Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Engines of Mechanical Vehicles

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMEMXCSE-71-EMV
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Engines of Mechanical Vehicles
Jednostka: Wydział Inżynierii Mechanicznej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

LLP Erasmus

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 16/+ ; C 6/+ ; L 10/+; Razem: 32

Przedmioty wprowadzające:

 Termodynamika techniczna.

Wymagania wstępne: znajomość obiegów termodynamicznych silników cieplnych, praw gazowych.

 Podstawy konstrukcji maszyn.

Wymagania wstępne: znajomość podstaw projektowania konstrukcji i urządzeń.

 Budowa pojazdów mechanicznych.

Wymagania wstępne: Znajomość budowy i działania podstawowych układów silnika spalinowego


Programy:

semestr I / erasmus

Autor:

dr inż. Leszek Szczęch

Bilans ECTS:

aktywność / obciążenie studenta w godz.

1. Udział w wykładach /16

2. Udział w laboratoriach /10

3. Udział w ćwicz. audytoryjnych /6

4. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 12,8

5. Samodzielne przygotowanie do laboratoriów / 15

6. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń / 6

7. Udział w konsultacjach (1+2+3+4+5) / 4,8

8. Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia (1+2+3+4+5) / 12,8

9. Przygotowanie do zaliczenia (1+2+3+4+5) /

10. Sumaryczne obciążenie pracą studenta ( poz. 1÷13) 83,4 / 32 = 2,61 =

3 pkt ECTS

11. Zajęcia z udziałem nauczycieli ( poz. 1+2+3+4+5 +11+14): 36,8 / 32 = 1,15 = 2 pkt ECTS

12. Zajęcia o charakterze praktycznym ( poz. 2+3+4+5+7+8+9+10) 37 / 32 = 1,16 = 2 pkt ECTS


Skrócony opis:

Working cycles of internal combustion engines. Engines parameters and characteristics. Fuel feeding in SI (spark ignition) engines. Fuel feeding in CI (compression ignition - diesel) engines. Diesel injection pump governors. Air feeding of internal combustion engines. Engine charging. Ecological problems of IC engine work. Alternative source of propulsion energy.

Pełny opis:

Lecture with presentation use

1. Working cycles of internal combustion engines / 2 h

Internal and external combustion engines. The ideal air standard Otto, Diesel and dual (Sabathe or Seiliger) cycles. Comparison between thermodynamic and mechanical cycles. Indicator diagram of two and four stroke engines..

2. Engines parameters and characteristics./ 2 godz.

Engine performance parameters. Engine power. Engine efficiency. Comparison parameters of engine. Engine heat balance..

3. Fuel feeding in SI (spark ignition) engines. / 2 godz.

Parameters of air-fuel (A/F) ratio mixture. Carburettor and injection A/F mixture creation. A/F mixture ignition and combustion. Stages of combustion of homogeneous mixture. Abnormal combustion – knocking. Factors affecting on abnormal combustion

4. Fuel feeding in CI (compression ignition - diesel) engines. / 2 godz.

Creating of A/F mixture in CI engines. Fuel injection Parameters. CI engine control. Stages of combustion of heterogeneous mixture. Process of Self-ignition. Combustion chambers of CI engines.

5. Diesel injection pump governors. / 2 godz.

Governors function in CI engines. Construction of mechanic and electronic governors. Governor tasks in CI engines. Fuel dose correction.

6. Air feeding of internal combustion engines. Engine charging. / 2 godz.

Induction and exhaust process in naturally-aspirated and forced inducted engines. Mechanical-charging and turbo-charging. Resonance charging.

7. Ecological problems of IC engine work. / 2 godz.

Toxic components exhaust gases. Assessment methods for toxic emissions. Catalysts and exhaust filters. Noise..

8. Alternative source of propulsion energy. / 2 godz.

Hybrid propulsion systems. Electrical propulsion motors. Fuel cells. Alternative fuels for automotive application.

Laboratories / laboratory works connected with practical measuring of an engine parameters.

Measures of parameters and engines characteristics.

• Speed characteristic. / 2 godz.

• Load characteristic. / 2 godz.

• Regulation characteristic of ignition angle. / 2 godz.

• Regulation characteristic of A/F mixture. / 2 godz.

• Fuel cell characteristic. / 2 godz.

Exercises (auditorium and calculation works)

1. Methodics of engines investigation / 2 godz.

2. Calculation of investigation results / 2 godz.

3. Injection equipment investigation / 2 godz.

Literatura:

podstawowa:

 M. Karczewski, L. Szczęch, G. Trawiński, Silniki pojazdów samochodowych, WSiP, Warszawa 2013

 Richard Stone, Introduction to internal combustion engines, MacMillan Press LTD, London 1999

Efekty uczenia się:

symbol / efekt kształcenia / odniesienie do efektów kierunku

W1 / Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie ochrony środowiska

w logistyce, zwłaszcza w zakresie metod i technologii ograniczania emisji szkodliwych czynników. / K_W13

W1 / Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie budowy i funkcjonowania maszyn, urządzeń i pojazdów mechanicznych wykorzystywanych w logistyce / K_W17

U1 / Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; także w języku angielskim, potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie / K_U1

U1 / Stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. / K_U16

K2 / Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role (moderatora, członka), ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w grupie i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania./ K_K03

K2 / Potrafi określać priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania / K_K04

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: zaliczenia

Warunkiem zaliczenia są pozytywne oceny z dwóch prac kontrolnych, zaliczenie ćwiczeń oraz ćwiczeń laboratoryjnych.

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie pozytywnych ocen w czasie ćwiczeń i uzyskanie pozytywnej oceny zadania rachunkowego.

Warunkiem zaliczenia ćwiczenia laboratoryjnego jest uzyskanie pozytywnej oceny z odpowiedzi na pytania wykładowcy oraz oceny wykonanego sprawozdania laboratoryjnego. Warunkiem zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych jest uzyskanie pozytywnych ocen z wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych.

efekty W1, U1, - sprawdzenie na ćwiczeniach;

efekty W1 - sprawdzenie podczas zaliczenia przedmiotu;

efekty W1, K2 - zaliczenie sprawozdania z laboratorium.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)