Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Układy określania współrzędnych I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMTAEWSI-UOW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Układy określania współrzędnych I
Jednostka: Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

I stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 22/x ; C 16/+ ; L 8/z ; Razem: 46

Przedmioty wprowadzające:

Teoria radiolokacji / propagacja fal elektromagnetycznych, równanie zasięgu, efekt Dopplera, radiolokacyjne metody wykrywania obiektów.

Anteny i układy mikrofalowe / podstawowe parametry anteny i układów mikrofalowych.

Urządzenia zobrazowania informacji / wskaźniki radiolokacyjne.

Urządzenia radiolokacyjne / urządzenia nadawczo – odbiorcze.

Programy:

semestr VII / Mechatronika / Eksploatacja przeciwlotniczych zestawów rakietowych

Autor:

dr inż. Maciej PODCIECHOWSKI

Bilans ECTS:

1. Udział w wykładach / 22

2. Udział w ćwiczeniach / 16

3. Czas poświęcony przez studenta na przygotowanie się do ćwiczeń / 32

4. Udział w laboratoriach / 8

5. Czas poświęcony przez studenta na przygotowanie się do laboratoriów / 20

6. Przygotowanie do egzamin / 15

Sumaryczne obciążenie pracą studenta: 113 / 4 ECTS

Zajęcia z udziałem nauczycieli: 1.+2.+4.=46 / 1,5 ECTS

Zajęcia o charakterze praktycznym: 4.+5.=48 / 1,5 ECTS

Skrócony opis:

W treści przedmiotu zawarto problematykę wynikającą z następujących tematów:

- radiolokacyjne metody pomiaru współrzędnych,

- układy pomiaru odległości i kątów celu i rakiet w SNR PZR NEWA,

- kontrola funkcjonowania i oblot techniczny PZR NEWA.

Pełny opis:

Wykłady są prowadzone metodami aktywizującymi, rozwijającymi u studentów umiejętność dyskusji na tematy zajęć:

1. Radiolokacyjne metody pomiaru współrzędnych.

Impulsowa metoda pomiaru odległości, schemat blokowy, zasada pracy. Zasada pomiaru katów w stacjach z szybkim przeszukiwaniem przestrzeni i monoimpulsowych / 4

2. Podstawowe parametry zestawu „NEWA”. Synchronizator stacji naprowadzania rakiet (SNR). Przeznaczenie rodzaje pracy, schemat blokowy i algorytm pracy / 4

3. Przetwarzanie sygnału echa radiolokacyjnego. Cyfrowa filtracja sygnałów: pośredniej częstotliwości i wizyjnych. Procesor celu. Procesor rakiety. Budowa, rodzaje pracy / 2

4. Układy pomiaru odległości i kątów celu w SNR. Przeznaczenie, skład, rodzaje pracy. Schemat funkcjonalny i algorytm pracy UOW celu SNR „NEWA” / 2

5. Układy pomiaru odległości i kątów rakiet w SNR. Przeznaczenie, skład, rodzaje pracy. Schemat funkcjonalny i algorytm pracy UOW rakiet SNR „NEWA” / 2

6. Imitator stacji. Przeznaczenie, skład, rodzaje pracy, algorytm pracy. Zadania treningowe. Trening dwuszczeblowy / 2

7. Kontrola funkcjonowania. (KF) SNR. Rodzaje i zakres KF. Sens fizyczny poszczególnych sprawdzeń. Oblot techniczny. Wyniki oblotu / 4

8. Alternatywne metody śledzenia celu. Celownik telewizyjny. Videotrcer. Wymiana danych o śledzonych celach między SNR / 2

Ćwiczenia rachunkowe związane z zagadnieniami omawianymi na wykładzie, obejmują przypomnienie, utrwalenie i usystematyzowanie

wiedzy wcześniej nabytej poprzez twórcze rozwiązywanie zadań:

1. Metody pomiaru współrzędnych / 4

2. Obliczanie podstawowych charakterystyk UOW celu / 4

3. Obliczanie podstawowych charakterystyk UOW rakiet / 4

4. Zestawianie schematów blokowych poszczególnych sprawdzeń w KF / 4

Ćwiczenie laboratoryjne związane z zagadnieniami omawianymi na wykładzie ukierunkowano na praktyczne przypomnienie, utrwalenie i usystematyzowanie wiedzy wcześniej nabytej:

1. Badanie dyskryminatora czasu / 2

2. Badanie układów automatycznego śledzenia odległości / 3

3. Badanie układów automatycznego śledzenia kątów / 3

Literatura:

podstawowa:

A. M. Wiśniewski - Przetwarzanie informacji radiolokacyjnej, WAT 1995;

B.S. Gąsior - Układy określania współrzędnych, WAT 1980;

Zestaw rakietowy S125SC. Opis techniczny. WLOP 2000

uzupełniająca:

J.Darłak, A. Pienięzny - Teoria radiolokacji i radionawigacji. Zbiór zadań, WAT 1983;

E.Remiszewski – Urządzenia radiolokacyjne, WAT 1978 .

Efekty uczenia się:

W1 - zna budowę układów określania współrzędnych w SNR Newa / K_W02

W2 - ma wiedzę w zakresie metod pomiaru, filtracji i śledzenia współrzędnych obiektów powietrznych stosowanych w układach określania współrzędnych / K_W04

W3 - ma wiedzę w zakresie trendów rozwojowych w systemach pomiaru i śledzenia współrzędnych obiektów powietrznych, filtr Kalmana / K_W06

U1- potrafi obliczać podstawowe charakterystyki systemów układów określania współrzędnych / K_U07

U2 - potrafi przeprowadzić analizę funkcjonowania elementów systemów układów określania współrzędnych / K_U11

U3 - umie korzystać z instrukcji sprzętu radiolokacyjnego w zakresie układów określania współrzędnych / K_U01

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie średniej z pozytywnych ocen za wszystkie efekty kształcenia.

Kolokwium i egzamin przeprowadzane jest w formie pisemnej.

Efekt W1 sprawdzany jest głównie podczas sprawdzania wiedzy teoretycznej przed ćwiczenia laboratoryjnymi, na ćwiczeniach rachunkowych oraz na kolokwium i egzaminie.

Efekt W2 sprawdzany jest głównie podczas sprawdzania wiedzy teoretycznej przed ćwiczenia laboratoryjnymi, na ćwiczeniach rachunkowych oraz na kolokwium i na egzaminie.

Efekt W3 sprawdzany jest na kolokwium i na egzaminie.

Efekt U1 sprawdzany jest na ćwiczeniach rachunkowych i ćwiczeniach laboratoryjnych.

Efekt U2 sprawdzany jest na ćwiczeniach rachunkowych i ćwiczeniach laboratoryjnych.

Efekt U3 sprawdzany jest na ćwiczeniach rachunkowych i ćwiczeniach laboratoryjnych.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)