przez prowadzącego zagadnień.

1. Równanie zasięgu / 2

2. Detekcja sygnałów radiolokacyjnych / 2

3. Metody pomiaru odległości / 2

4. Filtr Kalmana (FK) / 2

Literatura:

podstawowa:

Z. Czekała „Parada radarów” Belona 2014

R. Salamon: Systemy hydrolokacyjne, Wyd. GTN, Gdańsk 2006

uzupełniająca:

M. Skolnik: Radar Handbook, McGraw-Hill Professional, 2008

M. Gucma, J. Montewka, A. Zieziula „Urządzenia nawigacji technicznej” Fundacja Rozwoju Akademii Morskiej w Szczecinie, Szczecin 2005

Efekty uczenia się:

D_W01 / ma zaawansowaną wiedzę w dziedzinie nauk technicznych ze szczególnym uwzględnieniem radiolokacji

D_W02 / ma zaawansowaną wiedzę obejmującą najnowsze osiągnięcia nauki w zakresie radiolokacji, modelowania i symulacji komputerowej oraz metod i technik badawczo-rozwojowych

D_W04 / ma wiedzę teoretyczną z zakresu nowoczesnych metod i technik prowadzenia zajęć dydaktycznych, podstaw pedagogiki i psychologii oraz wybranych problemów społeczno-politycznych

D_U01 / posiada umiejętności związane z metodyką i metodologią prowadzenia badań naukowych

D_U02 / potrafi dostrzec i sformułować zagadnienia badawcze prowadzące do innowacyjnego rozwiązania problemów technicznych

D_U03 / umie zaplanować, zbudować i przeprowadzić w sposób metodologicznie poprawny własny projekt badawczy, powiązany z działalnością naukową prowadzoną w większym zespole

D_U04 / ma umiejętność samokształcenia się

D_K01 / ma kompetencje odnoszące się do działalności społecznej, potrafi pracować i współdziałać w grupie

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: egzaminu

Ćwiczenia zaliczane są na podstawie: aktywnego uczestnictwa we wszystkich zajęciach

Egzamin z przedmiotu jest prowadzony w formie ustnego sprawdzenia wiedzy;

efekty D_W01 do D_K01 sprawdzane są na ćwiczeniach;

efekt D_W01, D_W02, D_U04 sprawdzany jest podczas egzaminu;

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)