Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Materiały konstrukcyjne w budowie maszyn 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMEMXCSI-21-MKwBM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Materiały konstrukcyjne w budowie maszyn 1
Jednostka: Wydział Nowych Technologii i Chemii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

I stopnia

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 14/+; L 12/+

Przedmioty wprowadzające:

Brak przedmiotów wprowadzających

Programy:

Mechanika i Budowa Maszyn/wszystkie

Autor:

dr hab. inż. Tomasz Czujko - prof. WAT

Skrócony opis:

Materia i jej składniki. Materiały techniczne naturalne i inżynierskie – porównanie ich struktury, własności i zastosowania. Zasady doboru materiałów inżynierskich w budowie maszyn. Podstawy projektowania materiałowego. Źródła informacji o materiałach inżynierskich, ich własnościach i zastosowaniach. Umocnienie metali i stopów, przemiany fazowe, kształtowanie struktury i własności materiałów inżynierskich metodami technologicznymi. Warunki pracy i mechanizmy zużycia i dekohezji materiałów inżynierskich.

Pełny opis:

Wykład - 14 godz.

1. Techniczne i naturalne materiały inżynierskie. Podstawy budowy materiałów / Istota inżynierii materiałowej, wiązania międzyatomowe, stan metaliczny, krystaliczny i szklisty, podstawy krystalografii i dyfrakcyjnych badań rentgenowskich.

2. Zasady doboru materiałów inżynierskich w budowie maszyn / kryteria doboru materiałów inżynierskich.

3. Podstawy projektowania materiałowego. Badania struktury i właściwości mechanicznych materiałów inżynierskich / Badania mikroskopowe i właściwości mechanicznych.

4. Defekty struktury krystalicznej i mechanizmy odkształcenia plastycznego / Defekty struktury krystalicznej: punktowe, dyslokacje, granice ziaren. Odkształcenie poprzez poślizg dyslokacji i bliźniakowanie. Wpływ umocnienia odkształceniowego na właściwości użytkowe materiałów.

5. Podstawy zjawisk aktywowanych cieplnie i przemiany fazowe w stopach metali / Zdrowienie i rekrystalizacja, odkształcenie plastyczne na zimno i gorąco, zmiany właściwości w procesach aktywowanych cieplnie. Podstawowe układy równowagi fazowej stopów podwójnych, pojęcie fazy, reguła faz Gibbsa.

6. Kształtowanie struktury i własności materiałów inżynierskich metodami technologicznymi / umocnienie odkształceniowe, roztworowe i wydzieleniowe.

7. Warunki pracy oraz mechanizmy zużycia i dekohezji materiałów inżynierskich / Żaroodporność i żarowytrzymałość, podstawowe rodzaje korozji i zużycia tribologicznego. Pękanie zmęczeniowe./kolokwium zaliczeniowe

Ćwiczenia laboratoryjne - 12 godz.

1. Preparatyka i badania makroskopowe

2. Mikroskopia optyczna i skaningowa mikroskopia elektronowa

3. Badania właściwości mechanicznych.

4. Analiza termiczna metali i stopów dwuskładnikowych

5. Zgniot i rekrystalizacja

6. Rentgenowska analiza fazowa stopów.

Literatura:

Podstawowa:

1. Z. Bojar, W. Przetakiewicz, H. Ziencik, Materiałoznawstwo, t.1 Metaloznawstwo, WAT, 1995, S-52569;

2. B. Ciszewski, W. Przetakiewicz, Nowoczesne materiały stosowane w technice, Bellona, 1990, S-492002;

3. Praca zbiorowa, Ćwiczenia laboratoryjne z materiałoznawstwa, WAT, 1996, S-53803

Uzupełniająca:

1. L.A. Dobrzański, Metaloznawstwo z podstawami nauki o materiałach, WNT Warszawa, 2006.

2. M.F. Ashby, D.R.H. Jones , Materiały inżynierskie. T. 1 i 2, WNT Warszawa, 1996.

3. M.W. Grabski, J.A. Kozubowski, Inżynieria materiałowa, Oficyna Wyd. Pol. Warszawskiej, 2003.

Efekty uczenia się:

W1. Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie wytrzymałości materiałów oraz w zakresie nauki o materiałach niezbędną do analizy właściwości konstrukcyjnych materiałów inżynierskich/K_W05

W2. Zna typowe technologie inżynierskie, ma orientację w obecnym stanie oraz najnowszych trendach rozwojowych budowy maszyn i urządzeń technicznych, ze szczególnym uwzględnieniem techniki samochodowej i maszyn inżynieryjno-budowlanych/K_W21

U1. Potrafi porównywać rozwiązania projektowe elementów i układów mechanicznych ze względu na zadane kryteria użytkowe/K_U10

U2. Potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym w zakresie budowy maszyn/K_U19

K1. Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się (studia II stopnia, studia podyplomowe, kursy), potrafi inspirować i organizować proces podnoszenia kwalifikacji zawodowych osobistych i innych osób/K_K02

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: zaliczenia

- Warunek konieczny do uzyskania zaliczenia: pozytywna ocena z ćwiczeń laboratoryjnych oraz ze sprawdzianu pisemnego.

- efekty W1, W2, U1, U2 sprawdzane są: na podstawie wiedzy teoretycznej oraz wykonanych ćwi-czeń laboratoryjnych

- efekt K1 sprawdzany jest: na podstawie współpracy w grupie w celu sprawnego przygotowania i przeprowadzenia testów eksperymentalnych

Praktyki zawodowe:

Brak

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)