Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Projektowanie maszyn

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMEMXWSM-19Z2-PM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Projektowanie maszyn
Jednostka: Wydział Inżynierii Mechanicznej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

II stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 28 1+, Ćw 14/ +„ L 141+, razem: 56 godz., 4 pkt ECTS

Przedmioty wprowadzające:

Grafika inżynierska / Wymagania wstępne: ukształtowanie wyobraźni

wprowadzające przestrzennej, znajomości zasad rysunku technicznego maszynowego.

Mechanika techniczna / Wymagania wstępne: znajomość zasad mechaniki

ciała stałego.

Materiały konstrukcyjne w budowie maszyn / Wymagania wstępne: znajomość

zasad doboru materiałów konstrukcyjnych w projektowaniu maszyn.

CAD dla mechaników / Wymagania wstępne: umiejętność wykorzystania

specjalistycznych programów komputerowych w projektowaniu.

Podstawy konstrukcji maszyn I I Wymagania wstępne: znajomość ogólnych

zasad konstrukcji i obliczeń wytrzymałościowych elementów maszyn

Programy:

II semestr / Mechanika budowa maszyn / wszystkie specjalności

Autor:

dr hab. inż. Zdzisław Bogdanowicz, prof WAT

Bilans ECTS:

Aktywność /obciążenie studenta w godz. (wg. arkusza Bilans ECTS)

1. Udział w wykładach / 28

2. Udział w ćwiczeniach audytoryjnych / 14

3. Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych / 14

4. Udział w ćwiczeniach projektowych / O

5. Udział w seminariach / O

6. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów/22,4

7. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń audytoryjnych / 14

Bilans ECTS 8. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń laboratoryjnych / 14

(nakład pracy studenta) 9. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń projektowych / O

10. Samodzielne przygotowanie do seminarium/0

11. Udział w konsultacjach / 8,4

12. Przygotowanie do egzaminu/0

13. Przygotowanie do zaliczenia / 22,4

14. Udział w egzaminie / O

Sumaryczne obciążenie pracą studenta:

137,2 godz. /4,57 ECTS;, przyjęto 4 ECTS

Zajęcia z udziałem nauczycieli (1—2÷3+4+5÷11+14)/30 = 64,4 godz. /30 =2.14

ECTS;przyjęto2ECTS

Zajęcia powiązane z działalnością naukową (1÷10)/30 = 106,4 godz. /30 =3,54

ECTS przyjęto 2,5 ECTS

Skrócony opis:

Zajęcia w ramach tego przedmiotu obejmują zagadnienia związane z

obliczaniem kół zębatych według normy międzynarodowej ISO, specjalne

Skrócony opis zagadnienia projektowania maszyn jak: zagadnienie kontaktowe Hertza,

przedmiotu zagadnienie Eulera, hipoteza niezmienników stanu naprężenia Burzyńskiego.

kształtowanie geometrii elementów maszyn ze względu na trwałość

zmęczeniową. Projekt konstrukcyjny urządzenia dźwigowego modelowanie

element

Pełny opis:

Wykłady !metody dydaktyczne

Tematy kolejnych zajęć! liczba godzin I krótki opis treści zajęć

. . 1. Wprowadzenie do przedmiotu. Zasady projektowania maszyn /2 godz.

Pełny opis przedmiotu

2. Projektowanie maszyn w warunkach styku skoncentrowanego /2 godz.

(tresci programowe)

3. Obliczanie elementów maszyn na trwałość z wykorzystaniem liniowej

i nieliniowej mechaniki pękania /2 godz.

4. Obliczanie wytrzymałościowe przekładni zębatych walcowych na naciski powierzchniowe wg. ISO I 2 godz.

5. Obliczanie wytrzymałościowe przekładni zębatych walcowych na

zginanie wg. iSO /2 godz.

6. Obliczanie wytrzymałościowe przekładni stożkowych wg ISO /2 godz.

7. Obliczanie przekładni zębatych ślimakowych wg ISO /2 godz.

8. Zagadnienia specjalne w projektowaniu maszyn /2 godz.

9. Kolokwium zaliczeniowe I 2 godz.

10. Podejście lokalne do oceny naprężeń w elementach z karbem.

Hiperbola Neubera. /2 godz.

11. Ocena trwałości elementu na podstawie uogólnionego wykresu

zmęczeniowego Haicha-zakres ograniczonej trwałości. I 2 godz.

12. Zastosowanie krzywych FAD. CDF. R w projektowaniu konstrukcji. /2

godz.

73. Trwałość I niezawodność elementów w warunkach obciążeń losowych.

/2 godz.

14. Hipotezy kumulacji uszkodzeń /2 godz.

Ćwiczenia / metody dydaktyczne

Tematy kolejnych zajęć I liczba godzin / krótki opis treści zajęć

1. Wydanie i omówienie projektu konstrukcyjnego urządzenia dźwigowego

z napędem ręcznym. /2 godz.

2. Obliczenia wytrzymałościowe elementów urządzenia dźwigowego

/2 godz.

3. Projektowanie mechanizmów zapadkowych / 2 godz.

4. Przykłady obliczeń wytrzymałościowych lin i łańcuchów / 2 godz.

5. Rysunek zestawieniowy urządzenia dźwigowego / 2 godz.

6. Przykłady podejścia lokalnego do oceny naprężeń w elementach

z karbem. /2 godz.

7. Przykłady zastosowanie krzywych FAD. CDF, R w projektowaniu

konstrukcji /2 godz.

Laboratoria /metody dydaktyczne:

Praktyczne zastosowanie treści programowych z wykorzystaniem narzędzi

komputerowego wspomagania CADICAE

Tematy kolejnych zajęć:

1. Modelowanie bryłowe i powierzchniowe w programie Catia y5. /4godz.

2. Modelowanie elementów urządzenia dźwigowego w programie Catia

y5. /4 godz.

3. Modelowanie kinematyki urządzenia dźwigowego w programie Catia

y5. /2 godz.

4. Analiza wytrzymałościowa wybranego zespołu elementów urządzenia

dźwigowego w programie Catia y5. /2 godz.

5. Generowanie dokumentacji technicznej urządzenia dźwigowego

w programie Catia y5. /2 godz.

Literatura:

Podstawowa:

autor, tytuł, wydawnictwo, rok wydania

1. W. Szafrański: Podstawy konstrukcji maszyn. Przekładnie zębate.

2. K. Szewczyk, Cz. Teper, A. Krukowski: PKM. Elementy urządzeń

dźwigowych.

3. S. Kocańda, J. Szala. Podstawy obliczeń zmęczeniowych.

4. Bochenek: Elementu mechaniki pękania.

5. J. German, M. Biel—Gołaska: Podstawy i zastosowania mechaniki

Literatura pękania w zagadnieniach inżynierskich.

6. Neimitz: Mechanika pękania

7. Noga: Inyentor. Podstawy projektowania. Helion 2011

Uzupełniająca:

autor, tytuł. wydawnictwo, rok wydania

1. Z. Osiński: Sprzęgła i hamulce.

2. Dziama: Przekładnie z zębate.

3. Poradnik inżyniera mechanika

Efekty uczenia się:

Symbol nr efektu modułu I efekt kształcenia / odniesienie do efektu

kierunkowego

W1/ Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę z zakresu

modelowania wspomagającego projektowanie maszyn / K W04

W2/ Zna i rozumie podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały

stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich z zakresu

mechaniki i budowy maszyn I K_WlO

Ul! Potrafi przygotować i przedstawić prezentację ustną dotyczącą

szczegółowych zagadnień z zakresu mechaniki i budowy maszyn I K_U04

U2/ Potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi,

wykorzystać poznane metody i modele matematyczne, a także symulacje

komputerowe do realizacji zadań typowych, analizy i oceny działania

elementów maszyn i ich zespołów I K_U07

U31 Potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich

i prostych problemów badawczych z zakresu mechaniki budowy maszyn,

metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne w zakresie studiowanej

Specjalności I K_U09

U4/ Potrafi porównywać rozwiązania projektowe elementów i układów

mechanicznych i mechatronicznych ze względu na zadane kryteria użytkowe w

Efekty uczenia się zakresie studiowanej specjalności! K_U 12

U51 Potrafi korzystać z kart katalogowych, norm przedmiotowych i not

aplikacyjnych w celu dobrania odpowiednich komponentów projektowanego

urządzenia lub systemu mechanicznego I K_U 15

U6/ Potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych osiągnięć

(technik i technologii) w zakresie projektowania, konstruowania, wytwarzania

i eksploatacji maszyn I K_U 18

U71 Potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę do pracy w przedsiębiorstwach

przemysłowych oraz innych zajmujących się wytwarzaniem produktów,

eksploatacją, projektowaniem i badaniami i urnie zastosować zasady

bezpieczeństwa i higieny pracy związane z tą pracą! K_Ulg

Ki! Jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy oraz uznawania

znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych

/ K_KOJ

K2/ Jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych

z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb społecznych, w tym: rozwijania

dorobku zawodu, podtrzymywania etosu zawodu, przestrzegania i rozwijania

zasad etyki zawodowej oraz działania na rzecz przestrzegania tych zasad

I K_K03

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: zaliczenia.

Ćwiczenia audytoryjne zaliczane są na podstawie: wykonanego projektu

konstrukcyjnego urządzenia dźwigowego.

Ćwiczenia laboratoryjne zaliczane są na podstawie: wykonanych zadań

z modelowania w systemie Catia V5, Autodesk lnyentor.

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest: zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych

i laboratoryjnych.

Osiągnięcie efektu Wi, W2 - weryfikowane jest na e podstawie kolokwium

. z wykładów.

i kryteria oceniania

Osiągnięcie efektu Ul - U8 - sprawdzane jest na podstawie sprawdzianów (sposob sprawdzania

projektowych I domowych.

osiągnięcia przez

Osiągnięcie efektu Ki, K2 - sprawdzane jest na podstawie aktywności studenta zakładanych

studentow.

efektow kształcenia)

Oceny osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia (wg. opinii Komisji WME

ds. Funkcjonowania Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia):

Oceny osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia:

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty

kształcenia na poziomie 9 1-100%.

Ocenę dobrą plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 81-90%.

Ocenę dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia

na poziomie 71-80%.

Ocenę dostateczną plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty

kształcenia na poziomie 6 1-70%.

Ocenę dostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty

kształcenia na poziomie 5 1-60%.

Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty

kształcenia na poziomie równym lub niższym niż 50%.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)