Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Eksploatacja urządzeń transportowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMETCCNI-26-EUT
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Eksploatacja urządzeń transportowych
Jednostka: Wydział Inżynierii Mechanicznej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

niestacjonarne

Rodzaj studiów:

I stopnia

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

w- 12, ćw.-4, lab. - 10, sem. - 2

Przedmioty wprowadzające:

Budowa urządzeń transportowych / wymagania wstępne: znajomość podstawowych procesów zachodzących w silnikach spalinowych. Znajomość budowy i działania silników spalinowych oraz układów podwozia i nadwozia samochodu.

Podstawy eksploatacji urządzeń technicznych / wymagania wstępne: znajomość podstawowych procesów eksploatacji i właściwości eksploatacyjnych urządzeń technicznych. Znajomość planowania, organizacji i nadzorowana procesu eksploatacji maszyn i urządzeń.

Płyny eksploatacyjne / wymagania wstępne: znajomość rodzajów paliw do silników o ZI, o ZS, głównych parametrów olejów smarowych, parametrów cieczy chłodzących, oddziaływania PE na środowisko naturalne.

Organizacja transportu wewnetrznego / wymagania wstępne: znajomość podstaw organizacji procesów transportowych.

Programy:

Kierunek: Logistyka / Specjalność: Logistyka przedsiębiorstw

Autor:

dr hab. inż. Tadeusz DZIUBAK, prof. WAT

Skrócony opis:

Systematyka środków transportowych

Budowa i charakterystyka systemów obsługowo-naprawczych urządzeń transportowych

Eksploatacja układu tłokowo-korbowego i rozrządu

Eksploatacja układu zasilania powietrzem silnika

Eksploatacja układu chłodzenia silnika

Eksploatacja układu smarowania silnika

Eksploatacja układu zasilania paliwem silnika

Eksploatacja układu klimatyzacji samochodu

Eksploatacja układu jezdnego samochodu

Eksploatacja układu kierowniczego samochodu

Eksploatacja układu hamulcowego samochodu

Eksploatacja instalacji elektrycznej samochodu

Pełny opis:

Systematyka środków transportowych

Podział i charakterystyka urządzeń transportowych. Transport kołowo-drogowy. Klasyfikacja samochodów ciężarowych.

Budowa i charakterystyka systemów obsługowo-naprawczych urządzeń transportowych

Elementy procesu eksploatacji. System obsługowo naprawczy planowo-zapobiegawczy i według stanu technicznego. Diagnostyka techniczna.

Eksploatacja układu tłokowo-korbowego i rozrządu

Warunki pracy i ich wpływ na intensywność zużycia elementów układu tłokowo-korbowego i rozrządu. Objawy zużycia elementów układu tłokowo-korbowego i rozrządu. Diagnostyczne metody oceny przestrzeni nadtłokowej.

Eksploatacja układu zasilania powietrzem silnika

Zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego i ich wpływ na zużycie elementów silnika. Filtry powietrza silników pojazdów mechanicznych. Filtracja powietrza w cyklonach i multicyklonach. Charakterystyki filtrów. Zasady eksploatacji filtrów powietrza.

Eksploatacja układu chłodzenia silnika

Warunki sprawności technicznej układu chłodzenia. Wpływ stanu cieplnego silnika na jego pracę i trwałość. Problemy eksploatacji pojazdów w niskiej temperaturze.

Eksploatacja układu smarowania silnika

Warunki sprawności technicznej układu smarowania silnika. Nagary, laki i szlamy i ich wpływ na pracę silnika. Filtracja oleju w silniku. Ocena stanu technicznego i obsługiwanie układu smarowania.

Eksploatacja układu zasilania paliwem silnika

Warunki pracy i warunki sprawności technicznej układu zasilania paliwem. Wpływ kąta wyprzedzenia i ciśnienia wtrysku na osiągi silnika.

Eksploatacja układu klimatyzacji samochodu

Wpływ warunków klimatycznych wewnątrz pojazdu na bezpieczeństwo ruchu i komfort jazdy. Zasady eksploatacji urządzeń klimatyzacyjnych.

Eksploatacja układu jezdnego samochodu

Warunki pracy i warunki sprawności technicznej układu jezdnego. Czynniki wpływające na warunki eksploatacji ogumienia. Ocena stanu technicznego układu jezdnego.

Eksploatacja układu kierowniczego samochodu

Warunki pracy i warunki sprawności technicznej układu kierowniczego. Ocena i wykrywanie luzu sumarycznego. Objawy zmiany stanu technicznego układu kierowniczego.

Eksploatacja układu hamulcowego samochodu

Teoretyczna a rzeczywista droga hamowania. Warunki sprawności technicznej układu hamulcowego. Wskaźnik skuteczności hamowania. Obsługiwanie techniczne układu hamulcowego.

Eksploatacja instalacji elektrycznej samochodu

Wpływ warunków użytkowania na stan techniczny akumulatorów. Zasiarczanienie akumulatorów. Obsługiwanie źródeł prądu i rozruszników.

Literatura:

podstawowa:

Konopka St., Sprawka P.: Maszyny i urządzenia transportu bliskiego i przeładunkowego, WAT, Warszawa 2008,

Legutko St.: Eksploatacja maszyn, Politechnika Poznańska, Poznań 2007,

Niziński S.: Diagnostyka samochodów osobowych i ciężarowych, Bellona 1999,

Hebda M.: Eksploatacja samochodów, ITE 2006,

Deh U.: Klimatyzacja w samochodzie, WKŁ 2005.

uzupełniająca:

Sitek K.: Diagnostyka samochodowa, WKŁ 2006,

Zatopiański J., Żurawie samojezdne. Technologia robót i eksploatacja, Arkady, Warszawa 1975,

Starkowski D., Bienczak K., Zwierzycki W.: Samochodowy transport krajowy i międzynarodowy, Systherm D. Gzińska S.J. Poznań 2006.

Efekty uczenia się:

W1 - Student ma podstawową wiedzę z zakresu zasad obsługiwania, użytkowania oraz oceny stanu technicznego urządzeń i środków transportowych- K_W03+++, K_W04+++, K_W06+++

U1- Student zna i potrafi posługiwać się prostymi narzędziami i instrukcjami w zakresie realizacji wybranych czynności obsługowych przy urządzeniach i środkach transportowych- K_U08+++, K_U09++ K_U11++, K_U20++

K1- Student potrafi działać i postępować w sposób planowy i kreatywny- K_K01++

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: zaliczenia.

Zaliczenie jest prowadzone w formie sprawdzianu pisemnego

Warunek konieczny do uzyskania zaliczenia: uzyskanie pozytywnej oceny ze sprawdzianu pisemnego, który obejmuje całość treści programu przedmiotu oraz uzyskanie oceny pozytywnej z ćwiczeń laboratoryjnych, ćwiczeń oraz seminarium.

Osiągnięcie poszczególnych efektów kształcenia weryfikowane jest następująco:

Efekty z kategorii wiedzy W1 weryfikowane są podczas ćwiczeń i sprawdzianu pisemnego,

Efekty z kategorii umiejętności U1 weryfikowane są podczas ćwiczeń laboratoryjnych.

Efekty z kategorii kompetencji społecznych K1 weryfikowane są podczas ćwiczeń i seminarium.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)