Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Systemy określania współrzędnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMTATWSM-SOW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Systemy określania współrzędnych
Jednostka: Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

II stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 30/x ; C 18/+ ; L 12/z ; Razem :60

Przedmioty wprowadzające:

Podstawy radiolokacji / propagacja fal elektromagnetycznych, równanie zasięgu, efekt Dopplera, radiolokacyjne metody wykrywania obiektów.

Urządzenia zobrazowania informacji / wskaźniki radiolokacyjne.

Anteny i układy mikrofalowe / podstawowe parametry anteny i układów mikrofalowych.

Urządzenia zobrazowania informacji / wskaźniki radiolokacyjne.

Urządzenia radiolokacyjne / urządzenia nadawczo–odbiorcze.

Programy:

semestr I / Mechatronika / Radioelektronika przeciwlotniczych zestawów rakietowych

Autor:

dr inż. Maciej PODCIECHOWSKI

Bilans ECTS:

1. Udział w wykładach / 30

2. Udział w ćwiczeniach / 18

3. Czas poświęcony przez studenta na przygotowanie się do ćwiczeń / 36

4. Udział w laboratoriach / 12

5. Czas poświęcony przez studenta na przygotowanie się do laboratoriów / 36

6. Przygotowanie do egzamin / 15

Sumaryczne obciążenie pracą studenta: 147 / 5 ECTS

Zajęcia z udziałem nauczycieli: 1.+2.+4.=60 / 2 ECTS

Zajęcia o charakterze praktycznym: 4.+5.=48 / 1,5 ECTS

Skrócony opis:

W treści przedmiotu zawarto problematykę wynikającą z następujących tematów:

- radiolokacyjne metody wykrywania i śledzenia obiektów,

- układy śledzące w zestawie NEWA, KUB, WEGA oraz w PRWB OSA.

Pełny opis:

Wykłady są prowadzone metodami aktywizującymi wykorzystując w szczególności: twórcze rozwiązywanie problemów, rozwijając u

studentów umiejętność dyskusji na tematy zajęć:

1. Radiolokacyjne metody pomiaru współrzędnych / 2

2. Impulsowa metoda pomiaru odległości, schemat blokowy, zasada pracy. Zasada pomiaru katów w stacjach z szybkim przeszukiwaniem przestrzeni i monoimpulsowych / 2

3. Przetwarzanie sygnału echa radiolokacyjnego. Cyfrowa filtracja sygnałów, Procesor celu. Procesor rakiety. Filtr Kalmana / 2

4. Komputerowe metody śledzenia obiektów powietrznych. Rozszerzony filtr Kalmana. Algorytm wielohipotezowej metody śledzenia / 2

5. Pasywne metody wykrywania i śledzenia obiektów. Radar PCL / 2

6. Podstawowe parametry zestawu „N”. Układy pomiaru odległości i katów celu i rakiet- schematy funkcjonalne i zasada pracy / 5

7. Podstawowe parametry zestawu „K”. Układy pomiaru odległości i katów celu - schematy funkcjonalne i zasada pracy / 3

8. Zestaw „W”. Podstawowe parametry. Układy pomiaru odległości i katów celu - schematy funkcjonalne i zasada pracy / 3

9. Zestaw „O”. Podstawowe parametry. Układy pomiaru odległości i kątów celu i rakiet - schematy funkcjonalne i zasada pracy / 5

10. Kontrola funkcjonowania. Justowanie kanałów śledzenia. Oblot techniczny. Wyniki oblotu / 2

11. Alternatywne metody śledzenia celu. Głowica optoelektroniczna - ZGO. Videotrcer / 2

Ćwiczenia rachunkowe związane z zagadnieniami omawianymi na wykładzie, obejmują przypomnienie, utrwalenie i usystematyzowanie

wiedzy wcześniej nabytej, uzyskanej jako rezultat ukierunkowanej pracy własnej poprzez rozwiązywanie zadań i problemów:

1. Metody pomiaru współrzędnych / 4

2. Filtr Kalmana / 2

3. Obliczanie podstawowych parametrów SOW zestawu „N” / 2

4. Obliczanie podstawowych parametrów SOW zestawu „K” / 2

5. Obliczanie podstawowych parametrów SOW zestawu „W” / 2

6. Obliczanie podstawowych parametrów SOW zestawu „O” / 2

7. Analiza błędów oblotu technicznego / 2

8. Obliczanie podstawowych parametrów głowicy optoelektronicznej / 2

Ćwiczenie laboratoryjne związane z zagadnieniami omawianymi na wykładzie ukierunkowano na praktyczne przypomnienie, utrwalenie i

usystematyzowanie wiedzy wcześniej nabytej:

1. Badanie własności dynamicznych systemów określania współrzędnych / 3

2. Badanie własności rozszerzonego filtru Kalmana / 3

3. Badanie właściwości algorytmu wielohipotezowago śledzenia obiektu / 3

4. Badanie układów automatycznego śledzenia odległości / 3

Literatura:

podstawowa:

B.S. Gąsior - Układy określania współrzędnych, WAT 1980;

A. M. Wiśniewski - Przetwarzanie informacji radiolokacyjnej, WAT 1995;

Zestaw rakietowy S125SC. Opis techniczny. WLOP 2000

Zestaw stacji r-lokacyjnych wykrywania i naprowadzania SURN 1S91M1. Opis techniczny, SSUiE 1974

Przeciwlotniczy wóz bojowy PRWB 9K33. Opis techniczny , SSUiE MON 1980

Zestaw rakietowy S200WE. Opis techniczny. WLOP 1989.

uzupełniająca:

J.Darłak, A.Pienięzny - Teoria radiolokacji i radionawigacji. Zbiór zadań, WAT 1983;

E.Remiszewski – Urządzenia radiolokacyjne, WAT 1978 ;

S. Mroczek, „Podstawy radiolokacji : wybrane zagadnienia z termolokacji”. 1974.

Efekty uczenia się:

W1 - zna budowę systemów określania współrzędnych w zestawach obrony przeciwlotniczej / K_W02

W2 - ma wiedzę w zakresie metod pomiaru, filtracji i śledzenia współrzędnych obiektów powietrznych stosowanych w systemach określania współrzędnych / K_W04

W3- ma wiedzę w zakresie trendów rozwojowych w systemach pomiaru i śledzenia współrzędnych obiektów powietrznych – głowica optoelektronicznczna (ZGO), radar pasywny (PCL) / K_W06

U1 - potrafi obliczać podstawowe charakterystyki systemów określania współrzędnych / K_U07

U2 - potrafi przeprowadzić analizę funkcjonowania elementów systemów określania współrzędnych / K_U11

U3 - umie korzystać z instrukcji sprzętu radiolokacyjnego w zakresie systemów określania współrzędnych / K_U01

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie średniej z pozytywnych ocen za wszystkie efekty kształcenia.

Egzamin przeprowadzane jest w formie pisemnej.

Efekt W1 sprawdzany jest głównie podczas sprawdzania wiedzy teoretycznej przed ćwiczenia laboratoryjnymi, na ćwiczeniach rachunkowych oraz na kolokwium i egzaminie.

Efekt W2 sprawdzany jest głównie podczas sprawdzania wiedzy teoretycznej przed ćwiczenia laboratoryjnymi, na ćwiczeniach rachunkowych oraz na kolokwium i egzaminie.

Efekt W3 sprawdzany jest na kolokwium i egzaminie.

Efekt U1 sprawdzany jest na ćwiczeniach rachunkowych i ćwiczeniach laboratoryjnych.

Efekt U2 sprawdzany jest na ćwiczeniach rachunkowych i ćwiczeniach laboratoryjnych.

Efekt U3 sprawdzany jest na ćwiczeniach rachunkowych i ćwiczeniach laboratoryjnych.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)