Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Telematyka i systemy telematyczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMETXCNI-26-TiST
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Telematyka i systemy telematyczne
Jednostka: Wydział Elektroniki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

niestacjonarne

Rodzaj studiów:

I stopnia

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 8/+, C 4/+, L 4/+; Razem: 16

Przedmioty wprowadzające:

 Metrologia i systemy pomiarowe. Wymagania wstępne: pożądana znajomość właściwości przetworników pomiarowych, elementów teorii niepewności wyników pomiarów, organizacji procedur pomiarowych i interpretacji wyników pomiarów wielkości fizycznych.

 Mechanika ruchu i bezpieczeństwo ruchu drogowego. Wymagania wstępne: pożądana znajomość podstawowych układów montowanych w pojazdach samochodowych zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego.

 Podstawy automatyki i robotyki. Wymagania wstępne: pożądana ogólna znajomość budowy i zasady działania podstawowych układów automatyki i robotyki.

Programy:

IV semestr studiów / kierunek: Logistyka / specjalności: wszystkie

Autor:

dr inż. Henryk Król

Bilans ECTS:

1. Udział w wykładach / 8

2. Udział w laboratoriach / 4

3. Udział w ćwiczeniach audytoryjnych / 4

4. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 8

5. Samodzielne przygotowanie do laboratoriów i ćwiczeń / 12

6. Udział w konsultacjach / 4

7. Przygotowanie do zaliczenia / 6

8. Sumaryczne obciążenie pracą studenta 46 / 1,53 = 2 pkt ECTS

9. Zajęcia z udziałem nauczycieli 20 / 0,66 = 1 pkt ECTS

10. Zajęcia o charakterze praktycznym 24 / 0,80 = 1 pkt ECTS

Skrócony opis:

W ramach przedmiotu omawiane są następujące zagadnienia:

Znaczenie pojęć: telematyka, telematyka transportu, telematyka medyczna, telematyka przemysłowa, systemy telematyczne. Funkcje i zadania systemów telematycznych. Telematyka w logistyce. Znaczenie pojęcia inteligentna droga. Znaczenie pojęcia inteligentny pojazd. Znaczenie pojęcia inteligentne systemy transportowe. Systemy telematyczne w firmach logistycznych. Sterowanie ruchem drogowym. Systemy zarządzania w telematyce. Systemy telematyczne w kolejnictwie. Sieci komputerowe w telematyce. Sieci telekomunikacyje w telematyce. Systemy satelitarne w telematyce. Wybrane systemy i układy telematyczne.

Pełny opis:

Wykłady / metody dydaktyczne: werbalno-wizualna prezentacja treści programowych z wykorzystaniem technik audiowizualnych oraz elementów metod aktywizujących. Podanie informacji teoretycznych i wskazanie przykładów ilustrujących praktykę. Podanie tematów do samodzielnego studiowania.

1. Wiadomości ogólne o telematyce / 2 godziny lekcyjne

Zasady realizacji i zaliczenia przedmiotu. Znaczenie pojęć: telematyka, telematyka transportu, telematyka medyczna, telematyka przemysłowa, systemy telematyczne. Funkcje i zadania systemów telematycznych.

2. Telematyka w logistyce / 2 godziny lekcyjne

Telematyka jako nowoczesne narzędzie wsparcia działalności firm branży TSL. Działalność firm kurierskich na przykładzie DHL. Infrastruktura telematyczna wspierająca TSL. System EDI. Telematyka w logistyce miejskiej. Wykorzystanie systemu lokalizacji GPS, telefonii komórkowej GSM, techniki RFID, systemów typu voice picking, Telematyka na usługach logistyki.

3. Inteligentna droga. Inteligentny pojazd / 2 godziny lekcyjne

Znaczenie pojęcia inteligentna droga. Budowa i działanie wybranych układów i systemów inteligentnej drogi. Sygnalizacja świetlna. Znaki zmiennej treści. Meteorologiczne stacje pogodowe. Podstawy działania wizyjnych metod identyfikacji pojazdów (np. systemu ALPR, ARTR itp.), elektronicznych systemów poboru opłat drogowych (np. viaTOLL).

Znaczenie pojęcia inteligentny pojazd. Budowa i działanie wybranych układów i systemów inteligentnego pojazdu. Przeznaczenie i podstawy budowy immobilisera, układu przeciwblokującego koła ABS, systemu przeciwpoślizgowego ASR, asystenta parkowania, systemu automatycznego utrzymywania odległości ACC, układu aktywnego oświetlenia AFS oraz systemu ASLS, systemu kontroli zjazdu HDC, systemu utrzymania pasa ruchu.

4. Inteligentne systemy transportowe / 2 godziny lekcyjne

Znaczenie pojęcia inteligentne systemy transportowe (ITS – Intelligent Transport Systems). Cechy ITS. Technologie teleinformatyczne wykorzystywane w ITS. Podstawowe zadania realizowane przez ITS. Architektura typowego ITS.

 Ćwiczenia / metody dydaktyczne: utrwalenie elementów treści programowych. Podanie zadań do samodzielnego rozwiązania i tematów do studiowania. Dyskusja i repetytorium.

1. Sterowanie ruchem drogowym / 2 godziny lekcyjne

Możliwości wykorzystania analizatorów obrazu do sterowania ruchem drogowym. Problemy związane z wykrywaniem obiektów stacjonarnych i ruchomych. Praktyczne wykorzystanie możliwości Matlab.

2. Systemy zarządzania w telematyce / 2 godziny lekcyjne

Pomiar natężenia ruch, prędkości i rodzaju pojazdu. Zarządzanie ruchem drogowym w miastach i na autostradzie. Zintegrowany system zarządzania ruchem. System zarządzania sygnalizacją świetlną.

 Laboratoria / metody dydaktyczne: praktyczna realizacja badań oraz wnioskowania eksploatacyjnego; samodzielna praca studenta – utrwalanie i poszerzanie zasobów wiedzy przedmiotowej.

1. Sieci komputerowe i systemy satelitarne w telematyce / 2 godziny lekcyjne

Sieci LAN, WAN, MAN i CAN. Topologie fizyczne sieci lokalnych, Urządzenia sieciowe: router, repeater, koncentrator, most, transceiver, karta sieciowa. Podstawy wykorzystania łączności satelitarnej w telematyce. Ogólna budowa, zasada działanie i wykorzystanie systemów: Globalstar, Irydium, Inmarsat, IVHS, Euteltracs, Galileo.

2. Wybrane systemy i układy telematyczne / 2 godziny lekcyjne

Ogólna zasada działania wybranych urządzeń i podzespołów telematycznych. Producenci i dystrybutorzy wybranych systemów i układów telematycznych.

Literatura:

podstawowa:

1. Adamski A.: Inteligentne systemy transportowe: sterowanie, nadzór i zarządzanie. AGH, 2003;

2. Gaca S., Suchorzewski W., Tracz M.: Inżynieria ruchu drogowego. Teoria i praktyka. WKŁ, 2009.

3. Wicher J.: Bezpieczeństwo samochodów i ruchu drogowego. WKiŁ. Wyd. 2, rozszerzone, 2004 r.

uzupełniająca:

1. Leśko M., Guzik J.: Sygnalizacja świetlna i detektory ruchu pojazdów. Gliwice 2000.

2. Leśko M., Guzik J.: Sterowniki i systemy sterowania i nadzoru ruchu. Gliwice 2000.

3. Nowacki G.: Telematyka transportu drogowego. ITS, 2008.

Efekty uczenia się:

W1 / ma uporządkowaną i uaktualnioną o najnowsze osiągnięcia wiedzę na temat telematyki i telematycznych systemów pomiarowych oraz zna i rozumie aktualne metody pomiaru wybranych parametrów ruchu drogowego; / K_W15

W2 / ma uaktualnioną o najnowsze osiągnięcia wiedzę niezbędną do rozumienia zagadnień współczesnej telematyki transportu i znajomości systemów telematycznych w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego; / K_W16

W3 / ma podstawową wiedzę w zakresie automatyzacji systemów telematycznych i ich wykorzystania w działalności logistycznej; / K_W21

W4 / ma uporządkowaną wiedzę w zakresie informatyzacji systemów telematycznych, w tym systemów identyfikacji pojazdów; / K_W22

W5 / ma podstawową wiedzę w zakresie funkcjonowania telematyki miejskiej i rozwiązań światowych w tym zakresie; / K_W23

U1 / potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł, także w języku angielskim, potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie na temat rozwiązań układów i systemów telematycznych; / K_U01

U2 / potrafi przygotować i przedstawić w języku polskim i języku angielskim krótką prezentację ustną z zakresu telematyki transportu; / K_U04

U3 / potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i oceny istniejących układów, systemów i usług telematycznych oraz przyrządów, sterowników i urządzeń wykorzystywanych w telematyce; / K_U16

U4 / potrafi zgodnie z zadaną specyfiką zaprojektować i zrealizować proste urządzenie lub system wykorzystywany w telematyce, używając właściwych metod i technik; / K_U19

K1 / ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżyniera-logistyka w zakresie wykorzystania rozwiązań telematycznych, w tym jej wpływu na środowisko i związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje; / K_K02

K2 / ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania w zakresie wykorzystania rozwiązań telematycznych. / K_K03

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: zaliczenia

 Ćwiczenia zaliczane są na podstawie: pozytywnych ocen za przedstawienie i omówienie opracowanego rozwiązania określonego tematu z zakresu telematyki;

 Ćwiczenia laboratoryjne zaliczane są na podstawie: pozytywnych ocen z zaliczenia wszystkich kolokwiów wstępnych, przeprowadzenia praktycznego ćwiczeń oraz wykonania sprawozdań;

 Zaliczenie przedmiotu jest prowadzone w formie pisemnej i ustnej;

 Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia przedmiotu jest zaliczenia wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych i audytoryjnych;

 efekty W1, W2, W3, W4, W5, K1 i K2 sprawdzane są na kolokwiach wstępnych przed każdym ćwiczeniem audytoryjnym i laboratoryjnym - ustnie lub pisemne oraz na podstawie ocen z opracowanego sprawozdania.

 efekty U1, U2, U3, U4 sprawdzane są praktycznie w trakcie realizacji ćwiczeń laboratoryjnych i audytoryjnych.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0-1 (2024-03-12)