Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Normalizacja i zarządzanie jakością w logistyce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMETXCSI-83-NiZJwL
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Normalizacja i zarządzanie jakością w logistyce
Jednostka: Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

I stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

realizowane formy zajęć: W-wykład, C - ćw. audytoryjne, L – ćw. laborat.,

P – ćw. projektowe, S – seminarium)

Rygor: x - egzamin, + zaliczenie na ocenę, z – zaliczenie ogólne


W 14/+, C 12/+, razem: 26 godz., 1,5 pkt ECTS


Przedmioty wprowadzające:

wymagania wstępne: brak

Programy:

III semestr / Logistyka

Autor:

dr n. społ. mgr inż. Bogusław Rogowski

Bilans ECTS:

Aktywność / obciążenie studenta w godz. (wg. arkusza Bilans ECTS)

1. Udział w wykładach / 14

2. Udział w ćwiczeniach audytoryjnych / 12

3. Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych / 0

4. Udział w ćwiczeniach projektowych / 0

5. Udział w seminariach / 0

6. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 11,2

7. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń audytoryjnych / 12

8. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń laboratoryjnych /0

9. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń projektowych / 0

10. Samodzielne przygotowanie do seminarium / 0

11. Udział w konsultacjach / 3,9

12. Przygotowanie do egzaminu / 0

13. Przygotowanie do zaliczenia / 10,4

14. Udział w egzaminie / 0

Sumaryczne obciążenie pracą studenta:

63,5 godz. / 30 godz. = 2,12 ECTS, przyjęto 1,5 ECTS


Skrócony opis:

Zarządzanie jakością w logistyce z uwzględnieniem aspektów prawnych, oceny zgodności i certyfikacji oraz kosztów jakości i dokumentacji systemu. Istota normalizacji, zasady opracowywania i stosowania norm w procesach logistycznych oraz podstawowe zagadnienia metrologii.

Pełny opis:

Wykład /prezentacje multimedialne

1. Podstawy, formy oraz funkcje i zasady zarządzania jakością w logistyce. Podstawowe modele zarządzania jakością w procesach i organizacjach logistycznych / 2 godz.

2. Charakterystyka dokumentacji systemu zarządzania jakością. Koszty jakości w działalności logistycznej / 2 godz.

3. Wybrane metody i techniki zarządzania jakością procesów logistycznych. Certyfikacja i akredytacja systemu zarządzania jakością w organizacjach logistycznych / 2 godz.

4. Krajowa (zakładowa) oraz regionalna i międzynarodowa działalność normalizacyjna. Określenie, podział i budowa norm / 2 godz.

5. Zasady opracowywania oraz przeglądu Polskich Norm / 2 godz.

6. Charakterystyka i zasady funkcjonowania systemu zarządzania jakością w logistyce zgodnie z PN-EN ISO 9001:2015, zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy według wymagań normy PN-N 18001:2004 oraz zarządzanie środowiskiem, zgodnie z postanowieniami normy PN-EN-ISO 14001:2015 / 2 godz.

7. Istota i znaczenie metrologii i nadzoru metrologicznego w systemach jakości / 2 godz.

Ćwiczenia / studium przypadku, rozwiązywanie zadań, praca w grupach

1. Opracowanie wybranych elementów podstawowej dokumentacji systemu zarządzania jakością w organizacji (księga jakości, procedura i instrukcja) / liczba / 2 godz.

2. Praktyczne zastosowanie wybranych metod i technik w zarządzaniu jakością procesów logistycznych. Diagram przyczynowo-skutkowy Ishikawy oraz Diagram Pareto-Lorenza w zakresie analizy jakościowej procesu logistycznego / 2 godz.

3. Analiza kosztów jakości w procesach logistycznych / 2 godz.

4. Identyfikacja podstawowej dokumentacji normalizacyjnej. Określenie, podział i budowa norm. Praktyczne redagowanie wybranych elementów normy (PN, PN-EN, PN-ISO oraz poprawki i zmiany do PN / 2 godz.

5. Dokumentacja systemu zarządzania jakością zgodna z wymaganiami PN-EN-ISO 9001:2015, zarządzanie środowiskiem zgodnie z wymaganiami normy PN-EN-ISO 14001:2015 oraz bezpieczeństwo i higiena pracy według PN-N 18001:2004. Charakterystyka systemów i praktyczne ich zastosowanie w procesach logistycznych / 2 godz.

6. Praktyczne zastosowanie metrologii w ocenie jakościowej procesu logistycznego / 1 godz.

7. Kolokwium zaliczeniowe / 1 godz.

Literatura:

Podstawowa:

Szkoda J., Systemy zarządzania jakością w organizacjach, Wydaw. ITS, Warszawa 2012.

Schweitzer T., Normalizacja, PKN, Warszawa 2010.

Norma PN-EN 45020 Podstawy działalności normalizacyjnej - Normalizacja dziedziny związane - Terminologia.

Ustawa o normalizacji z dnia 12 września 2002 r. Dz. U. Nr 169, poz. 1386, z 2002 r.

Uzupełniająca:

PN-EN ISO 9001:2015 – Systemy zarządzania jakością – Wymagania, PKN, Warszawa 2009.

PN-N 18001:2004 – Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – Wymagania, PKN, Warszawa 2004.

PN-EN ISO 14001:2015 – Systemy zarządzania środowiskowego - Wymagania i wytyczne, PKN, Warszawa 2005.

Zapłata S., Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie. Ocena i uwarunkowania skuteczności, Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2009.

„WIADOMOŚCI PKN. Normalizacja”. Miesięcznik. Polski Komitet Normalizacyjny PKN, Warszawa.

Wybrane teksty norm z sektora Logistyka, transport i pakowanie; Polski Komitet Normalizacyjny PKN, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Symbol i nr efektu modułu / efekt kształcenia / odniesienie do efektu kierunkowego

K_W1 / Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie zarządzania, w tym zarządzania logistyką, zasobami ludzkimi, jakością w logistyce i prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorstw przemysłowych i usługowych / P6S_WK

K_W2 / Zna podstawowe metody, techniki, narzędzia stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich związanych z logistyką / T_P6S_WG / Inż_P6S_WG

K_U1 / Potrafi – przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań obejmujących

projektowanie systemów i procesów logistycznych – dostrzegać ich

aspekty pozatechniczne, w tym środowiskowe, organizacyjne, ekonomiczne

i prawne / T_P6S_UW / Inż_P6S_UW

K_U2 / Potrafi dokonywać wstępnej oceny ekonomicznej podejmowanych

działań logistycznych / T_P6S_UW / Inż_P6S_UW

K_K1 / Potrafi dokonań krytycznej oceny posiadanej wiedzy, a także dostrzega

jej znaczenie w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych w sferze logistyki / P6S_KK

K_K2 / Dostrzega potrzebę wypełniania zobowiązań społecznych, działań na rzecz interesu publicznego i środowiska społecznego, a także myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy / P6S_KO

K_K3 / Jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych w sferze

logistyki, a w szczególności w zakresie dbałości o dorobek i tradycje zawodu inżyniera logistyki, przestrzegania obowiązujących zasad etyki zawodowej i wymagania tego od innych / P6S_KR

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: kolokwium zaliczeniowego.

Ćwiczenia audytoryjne zaliczane są na podstawie: obecności i ocen z prowadzonych ćwiczeń.

Kolokwium zaliczeniowe jest prowadzone w formie pisemnej na zadane pytania problemowe, obejmujące całość treści programu przedmiotu. Jest prowadzone na ostatnich zajęciach.

W trakcie realizacji programu przedmiotu mogą być przeprowadzane sprawdziany cząstkowe, po zrealizowaniu danej treści programu przedmiotu.

Warunkiem dopuszczenia do kolokwium zaliczeniowego jest zaliczenie na ocenę pozytywną ćwiczeń

Osiągnięcie efektu W1,W2 - weryfikowane jest w czasie kolokwium zaliczeniowego oraz sprawdzianów cząstkowych.

Osiągnięcie efektu U1,U2,K1,K2,K3 - sprawdzane jest na ćwiczeniach

Oceny osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia (wg. opinii Komisji WME ds. Funkcjonowania Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia):

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 91-100%.

Ocenę dobrą plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 81-90%.

Ocenę dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 71-80%.

Ocenę dostateczną plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 61-70%.

Ocenę dostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 51-60%.

Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie równym lub niższym niż 50%.

Ocenę uogólnioną zal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie wyższym niż 50%.

Ocenę uogólnioną nzal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie równym lub niższym niż 50%.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0-1 (2024-03-12)