Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Systemy telemetryczne i sieci komunikacyjne V sem.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMTAEWSI-STiSK
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Systemy telemetryczne i sieci komunikacyjne V sem.
Jednostka: Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

I stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 24/x ; C 18/+ ; L 12/z ; P 6/z ; Razem: 60


Przedmioty wprowadzające:

Matematyka / zmienna losowa ciągła i dyskretna, entropia.

Podstawy elektroniki / modulacja analogowa i impulsowa.

Miernictwo / błędy pomiaru, pomiary wielkości elektrycznych

Podstawy i algorytmy przetwarzania sygnałów / filtry cyfrowe SOI i NOI

Programy:

semestr V / Mechatronika / Eksploatacja przeciwlotniczych zestawów rakietowych, Radioelektronika przeciwlotniczych zestawów

rakietowych

Autor:

dr inż. Maciej Podciechowski, dr inż. Stanisław Żygadło

Bilans ECTS:

1. Udział w wykładach / 24

2. Udział w ćwiczeniach i projekcie/ 24

3. Czas poświęcony przez studenta na przygotowanie się do ćwiczeń i projektu / 48

4. Udział w laboratoriach / 12

5. Czas poświęcony przez studenta na przygotowanie się do laboratoriów / 40

6. Przygotowanie do zaliczenia / 10

Sumaryczne obciążenie pracą studenta: 158 / 5 ECTS

Zajęcia z udziałem nauczycieli: 1.+2.+4.=60 / 2 ECTS

Zajęcia o charakterze praktycznym: 4.+5.=52 / 2 ECTS

Skrócony opis:

W treści przedmiotu zawarto problematykę wynikającą z następujących tematów:

- budowa i klasyfikacja systemów telemetrycznych,

- charakterystyki informacyjne systemów telemetrycznych,

- kodowanie i dekodowanie informacji,

Pełny opis:

Wykłady są prowadzone metodami aktywizującymi wykorzystując w szczególności: twórcze rozwiązywanie problemów, rozwijając u studentów umiejętność dyskusji na tematy zajęć:

1. Pojęcia podstawowe w telemetrii. Zastosowanie telemetrii. Klasyfikacja i struktura systemów telemetrycznych /2

2. Charakterystyki informacyjne systemów telemetrycznych. Entropia wielkości mierzonej. Ilość informacji i wydajność statystyczna źródła informacji pomiarowej. Przepustowość kanału informacyjnego / 4

3. Kanał transmisji danych telemetrycznych. Rodzaje kanałów przesyłowych i ich struktura. Informacyjny model kanału telemetrycznego bez zakłóceń i z zakłóceniami. Błędy w systemach telemetrycznych / 2

4. Kodowanie i dekodowanie. Twierdzenie o kodowaniu źródła i kodowaniu kanału. Kodowanie zwięzłe i nadmiarowe. Detekcja i korekcja błędów /4

5. Charakterystyka sieci i systemów komunikacyjnych /1

6. Systemy komutacyjne. Modele sieci komunikacyjnych. Metody komutacji w sieciach / 2

7. Sieci z integracją technik i usług. Podstawowe cechy i struktura logiczna sieci ISDN. Struktura, wyposażenie użytkowników sieci ISDN / 3

8. Trakty światłowodowe. Światłowody. Nadajniki, odbiorniki i elementy optyczne torów światłowodowych / 2

9. Systemy bezprzewodowe. Systemy łączności ruchomej oraz satelitarnej. Sieci komórkowe / 2

10. Sieci komputerowe. Protokoły transmisji. Ethernet /2

Ćwiczenia rachunkowe związane z zagadnieniami omawianymi na wykładzie, obejmują przypomnienie, utrwalenie i usystematyzowanie wiedzy wcześniej nabytej, uzyskanej jako rezultat ukierunkowanej pracy własnej poprzez rozwiązywanie zadań i problemów:

1. Miary informacji / 2

2. Wyznaczanie prawdopodobieństwa błędu elementarnego / 2

3. Kody nadmiarowe – wykrywanie i korekcja błędów / 4

4. Obliczanie parametrów kablowych sieci komunikacyjnych / 2

5. Budowa, struktura logiczna oraz struktura wyposażeń użytkowników sieci ISDN wg schematów funkcjonalnych / 2

6. Obliczanie parametrów łączy światłowodowych / 2

7. Obliczanie parametrów łączy bezprzewodowych / 2

8. Obliczanie stopy błędów w sieciach komunikacyjnych / 2

Ćwiczenie laboratoryjne związane z zagadnieniami omawianymi na wykładzie ukierunkowano na praktyczne przypomnienie, utrwalenie i usystematyzowanie wiedzy wcześniej nabytej:

1. Badanie błędów systemu telemetrycznego / 2

2. Badania właściwości kodów splotowych / 2

3. Badanie kodowania w telefonii internetowej / 2

4. Konfiguracja i pomiar parametrów aparatów sieci telefonicznych / 2

5. Konfiguracja i badanie narzędzi sieciowych w technologii Ethernet / 2

6. Konfiguracja i badanie światłowodowego systemu transmisji danych /2

Literatura:

podstawowa:

H. Górecki „Teoria informacji” 2006r, syg. 64457

S. Haykin „Systemy telekomunikacyjne” 2000r, syg. 58304

W.D. Greeg “Podstawy telekomunikacji analogowej i cyfrowej” 1983, syg. 45483, II-69655

W.Kabaciński, M.Żal: „Sieci telekomunikacyjne” 2008, syg. 64462

J.Siuzdak: „Wstęp do współczesnej telekomunikacji światłowodowej” 1999, syg. 55865

uzupełniająca:

A. Drozdek „Wprowadzenie do kompresji danych” 2007 syg. 63795

S.Haykin „Systemy telekomunikacyjne” 1998, syg. 55182

D.Kościelnik „ISDN - cyfrowe sieci zintegrowane usługowo” 2001, syg. 57787

Efekty uczenia się:

W1 - zna podstawowe pojęcia z podstaw telemetrii (metrologii i teorii informacji) i telekomunikacji / K_W01

W2 - ma wiedzę w zakresie elektrotechniki, elektroniki analogowej i cyfrowej oraz optoelektroniki / K_W04

W3 - ma podstawową wiedzę w zakresie architektury sieci komputerowych / K_W11

W4 - zna metody pomiarowe stosowane w sieciach komunikacyjnych / K_W12

U1 - potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł oraz integrować i dokonywać interpretacji uzyskanych informacji / K_U01

U2 - potrafi obliczać podstawowe charakterystyki systemów telemetrycznych (analiza błędów systemu telemetrycznego) i sieci komunikacyjnych / K_U07

U3 - potrafi poprawnie dobrać podstawowe parametry systemu telemetrycznego i komunikacyjnego / K_U11

U4 - umie korzystać z katalogów i instrukcji / K_U19

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie średniej z pozytywnych ocen za wszystkie efekty kształcenia. Kolokwium zaliczające przeprowadzane jest w formie pisemnej.

Efekt W1 sprawdzany jest podczas ćwiczeń rachunkowych oraz na kolokwium i egzaminie.

Efekt W2 sprawdzany jest podczas ćwiczeń rachunkowych i na kolokwium oraz podczas sprawdzania wiedzy teoretycznej przed ćwiczenia laboratoryjnymi

Efekt W3 sprawdzany jest podczas ćwiczeń rachunkowych i na kolokwium oraz podczas sprawdzania wiedzy teoretycznej przed ćwiczenia laboratoryjnymi

Efekt W4 sprawdzany jest głównie podczas sprawdzania wiedzy praktycznej podczas ćwiczeń laboratoryjnych

Efekt U1 sprawdzany jest na ćwiczeniach rachunkowych, sprawdzianie i zdaniach dodatkowych

Efekt U2 sprawdzany jest na ćwiczeniach rachunkowych, sprawdzianie i zdaniach dodatkowych

Efekt U3 sprawdzany jest praktycznie na ćwiczeniach laboratoryjnych i indywidualnym sprawdzianie praktycznym

Efekt U4 sprawdzany jest na podstawie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych i zadań dodatkowych.

Egzamin jest przeprowadzany w formie pisemnej.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)