Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Układy określania współrzędnych II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMTATWSM-UOWs
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Układy określania współrzędnych II
Jednostka: Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

II stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 30/x ; C 18/+ ; L 12/z ; Razem: 60

Przedmioty wprowadzające:

Podstawy radiolokacji / propagacja fal elektromagnetycznych, równanie zasięgu, efekt Dopplera, radiolokacyjne metody wykrywania

obiektów, wskaźniki radiolokacyjne.

Układy określania współrzędnych / metody pomiaru i śledzenia współrzędnych obiektów powietrznych.

Anteny i układy mikrofalowe / podstawowe parametry anteny i układów mikrofalowych.

Urządzenia radiolokacyjne / urządzenia nadawczo–odbiorcze.

Programy:

semestr I / Mechatronika / Radioelektronika przeciwlotniczych zestawów

rakietowych .


Autor:

dr inż. Maciej PODCIECHOWSKI

Bilans ECTS:

1. Udział w wykładach / 36

2. Udział w ćwiczeniach / 18

3. Czas poświęcony przez studenta na przygotowanie się do ćwiczeń / 40

4. Udział w laboratoriach / 12

5. Czas poświęcony przez studenta na przygotowanie się do laboratoriów / 30

6. Przygotowanie do egzamin / 15

Sumaryczne obciążenie pracą studenta: 145 / 5 ECTS

Zajęcia z udziałem nauczycieli: 1.+2.+4.=60 / 2 ECTS

Zajęcia o charakterze praktycznym: 4.+5.=42 / 1,5 ECTS

Skrócony opis:

W treści przedmiotu zawarto problematykę wynikającą z następujących tematów:

- radiolokacyjne metody wykrywania i śledzenia obiektów,

- układy śledzące w zestawie KUB,

- układy śledzące w zestawie WEGA,

- układy śledzące w zestawie PRWB OSA.

Pełny opis:

Wykłady są prowadzone metodami aktywizującymi wykorzystując w szczególności: twórcze rozwiązywanie problemów, rozwijając u

studentów umiejętność dyskusji na tematy zajęć:

1. Radiolokacyjne metody pomiaru współrzędnych. Impulsowa metoda pomiaru odległości, schemat blokowy, zasada pracy. Zasada

pomiaru katów w stacjach monoimpulsowych / 2

2. Przetwarzanie sygnału echa radiolokacyjnego. Cyfrowa filtracja sygnałów, Procesor celu. Procesor rakiety. Filtr Kalmana / 2

3. Komputerowe metody śledzenia obiektów powietrznych. Rozszerzony filtr Kalmana. Algorytm wielohipotezowej metody śledzenia / 4

4. Pasywne metody wykrywania i śledzenia obiektów. Radar PCL / 2

5. Podstawowe parametry zestawu „K”. Układy pomiaru odległości i katów celu - schematy funkcjonalne i zasada pracy / 6

6. Zestaw „W”. Podstawowe parametry. Układy pomiaru odległości i katów celu - schematy funkcjonalne i zasada pracy / 4

7. Zestaw „O”. Podstawowe parametry. Układy pomiaru odległości i kątów celu i rakiet - schematy funkcjonalne i zasada pracy / 6

8. Kontrola funkcjonowania. Justowanie kanałów śledzenia / 2

Ćwiczenia rachunkowe związane z zagadnieniami omawianymi na wykładzie, obejmują przypomnienie, utrwalenie i usystematyzowanie

wiedzy wcześniej nabytej, uzyskanej jako rezultat ukierunkowanej pracy własnej poprzez rozwiązywanie zadań i problemów:

1. Metody pomiaru współrzędnych / 2

2. Błędy pomiaru współrzędnych / 2

3. Filtr Kalmana / 4

4. Obliczanie podstawowych parametrów UOW zestawu „K” / 2

5. Obliczanie podstawowych parametrów UOW zestawu „W” / 2

6. Obliczanie podstawowych parametrów UOW zestawu „O” / 2

Ćwiczenie laboratoryjne związane z zagadnieniami omawianymi na wykładzie ukierunkowano na praktyczne przypomnienie, utrwalenie i

usystematyzowanie wiedzy wcześniej nabytej:

1. Badanie własności dynamicznych układów określania współrzędnych / 3

2. Badanie własności rozszerzonego filtru Kalmana / 3

3. Badanie właściwości algorytmu wielohipotezowago śledzenia obiektu / 3

4. Badanie układów automatycznego śledzenia odległości / 3

Literatura:

podstawowa:

B.S. Gąsior - Układy określania współrzędnych, WAT 1980 sygn. S-42537;

A. M. Wiśniewski - Przetwarzanie informacji radiolokacyjnej, WAT 1995 sygn. S-52440;

Zestaw stacji r-lokacyjnych wykrywania i naprowadzania SURN 1S91M1. Opis techniczny;

SSUiE 1974 Przeciwlotniczy wóz bojowy PRWB 9K33. Opis techniczny;

SSUiE MON 1980 Zestaw rakietowy S200WE. Opis techniczny. WLOP 1989.

uzupełniająca:

J.Darłak, A.Pienięzny - Teoria radiolokacji i radionawigacji. Zbiór zadań, WAT 1983 sygn. S-45127;

E.Remiszewski – Urządzenia radiolokacyjne, WAT 1978 sygn. S-40968; S. Mroczek, „Podstawy radiolokacji : wybrane zagadnienia z

termolokacji”. 1974 syg. S-37526.

Efekty uczenia się:

W1 - zna budowę systemów określania współrzędnych w zestawach obrony przeciwlotniczej / K_W02

W2 - ma wiedzę w zakresie metod pomiaru, filtracji i śledzenia współrzędnych obiektów powietrznych stosowanych w systemach

określania współrzędnych / K_W04

W3 - ma wiedzę w zakresie trendów rozwojowych w systemach pomiaru i śledzenia współrzędnych obiektów powietrznych (PCL) / K_W06

U1 - potrafi obliczać podstawowe charakterystyki systemów określania współrzędnych / K_U07

U2 - potrafi przeprowadzić analizę funkcjonowania elementów systemów określania współrzędnych / K_U11

U3 - umie korzystać z instrukcji sprzętu radiolokacyjnego w zakresie systemów określania współrzędnych / K_U01

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie średniej z pozytywnych ocen za wszystkie efekty kształcenia. Egzamin przeprowadzane jest w

formie pisemnej.

Efekt W1 sprawdzany jest głównie podczas sprawdzania wiedzy teoretycznej przed ćwiczenia laboratoryjnymi, na ćwiczeniach

rachunkowych oraz na kolokwium i egzaminie.

Efekt W2 sprawdzany jest głównie podczas sprawdzania wiedzy teoretycznej przed ćwiczenia laboratoryjnymi, na ćwiczeniach

rachunkowych oraz na kolokwium i egzaminie.

Efekt W3 sprawdzany jest na kolokwium i egzaminie.

Efekt U1 sprawdzany jest na ćwiczeniach rachunkowych i ćwiczeniach laboratoryjnych.

Efekt U2 sprawdzany jest na ćwiczeniach rachunkowych i ćwiczeniach laboratoryjnych.

Efekt U3 sprawdzany jest na ćwiczeniach rachunkowych i ćwiczeniach laboratoryjnych.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)