Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Termodynamika techniczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMEMXCNI-84-TT
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Termodynamika techniczna
Jednostka: Wydział Inżynierii Mechanicznej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 14/x, C 6/+, L 4/+, razem: 24 godz., 3,0 pkt ECTS

Przedmioty wprowadzające:

Fizyka / wymagania wstępne: znajomość podstawowych praw fizyki, jednostek miar, analizy zjawisk fizycznych i rozwiązywania zagadnień technicznych w oparciu o prawa fizyki.

Matematyka / wymagania wstępne: zastosowania aparatu matematycznego do opisu zagadnień technicznych, technologicznych i zjawisk fizycznych.


Programy:

IV semestr studiów / Mechanika i budowa maszyn / wszystkie specjalności

Autor:

dr inż. Mirosław KARCZEWSKI

Bilans ECTS:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: egzaminu.

Ćwiczenia audytoryjne zaliczane są na podstawie: ocen z wykonanych zadań rachunkowych i sprawdzianu pisemnego.

Ćwiczenia laboratoryjne zaliczane są na podstawie: wiadomości i ocen za sprawozdania z wykonanych pomiarów.

Egzamin jest prowadzony w formie pisemnej.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych

i ćwiczeń laboratoryjnych.

Osiągnięcie efektów W1 i W2 - weryfikowane jest podczas ćwiczeń audytoryjnych i egzaminu;

Osiągnięcie efektu U1 - sprawdzane jest podczas ćwiczeń laboratoryjnych;

Osiągnięcie efektu K1 – sprawdzane jest podczas ćwiczeń audytoryjnych i ćwiczeń laboratoryjnych.

Oceny za osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia:

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 91-100%.

Ocenę dobrą plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 81-90%.

Ocenę dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 71-80%.

Ocenę dostateczną plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 61-70%.

Ocenę dostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 51-60%.

Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie równym lub niższym niż 50%.

Ocenę uogólnioną zal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie wyższym niż 50%.

Ocenę uogólnioną nzal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie równym lub niższym niż 50%.


Skrócony opis:

Stan termodynamiczny. Pierwsza i druga zasada termodynamiki. Właściwości gazów rzeczywistych. Właściwości i przemiany pary wodnej. Termodynamika procesów spalania. Wymiana i przewodzenie ciepła. Obiegi porównawcze silników tłokowych, turbinowych i sprężarek. Termodynamika przepływu ściśliwego. Chłodziarki i pompy ciepła. Urządzenia klimatyzacyjne.

Pełny opis:

Wykład / w zależności od tematyki stosowane będą typy wykładów: konwencjonalny (treść przekazywana będzie bezpośrednio w gotowej do zapamiętania postaci opisowej z obszernym wyjaśnieniem), problemowy (problem naukowy lub praktyczny), konwersatoryjny (przeplatanie będą fragmenty mówione z wypowiedziami słuchaczy lub zadaniami teoretycznymi czy praktycznymi);

1. Podstawowe pojęcia termodynamiki. Energia wewnętrzna, entalpia, egzergia, praca, ciepło, równanie stanu gazów doskonałych. Prawo Avogadro. Mieszaniny gazów / 2 godziny.

2. Przemiany odwracalne i nieodwracalne. Praca przemiany. Pierwsza zasada termodynamiki. Entropia. Charakterystyczne przemiany gazu. Druga zasada termodynamiki. Metody pomiaru ciśnienia gazu, temperatury / 2 godziny.

3. Wytwarzanie i właściwości pary wodnej. Charakterystyki pary wodnej. Własności i przemiany powietrza wilgotnego. Zastosowania wykresu Moliera do obliczania przemian powietrza wilgotnego. / 2 godziny

4. Równania ciągłości strugi i bilansu energii. Zastosowania ciągłości strugi. Wypływ cieczy i parametry krytyczne. Dysze de Lavala i Venturiego / 2 godzina

5. Przejmowanie ciepła. Przewodzenie ciepła. Wymiana ciepła przez promieniowanie. Przenikanie ciepła przez ścianki płaskie i cylindryczne / 2 godziny.

6. Obiegi silników tłokowych. Obieg Carnota. Obiegi silników turbinowych / 2 godzina

7. Chłodziarki sprężarkowe i ich obiegi. Czynniki robocze. Chłodziarki absorpcyjne. Chłodziarki gazowe. Pompy ciepła / 2 godziny.

Ćwiczenia / w zależności od tematyki stosowane będzie bezpośrednie lub pośrednie przekazywanie wiadomości, wymiana zdań między nauczycielem i studentami oraz wspólne rozwiązywanie problemów. Praktyczne przedstawienie budowy i zasady działania układów z wykorzystaniem urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych. Rozwiązywanie zadań rachunkowych.

1. Obliczenia parametrów gazu doskonałego, obliczenia bilansu energii układu zamkniętego i otwartego / 2 godziny.

2. Przemiany gazowe, obliczenia parametrów przemian fazowych / 2 godziny.

3. Obliczenia wymiany i przewodzenia ciepła / 2 godziny

Laboratoria / stosowane będą problemowe metody samodzielnego dochodzenia do wiedzy, oparte na twórczej aktywności poznawczej, polegającej na rozwiązywaniu problemów umożliwiających przekształcanie wiedzy biernej w wiedzę czynną oraz sprzyjające przyswajaniu nowych wiadomości z stosowaniem ich w praktyce/metody dydaktyczne

1. Pomiar temperatury różnymi metodami, wyznaczanie ciepła topnienia lodu / 2 godziny,

2. Badanie wymiany i przewodzenia ciepła / 2 godziny

Literatura:

Podstawowa:

1. J. Walentynowicz, Termodynamika techniczna i jej zastosowania,

WAT Warszawa 2010;

2. S. Wiśniewski, Termodynamika techniczna, PWN Warszawa 1995;

3. J. Panas i inni: Termodynamika. Część I. Zbiór zadań, WAT Warszawa 1987;

4. J. Terpiłowski, S. Wiśniewski, Termodynamika. Część II. Zbiór zadań, WAT Warszawa 1974,

Uzupełniająca:

1. J. Szargut, Termodynamika techniczna, WPŚl Gliwice 2005,

2. W. Pudlik, Termodynamika. WPGd. Gdańsk 1998.

Efekty uczenia się:

Symbol i nr efektu modułu / efekt kształcenia / odniesienie do efektu kierunkowego

W1 / ma wiedzę w zakresie termodynamiki w tym wiedzę niezbędną do zrozumienia podstawowych zjawisk fizycznych występujących w elementach i układach mechanicznych oraz w ich otoczeniu./ K_W02;

W2 / ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie

termodynamiki technicznej oraz szczegółową w zakresie procesu spalania i wymiany ciepła / K_W014;

U1 / potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary wielkości fizycznych (mechanicznych, pneumatycznych, hydraulicznych), interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski./ K_U08

K1 / jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy oraz uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych / K_K01.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: egzaminu.

Ćwiczenia audytoryjne zaliczane są na podstawie: ocen z wykonanych zadań rachunkowych i sprawdzianu pisemnego.

Ćwiczenia laboratoryjne zaliczane są na podstawie: wiadomości i ocen za sprawozdania z wykonanych pomiarów.

Egzamin jest prowadzony w formie pisemnej.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych

i ćwiczeń laboratoryjnych.

Osiągnięcie efektów W1 i W2 - weryfikowane jest podczas ćwiczeń audytoryjnych i egzaminu;

Osiągnięcie efektu U1 - sprawdzane jest podczas ćwiczeń laboratoryjnych;

Osiągnięcie efektu K1 – sprawdzane jest podczas ćwiczeń audytoryjnych i ćwiczeń laboratoryjnych.

Oceny za osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia:

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 91-100%.

Ocenę dobrą plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 81-90%.

Ocenę dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 71-80%.

Ocenę dostateczną plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 61-70%.

Ocenę dostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 51-60%.

Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie równym lub niższym niż 50%.

Ocenę uogólnioną zal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie wyższym niż 50%.

Ocenę uogólnioną nzal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie równym lub niższym niż 50%.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)