Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Systemy telemetryczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMTATWNP-ST
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Systemy telemetryczne
Jednostka: Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

niestacjonarne

Rodzaj studiów:

podyplomowe

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 16/+, Ćw. 4/-, L 4/- razem: 24 godz.

Programy:

Mechatronika / Radioelektronika przeciwlotniczych zestawów rakietowych

Autor:

dr inż. Maciej Podciechowski

Skrócony opis:

Klasyfikacja i struktura systemów telemetrycznych. Charakterystyki informacyjne systemów telemetrycznych. Kanał transmisji danych. Kodowanie źródła i kodowanie kanału. Błędy w systemach telemetrycznych. Globalne Systemy Pozycjonowania.

Pełny opis:

Wykłady prowadzone są metodą werbalno-wizualną z wykorzystaniem technik multimedialnych, z wykorzystaniem metod aktywizujących wykorzystując w szczególności: twórcze rozwiązywanie problemów, rozwijając u studentów umiejętność dyskusji na tematy zajęć:

T-1. Pojęcia podstawowe. Zastosowanie telemetrii. Klasyfikacja i struktura systemów telemetrycznych. Charakterystyki informacyjne systemów telemetrycznych / 2 godz.

T-2. . Entropia wielkości mierzonej. Ilość informacji i wydajność statystyczna źródła informacji pomiarowej. Przepustowość kanału informacyjnego /

2 godz.

T-3. Kanał transmisji danych telemetrycznych. Rodzaje kanałów przesyłowych i ich struktura. Informacyjny model kanału telemetrycznego bez zakłóceń i z zakłóceniami / 2 godz.

T-4. Kodowanie i dekodowanie. Twierdzenie o kodowaniu źródła / 2 godz.

T-5. Twierdzenie o kodowaniu kanału. Granica Shannona / 2 godz.

T-6. Kodowanie zwięzłe i nadmiarowe. Detekcja i korekcja błędów / 2 godz.

T-7. Globalny System Pozycjonowania - GPS. Budowa, zasada pracy oraz sposoby wykorzystania systemu GPS / 2 godz.

T-8. Dokładność oraz błędy systemu GPS. Wybrane protokoły transmisji danych / 2 godz.

Ćwiczenia / metoda werbalno-praktyczna obejmująca przypomnienie, utrwalenie i usystematyzowanie wiedzy wcześniej nabytej, uzyskanej jako rezultat ukierunkowanej pracy własnej poprzez rozwiązywanie zadań i problemów:

T-1. Kody nadmiarowe – wykrywanie i korekcja błędów / 2 godz.

T-2. Dokładność pomiaru położenia w systemie GPS / 2 godz.

Ćwiczenie laboratoryjne/ związane z zagadnieniami omawianymi na wykładzie ukierunkowano na praktyczne przypomnienie, utrwalenie i

usystematyzowanie wiedzy wcześniej nabytej, metoda praktyczna:

T-1. Badanie kodowania w telefonii internetowej / 2 godz.

T-2. Dowiązanie topogeodezyjne za pomocą odbiornika GPS / 2 godz.

Literatura:

1. H. Górecki, Teoria informacji, 2006 r.

2. S. Haykin, Systemy telekomunikacyjne, 2000 r.

3. W.D. Greeg, Podstawy telekomunikacji analogowej i cyfrowej, 1983 r.

4. J. Januszewski, Systemy satelitarne GPS, Galileo i inne, 2007 r.

Efekty uczenia się:

W1 / Ma poszerzoną wiedzę w zakresie podstawowych parametrów syste-mów telemetrycznych / P_W14;

W2 / Ma poszerzoną wiedzę w zakresie analizy błędów w systemach tele-metrycznych / P_W15;

U1 / Umie przeprowadzić analizę błędów w systemach telemetrycznych / P_U13;

U2 / Umie korzystać z satelitarnych systemów lokacyjnych / P_U14;

K1/ Jest świadomy konieczności pogłębiania swojej wiedzy specjalistycz-nej / P_K2.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie zaliczenia.

Zaliczenie przedmiotu jest prowadzone w formie testu pisemnego, w którym słuchacz musi udzielić min. 60% poprawnych odpowiedzi.

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia przedmiotu jest pozytywne zaliczenie wszystkich zadań indywidualnych.

Osiągnięcie efektu W1 - sprawdzany jest na teście pisemnym.

Osiągnięcie efektu W2 - sprawdzany jest na teście pisemnym.

Osiągnięcie efektu U1 - sprawdzany jest podczas zadań indywidualnych.

Osiągnięcie efektu U2 - sprawdzany jest podczas zadań indywidualnych.

Osiągnięcie efektu K1 - sprawdzany jest podczas zadań indywidualnych.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje słuchacz, który udzielił min. 95% popraw-nych odpowiedzi z testu.

Ocenę dobrą plus otrzymuje słuchacz, który udzielił min. 90% poprawnych odpowiedzi z testu.

Ocenę dobrą otrzymuje słuchacz, który udzielił min. 80% poprawnych odpowiedzi z testu.

Ocenę dostateczną plus otrzymuje słuchacz, który udzielił min. 70% po-prawnych odpowiedzi z testu.

Ocenę dostateczną otrzymuje słuchacz, który udzielił min. 60% poprawnych odpowiedzi z testu.

Ocenę niedostateczną otrzymuje słuchacz, który udzielił poniżej 60% po-prawnych odpowiedzi z testu.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)