Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMETCCNM-19Z3-SD
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe
Jednostka: Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

niestacjonarne

Rodzaj studiów:

II stopnia

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

sem. 14/+

Przedmioty wprowadzające:

-

Autor:

dr hab inż. Anna Borucka

Bilans ECTS:

1 pkt ECTS

Skrócony opis:

Organizacja i przebieg dyplomowania. Prace dyplomowe- zalecenia i wskazówki. Tematyka prac dyplomowych. Realizacja prac doświadczalnych, konstrukcyjno- projektowych i analitycznych.

Prezentacja i dyskusja sposobów rozwiazywania zadań wynikających z

tematu pracy dyplomowej.

Pełny opis:

Seminarium:

1.Charakterystyka pracy dyplomowej (4s)

2. Organizacja i przebieg dyplomowania (2s)

3. Realizacja prac doświadczalnych i analitycznych (2s)

4. Prezentacja i dyskusja sposobów rozwiazywania zadań wynikających z tematu pracy dyplomowej (4s)

5. Kontrola postępu w realizacji prac dyplomowych (2s)

6.Zaliczenie przedmiotu (1s)

Literatura:

podstawowa:

1. Grzybowski Przemysław, Sawicki Krzysztof, Pisanie prac i sztuka ich prezentacji

Oficyna Wydawnicza IMPULS, 2013

2. Uzupełniająca

Maria Węglińska, Jak pisać pracę magisterską,

Wydawca: Impuls, Kraków, 2013

Efekty uczenia się:

W1 - ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, chemii i innych obszarów właściwych dla studiowanego kierunku studiów przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań z zakresu studiowanego kierunku studiów / T2A_W01

W2 - zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów / T2A_W07

W3 - ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu studiowanego kierunku studiów / T2A_W03

W4 - ma podbudowaną teoretycznie szczegółową wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami z zakresu studiowanego kierunku studiów / T2A_W04

U1 - potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski / T2A_U08

U2 - potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich i prostych problemów badawczych metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne / T2A_U09

U3 - potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić — zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi / T2A_U15

K1 - prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu / T2A_K06

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: zaliczenia

 Zaliczenie przedmiotu przeprowadzane jest w formie testu;

 Warunek konieczny dopuszczenia do zaliczenia: uzyskanie pozytywnej oceny z prezentacji fragmentu pracy dyplomowej;

 Efekty W1, W2, W3, W4, U1, U2, U3, K1 sprawdzane są podczas seminarium

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)