Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Projektowanie maszyn

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMEMXCSM-19Z2-PM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Projektowanie maszyn
Jednostka: Wydział Inżynierii Mechanicznej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

II stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

wykłady 10 godz. / zaliczenie na ocenę

ćwiczenia rachunkowe 12 godz. / zaliczenie na ocenę

Przedmioty wprowadzające:

podstawy konstrukcji maszyn, wytrzymałość materiałów , materiały konstrukcyjne w budowie maszyn / wymagania wstępne: zgodne z minimum programowym przedmiotu;

Programy:

1. Wytrzymałość nisko- i wysokocyklowa konstrukcji, lokalne podejście do problemu karbu w konstrukcji / 2 godz.

2. Wytrzymałość zmęczeniowa przy obciążeniach losowych / 2 godz.

3. Metody prognozowania trwałości zmęczeniowej elementów /2 godz

4. Prędkość zmęczeniowego pękania, kryteria pękania kruchego i plastycznego / 2 godz.

5. Elementy mechaniki pękania, krzywe FAD, CDF, R6 / 2 godz..


Ćwiczenia /metody dydaktyczne: zajęcia audytoryjne, praktyczne stosowanie treści programowych;

1. trwałość zmęcz. konstrukcji w zakresie nisko- i wysokocyklowej wytrzymałości/ 2 godz. ,

2. wpływ naprężenia średniego w widmie obciążenia elementu na ocenę bezpiecznych naprężeń da elementu, wykres Haigh’a, relacja Goodmana i Gerbera/ 2 godz.

3. lokalne podejście Neubera do problemu karbu w konstrukcji/ 1 godz.

elementy liniowej i nieliniowej mechaniki pękania/ 1 godz.

4. prędkość zmęczeniowego pękania, kryterium pękania kruchego i plastycznego / 2 godz.

5. krzywe FAD, CDF do oceny stanów granicznych w elemencie/ 2 godz.

6. praca pisemna na zaliczenie przedmiotu / 2 godz.


Autor:

prof. dr hab. Dorota Kocańda

Literatura:

podstawowa:

1. Podstawy konstrukcji maszyn, praca zbiorowa, red. M. Dietrich, t.1

2. S. Kocańda, J. Szala; Podstawy obliczeń zmęczeniowych, PWN, 1989

3. S. Kocańda, Zmęczeniowe niszczenie metali, WNT Warszawa, 1978

4. S. Kocańda, A. Kocańda, Niskocyklowa wytrzymałość zmęczeniowa metali, PWN Warszawa, 1989.

uzupełniająca:

1. A. Bochenek; Elementy mechaniki pękania. Wyd. Pol. Częstochowska,1998

2. A. Neimitz; Procedury SINTAP Wyd. WN PWN Warszawa, 1999

3. D. Broek, The practical use of fracture mechanics. Kluwer Academic

Publishers, 1989.

4. N. Dowling, Mechanical behavior of materials. Prentice Hall, 1999,

2nd Ed.

5. J. Schijve, Fatigue of structures. Kluwer Academic Publishers, 2000.

Efekty uczenia się:

Znajomość zagadnień wytrzymałości zmęczeniowej oraz mechaniki pękania materiałów i konstrukcji jest podstawą poprawnego projektowania elementów konstrukcyjnych i oceny trwałości zmęczeniowej konstrukcji, czyli czasu bezpiecznej pracy konstrukcji. Mechanika pękania jest jedyną gałęzią wiedzy, która dostarcza metod obliczeniowych dla elementów konstrukcji wykonanych z rzeczywistego materiału, w którym mogą występować lokalne spiętrzenia naprężenia. Te lokalne niejednorodności pola naprężenia w elementach są miejscem inicjacji i rozwoju pęknięć zmęczeniowych, które decydują o ograniczonej trwałości zmęczeniowej elementów konstrukcyjnych.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu Projektowanie Maszyn jest uzależnione

od uzyskania przez studenta dwóch pozytywnych ocen :

1/ oceny z ćwiczeń rachunkowych - umiejętność wykonywania obliczeń

rachunkowych z zagadnień omawianych na wykładach, weryfikowana

podczas programowych godzin lekcyjnych przeznaczonych na ćwiczenia,

2/ ocena z opracowania pisemnego (na ostatnich zajęciach z ćwiczeń)

potwierdzającego znajomość przez studenta zagadnień prezentowanych

na wykładach. Trzy tematy do pracy pisemnej proponuje wykładowca.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)