Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Projektowanie amunicji - II sem.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMTAGWSM-PA
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Projektowanie amunicji - II sem.
Jednostka: Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

II stopnia

Rodzaj przedmiotu:

wybieralny

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 20/x, C 14/+, P 18/+, S 8/zal; razem: 60 godz., 6 pkt ECTS

Przedmioty wprowadzające:

Konstrukcja amunicji/ znajomość budowy i działania podstawowych wzorów środków bojowych.

Balistyka wewnętrzna i zewnętrzna/ znajomość zjawisk występujących podczas strzału i na torze lotu.


Programy:

semestr studiów: II / kierunek studiów: Mechatronika/ Środki bojowe

Autor:

płk dr hab. inż. Przemysław KUPIDURABilans ECTS:

1. Udział w wykładach – 20

2. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów – 20

3. Udział w ćwiczeniach – 14

4. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń – 10

5.Udział w projektach – 18

6. Samodzielne przygotowanie do projektów – 30

7.Udział w seminarium - 8

8. Samodzielne przygotowanie do seminarium - 15

9. Udział w konsultacjach – 28

10. Przygotowanie do egzaminu – 15

11. Udział w egzaminie- 2

Sumaryczne obciążenie pracą studenta – 180 / 6 ECTS

Zajęcia z udziałem nauczycieli (1+3+5+7+9+11) – 90 godz / 3 ECTS

Zajęcia powiązane z działalnością naukową/ 5 ECTS


Skrócony opis:

Obliczenia wytrzymałościowe i funkcjonalności wybranych elementów pocisków artyleryjskich. Specyfika projektowania i obliczenia wytrzymałościowe amunicji moździerzowej i przeciwpancernej. Układy konstrukcyjne urządzeń inicjujących oraz mechanizmy w nich stosowane. Siły działające na elementy zapalnika. Obliczanie warunków bezpieczeństwa i uzbrajania się zapalników. Obliczanie elementów ruchu części zapalników. Projektowanie zapalników, określanie ich charakterystyk eksploatacyjnych oraz obliczenia wytrzymałościowe.

Pełny opis:

Wykłady/ metoda werbalno-wizualna wykorzystaniem nowoczesnych

technik multimedialnych

1. Wymagania stawiane przed amunicją/ 2.

Wymagania taktyczno-techniczne, eksploatacyjne, konstrukcyjne i technologiczne stawiane nabojom artyleryjskim.

2. Zasady projektowania amunicji strzeleckiej/ 2.

Charakterystyka zagadnień wytrzymałościowych, sposoby zapewnienia zgodności torów lotu różnych pocisków oraz projektowanie łusek nabojowych.

3. Zasady projektowania pocisków działowych/ 2.

Charakterystyki konstrukcyjne i balistyczne pocisku i metody ich wyznaczania.

4. Siły działające na pocisk podczas strzału, na torze lotu i u celu/ 2.

Siła od ciśnienia gazów prochowych, siły bezwładności, siły reakcji ścianki lufy, siła od ciśnienia ładunku wewnętrznego, siła oporu powietrza, siła nabiegania, siła oporu przegrody.

5. Wytrzymałościowe projektowanie pocisku/ 4.

Sprawdzenie wytrzymałościowe korpusu pocisku w przekrojach krytycznych jego dna, elementów wiodących i prowadzących.

6. Zasady projektowania pocisków moździerzowych i podkalibrowych/ 2.

Specyfika zjawiska strzału z moździerza. Wytrzymałościowe projektowanie korpusu pocisku moździerzowego. Specyfika działania amunicji podkalibrowej. Wytrzymałościowe projektowanie sabotu.

7. Obliczanie warunków stabilizacji pocisków/ 2.

Kryteria żyroskopowej oraz aerodynamicznej stabilizacji pocisku artyleryjskiego.

8. Zasady projektowania zapalników/ 2.

Mechanizmy stosowane w zapalnikach. Wymagania stawiane przed systemami zapalnikowymi (Normy Obronne).

9. Ogólne wymagania wytrzymałościowe względem mechanizmów zapalników i warunki bezpieczeństwa oraz pewności ich uzbrajania się/ 2.

Warunki bezpieczeństwa i uzbrojenia mechanizmów z bezpiecznikami osiowymi. Warunki bezpieczeństwa i uzbrojenia mechanizmów z bezpiecznikami odśrodkowymi.

Ćwiczenia / metoda werbalno-praktyczna

1. Obliczenia sił działających na pocisk podczas strzału/ 2.

2. Obliczenia wytrzymałościowe pocisków artyleryjskich/ 4.

3. Obliczenia wytrzymałościowe pocisków moździerzowych/ 2.

4. Sprawdzanie warunków stabilizacji pocisków/ 2.

5. Sprawdzanie warunków uzbrajania zapalnika/ 2.

6. Obliczanie czułości i szybkości działania zapalników uderzeniowych/ 2.

Projekt / metoda praktyczna

1. Projekt pocisku: określenie charakterystyk konstrukcyjnych/ 8.

2. Projekt pocisku: sprawdzenie wytrzymałościowe/ 10.

Seminarium / metoda praktyczna

1. Referowanie i dyskutowanie wyników projektu przejściowego/ 4.

2. Referowanie i dyskutowanie wyników projektu przejściowego/ 4.

Literatura:

Podstawowa

1. S. Majewski, S. Niezgodzki – „Podstawy projektowania amunicji” – WAT 1981.

2. S. Derecki, E. Stor – „Podstawy projektowania zapalników artyleryjskiej” – WAT1983.

3. M. Wasiliew – „Teoria projektowania zapalników” – MON, Warszawa1955.

4. Materiały dydaktyczne przekazane studentom przez wykładowcę.

Uzupełniająca

1. Opracowanie zbiorowe pod redakcją naukową R. Woźniaka – „Encyklopedia Najnowszej Broni Palnej, tom 1-4” – Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2001-2002.

Efekty uczenia się:

W1 – zna konstrukcję, działanie oraz zasady eksploatacji środków bojowych będących w gestii lub podlegających Szefostwu Środków Bojowych Inspektoratu Wsparcia - W_38B01_2

W2 – dysponuje wiedzą z zakresu technologii stosowanych podczas produkcji środków bojowych, właściwości użytych tam materiałów konstrukcyjnych i substancji oraz ich wpływu na proces eksploatacji i bojowego użycia - W_38B01_3

U1 – potrafi zidentyfikować zjawiska zachodzące podczas strzału i na torze lotu oraz wskazać ich związek z charakterystykami użytych do produkcji materiałów i substancji oraz wpływem na nie procesu ich eksploatacji - U_38B01_4

K1 – dysponuje odpowiednią wiedzą techniczną, pozwalającą w toku eksploatacji środków bojowych rozwiązywać problemy za pomocą metod i technik inżynierskich - K_38B01_1

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się egzaminem w formie pisemnej/ ustnej, w którym student musi udzielić minimum 60% poprawnych odpowiedzi. Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie ćwiczeń, seminarium i projektu.

Efekty W1 i W2 sprawdzane są podczas testu pisemnego.

Efekty U1 oraz K1 sprawdzane są podczas zaliczenia ćwiczeń, seminarium oraz projektu.

- 5,0 (bdb) – udzielił minimum 90% poprawnych odpowiedzi.

- 4,0 (db) – udzielił minimum 75% poprawnych odpowiedzi.

- 3,0 (dst) – udzielił minimum 60% poprawnych odpowiedzi.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, którego średnia ważona z ocen wynosi min. 4,75, oraz który posiadł wiedzę i umiejętności przewidziane efektami kształcenia, a ponadto wykazuje zainteresowanie przedmiotem, w sposób twórczy podchodzi do powierzonych zadań i wykazuje się samodzielnością w zdobywaniu wiedzy. Wykazuje się wytrwałością i samodzielnością w pokonywaniu trudności oraz systematycznością pracy.

Ocenę dobrą plus otrzymuje student, którego średnia ważona z ocen wynosi min. 4,25, oraz który posiadł wiedzę i umiejętności przewidziane efektami kształcenia, a ponadto wykazuje zainteresowanie przedmiotem, w sposób twórczy podchodzi do powierzonych zadań i wykazuje się samodzielnością w zdobywaniu wiedzy. Wykazuje się wytrwałością i samodzielnością w pokonywaniu trudności oraz systematycznością pracy.

Ocenę dobrą otrzymuje student, którego średnia ważona z ocen wynosi min. 3,75, oraz który posiadł wiedzę i umiejętności przewidziane programem nauczania w stopniu dobrym. Potrafi rozwiązywać zadania i problemy o średnim stopniu trudności.

Ocenę dostateczną plus otrzymuje student, którego średnia ważona z ocen wynosi min. 3,25, oraz który posiadł wiedzę i umiejętności przewidziane programem nauczania w stopniu dobrym. Potrafi rozwiązywać zadania i problemy o średnim stopniu trudności.

Ocenę dostateczną otrzymuje student, którego średnia ważona z ocen wynosi min.3,00, oraz który posiadł wiedzę i umiejętności przewidziane programem nauczania w stopniu dostatecznym. Samodzielnie rozwiązuje zadania i problemy o niskim stopniu trudności. W jego wiedzy i umiejętnościach zauważalne są luki, które potrafi jednak uzupełnić pod kierunkiem nauczyciela.

Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który nie ma zaliczonego testu lub ćwiczenia lub który nie spełnia przedstawionych powyżej wymogów.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)