Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Silniki spalinowe i hybrydowe układy napędowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMETBCNI-85-SSiHUN
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Silniki spalinowe i hybrydowe układy napędowe
Jednostka: Wydział Inżynierii Mechanicznej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

niestacjonarne

Rodzaj studiów:

I stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 18/+, C 10 /+, L 10/+, razem: 38 godz., 4,5 pkt ECTS

Przedmioty wprowadzające:

Termodynamika techniczna / wymagania wstępne: znajomość obiegów termody-namicznych silników cieplnych, praw gazowych.

Budowa pojazdów mechanicznych / wymagania wstępne: znajomość budowy i działania podstawowych układów silnika spalinowego.


Programy:

semestr studiów / kierunek studiów / specjalność


V semestr / Logistyka / Logistyka w motoryzacji


Autor:

dr inż. Leszek Szczęch

Bilans ECTS:

Aktywność / obciążenie studenta w godz

1. Udział w wykładach / 18

2. Udział w ćwiczeniach audytoryjnych / 10

3. Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych / 10

4. Udział w ćwiczeniach projektowych / 0

5. Udział w seminariach / 0

6. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 28,8

7. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń audytoryjnych / 30

8. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń laboratoryjnych / 30

9. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń projektowych / 0

10. Samodzielne przygotowanie do seminarium / 0

11. Udział w konsultacjach / 5,7

12. Przygotowanie do egzaminu / 0

13. Przygotowanie do zaliczenia / 15,2

14. Udział w egzaminie / 0

Sumaryczne obciążenie pracą studenta:

147,7 godz. /5,0 ECTS, przyjęto 4,5 ECTS

Zajęcia z udziałem nauczycieli (1+2+3+4+5+11+14): 43,7 godz./ 1,5 ECTS

Zajęcia powiązane z działalnością naukową (1÷10) 126,8 godz./ 4,0 ECTS


Skrócony opis:

Klasyfikacja i wskaźniki pracy silników cieplnych. Ogólna budowa i działanie układów silnika spalinowego. Budowa układów korbowo-tłokowych silników wy-branych pojazdów. Budowa układów rozrządu silników wybranych pojazdów. Bu-dowa układów zasilnia silników o zapłonie iskrowym. Budowa układów zasilania silników o zapłonie samoczynnym. Budowa układów zasilania w powietrze, wy-dechowego i doładowania. Napędy hybrydowe. Rozwiązania ogniw paliwowych w pojazdach. Elektryczne układy napędowe w pojazdach. Pomiary parametrów silników i układów napędowych.

Pełny opis:

Wykłady /prezentacja z wykorzystaniem urządzeń audiowizualnych

1. Klasyfikacja i wskaźniki pracy silników cieplnych. / 2 / Rodzaje silników cieplnych i ich charakterystyka. Wielkości opisujące własności silnika, sposoby ich pomiaru lub obliczania.

2. Ogólna budowa i działanie układów silnika spalinowego./ 2 / Zasada pra-cy silnika cztero- i dwusuwowego, działanie układów wspomagających pracę silnika.

3. Budowa układów korbowo-tłokowych i rozrządu silników wybranych po-jazdów./ 2/ Rozwiązania elementów wykorzystywanych w układach kor-bowo-tłokowych i rozrządu oraz ich współdziałanie.

4. Budowa układów zasilnia silników o zapłonie iskrowym i o zapłonie sa-moczynnym./ 2/ Rozwiązania układów zasilania silników o ZI i ZS oraz współdziałanie elementów wykorzystywanych do ich budowy.

5. Budowa układów zasilania w powietrze, wydechowego i doładowania. /2/ Rozwiązania podzespołów wykorzystywanych w układach zasilania w powietrze, wydechowego i doładowania i ich współdziałanie.

6. Budowa układów chłodzenia i smarowania wybranych pojazdów wojsko-wych./ 2/ Rozwiązania podzespołów wykorzystywanych w układach chło-dzenia i smarowania i ich współdziałanie.

7. Budowa układów rozruchowych i zapłonowych wybranych silników./ 2/ Rozwiązania podzespołów wykorzystywanych w układach rozruchowych i zapłonowych i ich współdziałanie.

8. Napędy hybrydowe. / 2 / Rodzaje hybrydowych układów napędowych. Rozwiązania hybrydowych układów napędowych. Rozwiązania podze-społów wykorzystywanych w hybrydowych układach napędowych i ich współdziałanie.

9. Rozwiązania ogniw paliwowych w pojazdach. / 2 / Zasada działania ogniw paliwowych. Rodzaje ogniw paliwowych. Zastosowanie ogniw paliwo-wych.

Ćwiczenia / ćwiczenia audytoryjne i rachunkowe

1. Rozwiązania układów zasilania silników o zapłonie iskrowym i o zapłonie samoczynnym. /2/

2. Rozwiązania układów korbowo-tłokowych i rozrządu. /2/

3. Rozwiązania układów chłodzenia i smarowania silników. /2/

4. Rozwiązania układów rozruchowych i zapłonowych silników. /2/

5. Rozwiązania układów hybrydowych w pojazdach. /2/

Laboratoria / ćwiczenia laboratoryjne z praktycznym wykonaniem badań silników spalinowych i hybrydowego układu napędowego

1. Diagnozowanie i regulacja kątów faz rozrządu i układu zapłonowego silni-ka. / 2 / Wykorzystanie praktycznych metod pomiaru położenia elemen-tów silnika i synchronizacja ich położenia.

2. Charakterystyki układów zasilania silników. / 2/ Praktyczny pokaz odpo-wietrzania, oceny szczelności i pomiar ciśnienia paliwa w układzie zasi-lania silnika.

3. Regulacja pomp wtryskowych i wtryskiwaczy. / 2/ Praktyczny pokaz dia-gnozowania i regulacji pompy wtryskowej i wtryskiwaczy.

4. Charakterystyka prędkościowa. / 2 / Pomiary parametrów silnika w funk-cji prędkości obrotowej.

5. Charakterystyka hybrydowego układu napędowego. / 2 / Pomiary para-metrów hybrydowego układu napędowego.

Literatura:

Podstawowa:

autor, tytuł, wydawnictwo, rok wydania

1. M. Karczewski, L. Szczęch, G. Trawiński, Silniki pojazdów samochodo-wych, WSiP, Warszawa 2013

2. J. A. Wajand, J. T. Wajand, Tłokowe silniki spalinowe średnio

i szybkoobrotowe, WNT 2005

3. M. Bernhardt, S. Dobrzyński, E. Loth, Silniki samochodowe, WKiŁ 1988.

4. J. Merkisz, I. Pielecha, Alternatywne napędy pojazdów. Politechnika Po-znańska 2006.

Uzupełniająca:

1. J. Merkisz, Ekologiczne problemy silników spalinowych, T1 i 2, Politech-nika Poznańska 1999

2. J. Kasedorf, Zasilanie wtryskowe olejem napędowym,1988.

3. J. Kasedorf, Zasilanie wtryskowe benzyną,1989.

4. Z. Kneba, S. Makowski, Zasilanie i sterowanie silników, WKiŁ 2004.

Efekty uczenia się:

Symbol i nr efektu modułu / efekt kształcenia / odniesienie do efektu kierunko-wego

W1 / Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące je metody i teorie wyjaśniające zależności między nimi, stano-wiące szczegółową wiedzę z zakresu silników spalinowych i napędów hybrydo-wych/ K_W07.

W2 / Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie budowy i funkcjonowania maszyn, urządzeń i pojazdów mechanicznych stosowanych w logistyce / K_W17

U1 / Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł, także w języku angielskim, potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie / K_U01.

U2 / Potrafi posłużyć się właściwie dobranymi metodami i urządzeniami umożli-wiającymi pomiar podstawowych wielkości charakteryzujących elementy i układy mechaniczne i elektromechaniczne. /K_U07

K1 / Potrafi dokonać krytycznej oceny posiadanej wiedzy, a także dostrzega jej znaczenie w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych / K_K01

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: zaliczenia.

Ćwiczenia audytoryjne zaliczane są na podstawie: pozytywnych ocen uzyska-nych w czasie ćwiczeń i uzyskanie pozytywnej oceny zadania rachunkowego.

Ćwiczenia laboratoryjne zaliczane są na podstawie: pozytywnych wszystkich ocen z odpowiedzi na pytania wykładowcy oraz ocen wykonanych sprawozdań laboratoryjnych.

Zaliczenie przedmiotu jest prowadzone w formie pisemnej.

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych i laboratoryjnych

Osiągnięcie efektu W1 i W2 - weryfikowane jest podczas kolokwium

Osiągnięcie efektu U1 i U2. - sprawdzane jest podczas ćwiczeń audytoryjnych

Osiągnięcie efektu K1 – sprawdzanie jest podczas ćwiczeń laboratoryjnych

Oceny osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia:

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształ-cenia na poziomie 91-100%.

Ocenę dobrą plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształce-nia na poziomie 81-90%.

Ocenę dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 71-80%.

Ocenę dostateczną plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 61-70%.

Ocenę dostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształ-cenia na poziomie 51-60%.

Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie równym lub niższym niż 50%.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)