Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy logistyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMETXCNI1-PL
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy logistyki
Jednostka: Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

niestacjonarne

Rodzaj studiów:

I stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W / 14, C / 8, L / -, P / -, S / -, Razem: 22 X egzamin

Przedmioty wprowadzające:

brak

Programy:

logistyka/ logistyka przedsiębiorstw

Autor:

dr inż. Szymon MITKOW

Skrócony opis:

Istota, rozwój, znaczenie łańcucha dostaw i logistyki. Systemy i procesy logistyczne. Magazynowanie i obsługa zapasów w systemach logistycznych. Transport i spedycja w systemach logistycznych. Procesy logistyczne w sferze zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji. Logistyka a ekologia. Rola informacji w łańcuchu dostaw i logistyce

Pełny opis:

1. Istota, rozwój, znaczenie łańcucha dostaw i logistyki.

Źródłosłów terminu logistyka. Rys historyczny logistyki. Definicje logistyki i jej zastosowanie. Definicje łańcucha dostaw. Logistyka a łańcuch dostaw – elementy wspólne i różnice. Miejsce przedsiębiorstwa w łańcuchu dostaw. Rodzaje konfiguracji łańcucha dostaw.

2. Systemy i procesy logistyczne.

Pojęcie systemu logistycznego. Systemy logistyczne Systemowe podejście w logistyce. Pojęcie procesu logistycznego. Procesy logistyczne. Organizacja logistyki.

4. Ćwiczenia z tematów 1-2.

5. Magazynowanie i obsługa zapasów w systemach logistycznych.

Pojęcie magazynu i procesu magazynowania. Klasyfikacja magazynów. Modele magazynów. Wyposażenie techniczne magazynu. Rola zapasów logistyce i łańcuchu dostaw.

6. Transport i spedycja w systemach logistycznych.

Pojęcie, cel i funkcje transportu. Proces transportowy. Pojęcie i funkcje spedycji. Infrastruktura transportowa. System transportowy. Charakterystyka podstawowych rodzajów transportu. Pojęcie transportu kombinowanego.

7. Procesy logistyczne w sferze zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji.

Cel funkcjonowania logistyki zaopatrzenia. Sposoby zaopatrywania. Elementy procesu zakup. Pojęcie systemu i procesu produkcyjnego. Czynniki i efekty produkcji. Procesy logistyczne w procesie produkcyjnym. Pojęcie dystrybucji. Zadania dystrybucji. Procesy logistyczne w dystrybucji produktów.

8. Logistyka a ekologia.

Istota i pojęcie ekologii, ekologistyki i logistyki zwrotnej. Oddziaływanie logistyki na środowisko naturalne. Pojęcie i klasyfikacja odpadów. Rola opakowań w łańcuchu dostaw. Zadania ekologistyki. Organizacja procesów logistycznych w gospodarce odpadami Pojęcie utylizacji i recyklingu.

9. Rola informacji w łańcuchu dostaw i logistyce.

Istota i pojecie informacji. Systemy informatyczne. Wykorzystanie systemów informatycznych w łańcuchu dostaw i logistyce. Standardy kodowania i identyfikacji produktów w łańcuchu dostaw.

Literatura:

podstawowa:

Blaik P., Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania, PWE, Warszawa 2010,

Bozarth C., Handfield R.B., Wprowadzenie do zarządzania operacjami i łańcuchem dostaw, Helion, Gliwice 2008,

Fechner I., Zarządzanie łańcuchem dostaw, Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań 2007,

Gołembska E., Kompendium wiedzy o logistyce, PWN, Warszawa 2010,

Kiperska-Moroń D. (red.), Logistyka, ILiM, Poznań 2009,

Skowronek Cz., Sariusz-Wolski Z., Logistyka

w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2012.

uzupełniająca:

Brzeziński M., Logistyka w przedsiębiorstwie, Bellona, Warszawa 2006.

Fertscha M. (red.), Podstawy logistyki, ILiM Logistyka, Poznań 2007.

Ficoń K., Logistyka ekonomiczna. Procesy logistyczne, Bel Studio, Warszawa – Gdynia 2008.

Szpon J., Dembińska-Cyran I., Wiktorowska-Jasik A., Podstawy logistyki, IGiR, Szczecin 2005

Efekty uczenia się:

W1- ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną z obszaru funkcjonowania logistyki, łańcuchów i sieci logistycznych / K_W05 (3)

W2 - ma podstawową wiedzę o obecnym stanie oraz najnowszych trendach rozwojowych logistyki / K_W26 (3)

U1 - potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; także w języku angielskim, potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie/ K_U01 (1)

U2 - ma umiejętność samokształcenia się, m.in. w celu podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych / K_06 (1)

K1 - ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżyniera-logistyka, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje / K_K02 (1)

K2 - potrafi współdziałać i pracować w grupie przyjmując w niej różne role/ K_K03 (3)

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: egzaminu

egzamin jest przeprowadzany w formie testu;

warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń;

warunek konieczny do uzyskania zaliczenia: określona liczba punktów z testu.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)