Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Projektowanie i badania maszyn i mechanizmów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMTAKCSM-PBMM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Projektowanie i badania maszyn i mechanizmów
Jednostka: Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

II stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 30/+ , C 14/+, L -/- , P 16/ +, S -/- , Razem: 60

Przedmioty wprowadzające:

Matematyka: podstawowe wiadomości z zakresu trygonometrii i rachunku różniczkowego, całkowego, prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej;

Mechanika: podstawowy zasób wiedzy z zakresu: analizy płaskiego i przestrzennego układu sił, wyznaczania geometrii i mas układu materialnego, analizy stanu naprężenia i odkształcenia, hipotez wytrzymałościowych, metod energetycznych, kinematyki i dynamiki układu materialnego o stałej masie;

Grafika inżynierska: umiejętność czytania i sporządzania rysunków konstrukcyjnych zgodnie z obowiązującymi normami;

Podstawy konstrukcji maszyn: znajomość zasad konstrukcji, budowy i zasad projektowania części maszyn;

Programy:

I semestr/Mechatronika/wszystkie specjalności

Autor:

płk dr inż. Przemysław Kupidura,

płk dr inż. Mirosław Zahor,

Bilans ECTS:

aktywność/ obciążenie studenta w godz.

1. Udział w wykładach/ 30

2. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów, przygotowanie do zaliczenia/ 10

3. Udział w ćwiczeniach/ 14

4. Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń /28

5. Udział w konsultacjach/1

6. Udział w projekcie/ 16

7. samodzielne przygotowanie projektu/ 50

8. Udział w zaliczeniu: 1

Sumaryczne obciążenie studenta: 150 / 5 ECTS

Zajęcia z udziałem nauczycieli: 1. +3.+5.+6.+ 8.= 62/ 2 ETCS

Zajęcia o charakterze praktycznym: 6. = 16 / 0,5 ETCS

Skrócony opis:

Modelowanie w projektowaniu maszyn i mechanizmów, ocena ich elementów. Badania struktury, kinematyki i dynamiki mechanizmów z członami sztywnymi. Badania eksperymentalne stosowane w budowie maszyn.

Pełny opis:

Wykład:

1. Proces konstruowania obiektów technicznych. Metodyka projektowania konstrukcji/ 2

2. Struktura mechanizmów i maszyn. Podstawowe pojęcia teorii maszyn i mechanizmów z członami sztywnymi/ 4

3. Analiza strukturalna maszyn i mechanizmów. Klasyfikacja mechanizmów. Metody analizy układów kinematycznych/ 4

4. Mechanizmy zębate/ 2

5. Dokładności wymiarowe elementów maszyn i mechanizmów na etapie projektowania. Własności mechaniczne, fizyczne i technologiczne materiałów konstrukcyjnych/ 2

6. Badania eksperymentalne w budowie maszyn. Przygotowanie badań. Opracowanie wyników. Wnioskowanie. Metody pomiarów. Błędy pomiarów/ 2

7. Modelowanie obiektów mechatronicznych/ 4

8. Symulacja działania urządzeń mechatronicznych – analiza kinematyczna i dynamiczna/ 2

9. Wielokryterialna ocena elementów składowych urządzeń mechatronicznych/ 4

10. Zmęczenie elementów i zespołów konstrukcyjnych przy obciążeniach złożonych/ 4

Ćwiczenia:

1. Analiza strukturalna maszyn i mechanizmów. Określanie ruchliwości mechanizmów/ 2

2. Stosowanie pasowań i tolerancji przy projektowaniu maszyn i mechanizmów/ 2

3. Przygotowanie badań, opracowanie ich wyników/2

4. Modelowanie geometrycznych obiektów mechatronicznych/ 2

5. Weryfikacja poprawności działania mechanizmów wchodzących w skład urządzenia mechatronicznego z wykorzystaniem analizy kinematycznej i dynamicznej/ 2

6. Wielokryterialna ocena konstrukcji opracowanego projektu z wykorzystaniem narzędzi symulacyjnych/ 2

7. Obliczenia zmęczeniowe elementów i zespołów konstrukcyjnych/ 2

Projekt:

1. Projekt mechanizmu o określonych parametrach ruchu/16

Literatura:

podstawowa:

A.Morecki – „Teoria maszyn i mechanizmów”, PWN, 1987

A.Morecki, J.Knapczyk, K.Kędzior – „Teoria mechanizmów i manipulatorów”, WNT ,2001

M.Dietrich – „Podstawy konstrukcji maszyn”, WNT, 2008

Babiuch M.: „SolidWorks 2009PL, ćwiczenia”, Helion, Warszawa, 2009,

Kęska P.: „SolidWorks 2013 – modelowanie części, złożenia, rysunki”,

Kęska P.: „SolidWorks 2013 – konstrukcje spawane, arkusz blach, projektowanie w kontekście złożenia”,

Frączek J., Wojtyra M.: „Kinematyka układów wieloczłonowych”, WNT, Warszawa, 2008,

uzupełniająca:

Praca zbiorowa – „Poradnik mechanika” – REA, 2008

Janusz Wawrzecki- „Teoria maszyn i mechanizmów”-Wyd. Pol. Łódzkiej, 2008

Tadeusz Młynarski, Antonina Listwan, Edmund Pazderski- „Teoria maszyn i mechanizmów, Cz.I Synteza i analiza strukturalna mechanizmów”, Wyd. Pol. Krakowskiej, 1997

Efekty uczenia się:

W1 - ma wiedzę w zakresie procesu konstruowania i badania obiektów technicznych/ K_W02

W2 - ma wiedzę w zakresie analizy kinematycznej i dynamicznej mechanizmów/ K_W03

U1 - potrafi formułować i testować hipotezy dotyczące alternatywnych rozwiązań problemu inżynierskiego / K_U10

U2 - potrafi zaplanować proces testowania mechanizmu, wykorzystując do tego celu metody analityczne, symulacyjne lub eksperymentalne / K_U15

U3 -potrafi zaproponować ulepszenia/usprawnienia istniejących mechanizmów/ K_U16

U4- potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację zadania inżynierskiego – zaprojektowania mechanizmu/ K_U17

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie średniej z pozytywnych ocen za wszystkie efekty kształcenia.

Efekty W1, W2 sprawdzane są na zaliczeniu w formie testu:

ocena 2 – poniżej 60% poprawnych odpowiedzi;

ocena 3 – 60 ÷ 70% poprawnych odpowiedzi;

ocena 3,5 – 71 ÷ 80% poprawnych odpowiedzi;

ocena 4 – 81 ÷ 90% poprawnych odpowiedzi;

ocena 4,5 – 91 ÷ 95% poprawnych odpowiedzi;

ocena 5 – powyżej 96% poprawnych odpowiedzi.

Efekty U1, U2 i U3 sprawdzane są na ćwiczeniach.

Efekt U4 sprawdzany jest podczas realizacji projektu.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)