Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Silniki spalinowe i hybrydowe układy napędowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMETBCSI-55-SSiHUN
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Silniki spalinowe i hybrydowe układy napędowe
Jednostka: Wydział Inżynierii Mechanicznej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

I stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 28/+, C 16 /+, L 16/+, razem: 60 godz., 4,5 pkt ECTS

Przedmioty wprowadzające:

Termodynamika techniczna / wymagania wstępne: znajomość obiegów termody-namicznych silników cieplnych, praw gazowych.

Budowa pojazdów mechanicznych / wymagania wstępne: znajomość budowy i działania podstawowych układów silnika spalinowego.


Programy:

semestr studiów / kierunek studiów / specjalność


V semestr / Logistyka / Logistyka w motoryzacji


Autor:

dr inż. Leszek Szczęch

Bilans ECTS:

Aktywność / obciążenie studenta w godz

1. Udział w wykładach / 28

2. Udział w ćwiczeniach audytoryjnych / 16

3. Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych / 16

4. Udział w ćwiczeniach projektowych / 0

5. Udział w seminariach / 0

6. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 22,4

7. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń audytoryjnych / 16

8. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń laboratoryjnych / 16

9. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń projektowych / 0

10. Samodzielne przygotowanie do seminarium / 0

11. Udział w konsultacjach / 9

12. Przygotowanie do egzaminu / 0

13. Przygotowanie do zaliczenia / 24

14. Udział w egzaminie / 0

Sumaryczne obciążenie pracą studenta:

147,4 godz. /5,0 ECTS, przyjęto 4,5 ECTS

Zajęcia z udziałem nauczycieli (1+2+3+4+5+11+14): 69 godz./ 3,5 ECTS

Zajęcia powiązane z działalnością naukową (1÷10) 114,4 godz./ 4 ECTS


Skrócony opis:

Klasyfikacja silników cieplnych. Wskaźniki pracy silników spalinowych. Ogólna budowa i działanie układów silnika spalinowego. Ogólna budowa i działanie silni-ków turbinowych w napędach pojazdów. Budowa układów korbowo-tłokowych silników wybranych pojazdów. Budowa układów rozrządu silników wybranych pojazdów. Budowa układów zasilnia silników o zapłonie iskrowym. Budowa ukła-dów zasilania silników o zapłonie samoczynnym. Budowa układów zasilania w powietrze, wydechowego i doładowania. Napędy hybrydowe. Rozwiązania ogniw paliwowych w pojazdach. Elektryczne układy napędowe w pojazdach. Pomiary parametrów silników i układów napędowych.

Pełny opis:

Wykłady /prezentacja z wykorzystaniem urządzeń audiowizualnych

1. Klasyfikacja silników cieplnych. / 2 / Rodzaje silników cieplnych i ich charakterystyka.

2. Wskaźniki pracy silników spalinowych. / 2 / Wielkości opisujące własno-ści silnika, sposoby ich pomiaru lub obliczania,

3. Ogólna budowa i działanie układów silnika spalinowego./ 2 / Zasada pra-cy silnika cztero- i dwusuwowego, działanie układów wspomagających pracę silnika.

4. Ogólna budowa i działanie silników turbinowych w napędach pojazdów./ 2/ Wykorzystanie silników turbinowych w pojazdach, układy silników tur-binowych.

5. Budowa układów korbowo-tłokowych silników wybranych pojazdów./ 2/ Rozwiązania elementów wykorzystywanych w układach korbowo-tłokowych i ich współdziałanie.

6. Budowa układów rozrządu silników wybranych pojazdów./ 2/ Rozwiązania elementów wykorzystywanych w układach rozrządu i ich współdziałanie.

7. Budowa układów zasilnia silników o zapłonie iskrowym./ 2/ Rozwiązania układów zasilania silników o ZI i współdziałanie elementów wykorzysty-wanych do ich budowy.

8. Budowa układów zasilania silników o zapłonie samoczynnym./ 2/ Roz-wiązania układów zasilania silników o ZS i współdziałanie elementów wy-korzystywanych do ich budowy.

9. Budowa układów zasilania w powietrze, wydechowego i doładowania. /2/ Rozwiązania podzespołów wykorzystywanych w układach zasilania w powietrze, wydechowego i doładowania i ich współdziałanie.

10. Budowa układów chłodzenia i smarowania wybranych pojazdów wojsko-wych./ 2/ Rozwiązania podzespołów wykorzystywanych w układach chło-dzenia i smarowania i ich współdziałanie.

11. Budowa układów rozruchowych i zapłonowych wybranych silników./ 2/ Rozwiązania podzespołów wykorzystywanych w układach rozruchowych i zapłonowych i ich współdziałanie.

12. Napędy hybrydowe. / 2 / Rodzaje hybrydowych układów napędowych. Rozwiązania hybrydowych układów napędowych. Rozwiązania podze-społów wykorzystywanych w hybrydowych układach napędowych i ich współdziałanie.

13. Rozwiązania ogniw paliwowych w pojazdach. / 2 / Zasada działania ogniw paliwowych. Rodzaje ogniw paliwowych. Zastosowanie ogniw paliwo-wych.

14. Elektryczne układy napędowe w pojazdach. / 2 / Moc prądu elektryczne-go. Napięcie i natężenie prądu. Prąd stały lub przemienny. Zasilanie elektryczne układów wspomagających pojazdu. Silniki pojazdów elek-trycznych. Układy sterowania silnikami elektrycznymi.

Ćwiczenia / ćwiczenia audytoryjne i rachunkowe

1. Rozwiązania układów zasilania silników o zapłonie iskrowym. /2/

2. Rozwiązania układów zasilania silników o zapłonie samoczynnym. /2/

3. Rozwiązania układów korbowo-tłokowych i rozrządu. /2/

4. Rozwiązania układów chłodzenia i smarowania silników. /2/

5. Rozwiązania układów rozruchowych i zapłonowych silników. /2/

6. Rozwiązania układów hybrydowych. Przykłady konstrukcji pojazdów z napędem hybrydowym. /2/

7. Rozwiązania i zastosowanie ogniw paliwowych w pojazdach. /2/

8. Rozwiązania pojazdów elektrycznych. Przykłady konstrukcji napędów hy-brydowych i elektrycznych. /2/

Laboratoria / ćwiczenia laboratoryjne z praktycznym wykonaniem badań silników spalinowych i hybrydowego układu napędowego

1. Wprowadzenie do zajęć laboratoryjnych. / 2 /

2. Diagnozowanie i regulacja kątów faz rozrządu i układu zapłonowego silni-ka. / 2 / wykorzystanie praktycznych metod pomiaru położenia elemen-tów silnika i synchronizacja ich położenia.

3. Charakterystyki układów zasilania silników. / 2/ praktyczny pokaz odpo-wietrzania, oceny szczelności i pomiar ciśnienia paliwa w układzie zasi-lania silnika.

4. Regulacja pomp wtryskowych i wtryskiwaczy. / 2/ praktyczny pokaz dia-gnozowania i regulacji pompy wtryskowej i wtryskiwaczy.

5. Charakterystyka prędkościowa. / 2 / Pomiary parametrów silnika w funk-cji prędkości obrotowej.

6. Charakterystyka obciążeniowa. / 2 / Pomiary parametrów silnika w funk-cji obciążenia.

7. Charakterystyka ogniwa paliwowego. / 2 /

8. Charakterystyka hybrydowego układu napędowego. / 2 /

Literatura:

Podstawowa:

autor, tytuł, wydawnictwo, rok wydania

1. M. Karczewski, L. Szczęch, G. Trawiński, Silniki pojazdów samochodo-wych, WSiP, Warszawa 2013

2. J. A. Wajand, J. T. Wajand, Tłokowe silniki spalinowe średnio

i szybkoobrotowe, WNT 2005

3. M. Bernhardt, S. Dobrzyński, E. Loth, Silniki samochodowe, WKiŁ 1988.

4. J. Merkisz, I. Pielecha, Alternatywne napędy pojazdów. Politechnika Po-znańska 2006.

Uzupełniająca:

1. J. Merkisz, Ekologiczne problemy silników spalinowych, T1 i 2, Politech-nika Poznańska 1999

2. J. Kasedorf, Zasilanie wtryskowe olejem napędowym,1988.

3. J. Kasedorf, Zasilanie wtryskowe benzyną,1989.

4. Z. Kneba, S. Makowski, Zasilanie i sterowanie silników, WKiŁ 2004

Efekty uczenia się:

Symbol i nr efektu modułu / efekt kształcenia / odniesienie do efektu kierunko-wego

W1 / Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące je metody i teorie wyjaśniające zależności między nimi, stano-wiące szczegółową wiedzę z zakresu silników spalinowych i napędów hybrydo-wych/ K_W07.

W2 / Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie budowy i funkcjonowania maszyn, urządzeń i pojazdów mechanicznych stosowanych w logistyce / K_W17

U1 / Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł, także w języku angielskim, potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie / K_U01.

U2 / Potrafi posłużyć się właściwie dobranymi metodami i urządzeniami umożli-wiającymi pomiar podstawowych wielkości charakteryzujących elementy i układy mechaniczne i elektromechaniczne. /K_U07

K1 / Potrafi dokonać krytycznej oceny posiadanej wiedzy, a także dostrzega jej znaczenie w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych / K_K01

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: zaliczenia.

Ćwiczenia audytoryjne zaliczane są na podstawie: pozytywnych ocen uzyska-nych w czasie ćwiczeń i uzyskanie pozytywnej oceny zadania rachunkowego.

Ćwiczenia laboratoryjne zaliczane są na podstawie: pozytywnych wszystkich ocen z odpowiedzi na pytania wykładowcy oraz ocen wykonanych sprawozdań laboratoryjnych.

Zaliczenie przedmiotu jest prowadzone w formie pisemnej.

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych i laboratoryjnych

Osiągnięcie efektu W1 i W2 - weryfikowane jest podczas kolokwium

Osiągnięcie efektu U1 i U2. - sprawdzane jest podczas ćwiczeń audytoryjnych

Osiągnięcie efektu K1 – sprawdzanie jest podczas ćwiczeń laboratoryjnych

Oceny osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia:

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształ-cenia na poziomie 91-100%.

Ocenę dobrą plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształce-nia na poziomie 81-90%.

Ocenę dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 71-80%.

Ocenę dostateczną plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 61-70%.

Ocenę dostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształ-cenia na poziomie 51-60%.

Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie równym lub niższym niż 50%.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)