Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gospodarka odpadami

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMETXCSM-19Z1-GO
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gospodarka odpadami
Jednostka: Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

II stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

realizowane formy zajęć: W-wykład, C - ćw. audytoryjne, L – ćw. laborat.,

P – ćw. projektowe, S – seminarium)

Rygor: x - egzamin, + zaliczenie na ocenę, z – zaliczenie ogólne


W 20/+, C 10/+, razem: 30 godz., 2,5 pkt ECTS


Przedmioty wprowadzające:

Wymagania wstępne: brak

Programy:

I semestr / Logistyka

Autor:

dr n. społ. mgr inż. Bogusław Rogowski

Bilans ECTS:

Aktywność / obciążenie studenta w godz. (wg. arkusza Bilans ECTS)

1. Udział w wykładach / 20

2. Udział w ćwiczeniach audytoryjnych / 10

3. Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych / 0

4. Udział w ćwiczeniach projektowych / 0

5. Udział w seminariach / 0

6. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 16

7. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń audytoryjnych / 10

8. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń laboratoryjnych /0

9. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń projektowych / 0

10. Samodzielne przygotowanie do seminarium / 0

11. Udział w konsultacjach / 4,5

12. Przygotowanie do egzaminu / 0

13. Przygotowanie do zaliczenia / 12

14. Udział w egzaminie / 0

Sumaryczne obciążenie pracą studenta:

72,5 godz. / 30 godz. = 2,42 ECTS, przyjęto 2,5 ECTS

Zajęcia z udziałem nauczycieli (1+2+3+4+5+11+14):30 godz. = 34,5:30=1,15 /1,0 ECTS

Zajęcia powiązane z działalnością naukową (1÷10):30 godz.= 56:30=1,87 /2 ECTS


Skrócony opis:

Podstawy prawne, klasyfikacja i charakterystyka oraz sposoby ograniczania i metody przetwarzania i zagospodarowania odpadów. Skutki i zagrożenia niewłaściwej gospodarki odpadami oraz rekultywacja terenów zdegradowanych. Obowiązki podmiotów w zakresie gospodarowania odpadami, normalizacja w gospodarce odpadami i międzynarodowy obrót odpadami.

Pełny opis:

Wykład /prezentacje multimedialne

1. Podstawy prawne gospodarki odpadami. Podstawy ekologistyki. Obowiązujące akty prawne. Strategia UE w dziedzinie gospodarki odpadami. Krajowe plany gospodarki odpadami / 2 godz.

2. Odpady – klasyfikacja i charakterystyka. Katalog odpadów. Klasyfikacja odpadów. Odpady komunalne. Odpady niebezpieczne. Odpady przemysłowe. Odpady organiczne przemysłowe. Komunalne osady ściekowe. Postępowanie ze szczególnymi rodzajami odpadów (odpady metali, oleje odpadowe, azbest) / 2 godz.

3. System gospodarki odpadami. Kryteria oceny gospodarki surowcami wtórnymi. Ekonomiczne skutki wykorzystania surowców wtórnych. Niekorzystne skutki wykorzystania surowców wtórnych / 2 godz.

4. Sposoby ograniczania ilości odpadów. Modyfikacja urządzeń i technologii. Technologie małoodpadowe i bezodpadowe / 2 godz.

5. Metody przetwarzania i zagospodarowania odpadów. Magazynowanie odpadów. Odzysk i recykling odpadów – materiałowy i energetyczny. Unieszkodliwianie odpadów / 2 godz.

6. Rekultywacja terenów zdegradowanych. Metody in-situ i ex-situ / 2 godz.

7. Obowiązki przedsiębiorcy w dziedzinie gospodarki odpadami. Wymogi formalne – zezwolenia i decyzje związane z rozpoczęciem, prowadzeniem i zakończeniem działalności / 2 godz.

8. Normalizacja w gospodarce odpadami. Jakościowe aspekty zarządzania środowiskiem, zgodnie z postanowieniami normy PN-EN-ISO 14001:2005. Europejski program zarządzania środowiskowego EMAS / 2 godz.

9. Międzynarodowy obrót odpadami – zasady. Instytucje regulujące zasady obrotu odpadami. Przejścia graniczne i urzędy celne w międzynarodowym obrocie odpadami / 2 godz.

10. Kierunki rozwoju i nowe strategii w zakresie gospodarki odpadami / 2 godz.

Ćwiczenia / studium przypadku, rozwiązywanie zadań, praca w grupach

1. Ewidencja odpadów i jej rodzaje – wypełnianie karty przekazania odpadu oraz karty ewidencji odpadu – różne kategorie odpadu. Studium przypadku - w jaki sposób zaklasyfikować odpad, jako niebezpieczny? / 2 godz.

2. Klasyfikacja odpadów wg katalogu odpadów. Poprawne posługiwanie się katalogiem odpadów. Wykonywanie elementów zbiorczego zestawienia danych o odpadach / 2 godz.

3. Opłaty za korzystanie ze środowiska w zakresie: wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, poboru wód podziemnych lub powierzchniowych (z własnego ujęcia), wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, składowania odpadów. Rozwiązywanie przykładów / 2 godz.

4. Opłata produktowa za odpady i produkty poużytkowe. Baterie i akumulatory. Naliczanie opłat za substancje kontrolowane. Praktyczne rozwiązywanie przykładowych zadań dla różnych kategorii odpadów / 2 godz.

5. Nowe trendy i modele w gospodarce odpadami – przykłady i zastosowanie / 1 godz.

6. Kolokwium zaliczeniowe / 1 godz.

Literatura:

Podstawowa:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, (Dz. U. z 2013 r. nr 0, poz. 21 ze zm.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 1232, z późn. zm.).

Rosik-Dulewska Cz.: Podstawy gospodarki odpadami Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008

Skrzypski J.: Zarządzanie środowiskiem w skali regionalnej, Wydawnictwo PAN, Łódź 2003;

Stępczak K.: Ochrona i kształtowanie środowiska, WSiP, Warszawa 2001.

Uzupełniająca:

PN-EN ISO 14001:2015-9 – Systemy zarządzania środowiskowego - Wymagania i wytyczne, PKN, Warszawa 2015.

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłacie produktowej, (Dz. U. z 2007 r., nr 90, poz. 607, ze zm.)

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2016 r. poz. 250)

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013 r. poz. 888)

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2005 r., nr 180 poz. 1495)

Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2005 roku, nr 25, poz. 202)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z 27 września 2001 roku w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2002 r., nr 112, poz. 1206)

Uchwała Nr 88 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie Krajowego planu gospodarki odpadami 2022 (M.P poz. 784)

Efekty uczenia się:

Symbol i nr efektu modułu / efekt kształcenia / odniesienie do efektu kierunkowego

W1 / Ma wiedzę w zakresie logistyki odzysku oraz ochrony środowiska

w logistyce, zwłaszcza w zakresie metod i technologii ograniczania emisji szkodliwych czynników i gospodarki odpadami / K_W04

W2 / Posiada wiedzę o głównych trendach rozwojowych i najistotniejszych, nowych osiągnięciach z zakresu logistyki i pokrewnych dyscyplin naukowych / K_W11

W3 / Ma podstawową wiedzę w zakresie zarządzania logistyką, jakością w logistyce prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorstw przemysłowych i usługowych / K_W15

U1 / Potrafi integrować wiedzę z zakresu procesów technicznych i biznesowych oraz zastosować podejście systemowe, uwzględniające także aspekty pozatechniczne / K_U08

U2 / Potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych osiągnięć

(technik i technologii) w zakresie logistyki / K_U13

U3 / Potrafi dokonywać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i oceny istniejących systemów, procesów i usług logistycznych oraz maszyn, urządzeń i obiektów wykorzystywanych w logistyce / K_U16

K1 / Potrafi dokonać krytycznej oceny posiadanej wiedzy, a także dostrzega

jej znaczenie w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych w sferze logistyki / K_K01

K2 / Dostrzega potrzebę wypełniania zobowiązań społecznych, inspirowania

i organizowania działań na rzecz interesu publicznego i środowiska

społecznego, a także myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy / K_K02

K3 / Jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych w sferze

logistyki, a w szczególności w zakresie dbałości o dorobek i tradycje zawodu inżyniera logistyki, przestrzegania obowiązujących zasad etyki zawodowej i wymagania tego od innych/ K_K03

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: kolokwium zaliczeniowego.

Ćwiczenia audytoryjne zaliczane są na podstawie: obecności i ocen z prowadzonych ćwiczeń.

Kolokwium zaliczeniowe jest prowadzone w formie pisemnej na zadane pytania problemowe, obejmujące całość treści programu przedmiotu. Jest prowadzone na ostatnich zajęciach.

W trakcie realizacji programu przedmiotu mogą być przeprowadzane sprawdziany cząstkowe, po zrealizowaniu danej treści programu przedmiotu.

Warunkiem dopuszczenia do kolokwium zaliczeniowego jest zaliczenie na ocenę pozytywną ćwiczeń

Osiągnięcie efektu W1,W2,W3 - weryfikowane jest w czasie kolokwium zaliczeniowego oraz sprawdzianów cząstkowych.

Osiągnięcie efektu U1,U2,U3,K1,K2,K3 - sprawdzane jest na ćwiczeniach.

Oceny osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia (wg. opinii Komisji WME ds. Funkcjonowania Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia):

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 91-100%.

Ocenę dobrą plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 81-90%.

Ocenę dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 71-80%.

Ocenę dostateczną plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 61-70%.

Ocenę dostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 51-60%.

Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie równym lub niższym niż 50%.

Ocenę uogólnioną zal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie wyższym niż 50%.

Ocenę uogólnioną nzal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie równym lub niższym niż 50%.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0-1 (2024-03-12)