Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Informatyka I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMTAXCNI-I
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Informatyka I
Jednostka: Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

niestacjonarne

Rodzaj studiów:

I stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 16/+; C 8/+; L 30/+ ; Razem: 54

Przedmioty wprowadzające:

brak przedmiotów wprowadzających

Programy:

semestr I / kierunek Mechatronika / wszystkie specjalności

Autor:

dr hab. inż. Leszek Baranowski

Bilans ECTS:

aktywność / obciążenie studenta w godz.:

1. Udział w wykładach / 16

2. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów i przygotowanie do zaliczenia / 25

3. Udział w ćwiczeniach / 8

4. Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń / 30

5. Udział w laboratoriach / 30

6. Samodzielne przygotowanie się do laboratoriów / 70

7. Udział w konsultacjach / 3

Sumaryczne obciążenie pracą studenta: 182 / 6 ECTS

Zajęcia z udziałem nauczycieli: 1. + 3. + 5. + 7. = 57 / 2 ECTS

Zajęcia o charakterze praktycznym: 5. + 6. = 100 / 3,5 ECTS


Skrócony opis:

Podstawowe pojęcia z dziedziny informatyki. Architektura komputera, podstawy algorytmów oraz języków programowania w Matlabie i HTMLu. Zaawansowane funkcje pakietu aplikacji biurowych Microsoft Office.

Pełny opis:

Wykład / metoda werbalno-wizualna z wykorzystaniem nowoczesnych technik multimedialnych

1. Kompilatory i języki programowania. Programowanie proceduralne i obiektowe / 1.

2. Zasady programowania w językach wysokiego poziomu na przykładzie Matlaba i Paskala, typy danych, deklarowanie zmiennych, sposoby tworzenia tablic i dostępu do ich elementów / 2.

3. Wyrażenia arytmetyczne, relacyjne i logiczne; instrukcje podstawiania, warunkowe, iteracyjne i wejścia-wyjścia / 2.

4. Skrypty, moduły, procedury, funkcje wewnętrzne i zewnętrzne, biblioteki, przetwarzanie plików; wykresy dwu- i trójwymiarowe / 2.

5. Pojęcie i sposoby opisu algorytmów, klasyfikacja algorytmów, algorytmy sekwencyjne i z rozgałęzieniami, sterowanie przepływem informacji w algorytmie / 2.

6. Algorytmy iteracyjne, przetwarzanie danych w pętli programowej

7. Arkusz kalkulacyjny MS Exce,l analiza danych oraz osadzanie wykresów w dokumentach MS Excel / 2.

8. Zaawansowane funkcje edytora tekstów, łącza danych w dokumentach Office / 2.

9. Grafika menedżerska i prezentacyjna / 1.

10. Hipertekstowy język opisu stron internetowych HTML / 1.

Ćwiczenia audytoryjne / metoda werbalno-praktyczna

1. Edycja, kompilowanie i uruchamianie programów w Matlabie oraz operacje na macierzach / 2.

2. Opisywanie algorytmów: lista kroków, schemat blokowy; algorytmy sekwencyjne i z rozgałęzieniami / 2.

3. Algorytmy iteracyjne, pętla programowa; algorytmy rekurencyjne: segment główny, podprogram / 2.

4. Identyfikacja elementów architektury komputera. Sprawdzenie stopnia opanowania wiedzy - test / 2

Laboratoria / metoda praktyczna z wykorzystaniem komputerów

1. Wykonanie w Matlabie aplikacji wykorzystującej instrukcje warunkowe if-elseif-else-end / 2.

2. Wykonanie w Matlabie aplikacji wykorzystującej instrukcje wyboru switch-case-otherwise-end / 2.

3. Wykonanie w Matlabie aplikacji wykorzystującej instrukcje iteracyjne for-end oraz while-end / 2.

4. Konstruowanie w Matlabie funkcji i wywoływanie ich w programie głównym / 2.

5. Wykonanie w Matlabie aplikacji wykorzystującej operacje na plikach dyskowych / 2.

6. Wykorzystanie Matlaba do zobrazowania wyników obliczeń na wykresach / 2.

7. Wykorzystanie Matlaba do rozwiązywania prostych zadań obliczeniowych / 2.

8. Opracowanie arkusza kalkulacyjnego wg wzoru: operacje na komórkach, praca z arkuszami w skoroszycie, formuły i funkcje / 2.

9. Opracowanie arkusza kalkulacyjnego wg wzoru: zobrazowanie danych na wykresie, solver, funkcje analizy danych / 3.

10. Zaawansowane funkcje edytora tekstów: użycie stylów, korespondencja seryjna, odwołania i odsyłacze / 1.

11. Osadzanie arkuszy kalkulacyjnych w innych programach pakietu Microsoft Office. Łącza danych. Analiza danych za pomocą tabel przestawnych / 2.

12. Przygotowanie projektu strony internetowej w HTML-u na zadany temat / 4.

13. Wykonanie pracy końcowej w postaci prezentacji na wybrany temat, zawierającej tekst, grafikę, wykresy oraz elementy multimedialne / 4.

Literatura:

podstawowa:

1. Elżbieta Szymczyk, MATLAB dla mechaników, WAT, 2006.

2. Bogdan Buczek, Algorytmy. Ćwiczenia, wyd. Helion, 2009.

3. Steve Schwartz, Po prostu Office 2010 PL, wyd. Helion, 2011.

4. Krzysztof Masłowski, Excel 2010 PL. Ilustrowany przewodnik, wyd. Helion, 2010.

uzupełniająca:

1. Bogumiła Mrozek, Zbigniew Mrozek, MATLAB i Simulink, wyd. Helion, 2004.

2. Cyprian Lachowicz, Matlab Scilab Maxima, Oficyna Wydawnicza, Opole, 2005.

3. Lech Banachowski, Krzysztof Diks, Wojciech Rytter, Algorytmy i struktury danych, WNT, 2003.

4. Grzegorz Kowalczyk, Word 2007 PL. Ćwiczenia praktyczne, wyd. Helion, 2010.

5. Michael Price, Excel 2007 PL. Seria praktyk, wyd. Helion, 2009.

Efekty uczenia się:

W1 - Student ma elementarną wiedzę w zakresie architektury

komputerów i systemów operacyjnych / K_W05, K_W11.

W2 - zna podstawowe pojęcia z dziedziny informatyki, instrukcje,

funkcje, typy danych i operacje na nich w języku wysokiego

poziomu / K_W05.

U1 - umie opracować algorytm, napisać, skompilować, uruchomić i

testować napisany samodzielnie program komputerowy w języku

Matlab / K_U14.

U2 - potrafi posłużyć się arkuszem kalkulacyjnym celem wykonania

prostych obliczeń inżynierskich, dokonania analizy danych i

zobrazowania wyników obliczeń w postaci arkusza, wykresów,

tabel / K_U20.

U3 – potrafi opracować dokumentację oraz przygotować i

przedstawić krótką prezentację wyników realizacji zadania

inżynierskiego / K_U03, K_U04.

K1 - potrafi przekazać społeczeństwu informacje za pomocą sieci

Internet na własnej stronie internetowej / K_K07.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: zaliczenia z oceną.

Ćwiczenia audytoryjne zaliczane są na podstawie: zaliczenia z oceną.

Laboratorium zaliczane jest na podstawie: zaliczenia z oceną.

Warunkiem zaliczenia przedmiotu na ocenę jest zaliczenie wszystkich efektów kształcenia, a ocena wystawiana jest na podstawie średniej z ocen za wszystkie efekty kształcenia.

Warunkiem zaliczenia laboratorium na ocenę jest zaliczenie wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych, a ocena wystawiana jest na podstawie średniej z ocen za wszystkie ćwiczenia laboratoryjne.

Zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych na ocenę odbywa się na podstawie kolokwium.

Efekty kształcenia sprawdzane są następująco:

- Efekt W1 sprawdzany jest na teście oraz w ramach ćwiczeń

rachunkowych.

- Efekt W2 sprawdzany jest na teście oraz w ramach sprawdzania

przygotowania do ćwiczeń laboratoryjnych.

- Efekt U1 sprawdzany jest w trakcie odpowiedzi, wykonywania

zadań i przygotowywania sprawozdań na ćwiczeniach

laboratoryjnych.

- Efekt U2 sprawdzany jest w trakcie odpowiedzi, wykonywania

zadań i przygotowywania sprawozdań na ćwiczeniach

laboratoryjnych.

- Efekt U3 sprawdzany jest na ćwiczeniach laboratoryjnych i

ćwiczeniach rachunkowych.

- Efekt K1 sprawdzany jest w trakcie odpowiedzi, wykonywania

zadań i przygotowywania sprawozdań na ćwiczeniach

laboratoryjnych.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)