Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Systemy i procesy logistyczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMEMXCNI-54-SiPL
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Systemy i procesy logistyczne
Jednostka: Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

niestacjonarne

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W / 16, C / 8, L / -, P / -, S / -,Razem: 24

Przedmioty wprowadzające:

Podstawy zarządzania, Techniki wytwarzania

Programy:

PROGRAM KSZTAŁCENIA

WYDZIAŁ: MECHANICZNY

KIERUNEK STUDIÓW: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

POZIOM KSZTAŁCENIA: STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

FORMA STUDIÓW: NIESTACJONARME

PROFIL KSZTAŁCENIA: OGÓLNOAKADEMICKI

TYTUŁ ZAWODOWY UZYSKANY PRZEZ ABSOLWENTA: INŻYNIER


Autor:

dr Jacek Woźniak

Bilans ECTS:

3,5

Skrócony opis:

Podstawy systemowe logistyki. Przedsiębiorstwo jako system społeczno-techniczny. Identyfikacja i charakterystyka systemów i procesów logistycznych. Modelowanie systemów i procesów logistycznych. Systemy i procesy logistyczne zaopatrywania. Systemy i procesy logistyczne produkcji. Systemy i procesy logistyczne dystrybucji i logistycznej obsługi klienta. Systemy i procesy logistyki zagospodarowania odpadów. Systemy i procesy transportu. Systemy i procesy magazynowania. Zapasy w systemach logistycznych. Usprawnianie systemów i procesów logistycznych.

Pełny opis:

Wykład / wykłady prowadzone są metodą podającą lub konwersatoryjną, z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych.

1.Podstawy systemowe logistyki / 2 godz.

2. Przedsiębiorstwo jako system społeczno-techniczny/1 godz

technicznego. Funkcjonowanie przedsiębiorstwa..

3. Identyfikacja i charakterystyka systemów i procesów logistycznych/2 godz

4. Modelowanie systemów i procesów logistycznych / 2 godz.

5. Systemy i procesy logistyczne zaopatrywania / 1 godz.

6. Systemy i procesy logistyczne produkcji / 1 godz.

7. Systemy i procesy logistyczne dystrybucji i logistycznej obsługi klienta /1 godz.

8. Systemy i procesy logistyki zagospodarowania odpadów / 1 godz.

9. Systemy i procesy transportu / 2 godz.

10. Systemy i procesy magazynowania/1 godz.

11. Zapasy w systemach logistycznych / 1 godz.

12. Kolokwium zaliczeniowe /1 godz.

Ćwiczenia audytoryjne: rozwiązywanie zadań, praca w grupach

1. Opracowanie graficzne systemu na wybranym przykładzie / 1godz.

2. Mierzenie wydajności procesów .Wartość dodana w procesach logistycznych / 1 godz.

3.Procesy w logistyce zaopatrzenia i dystrybucji – przykład analizy i oceny w przedsiębiorstwie /1 godz.

4.Procesy w logistyce produkcji – przykład analizy i oceny w przedsiębiorstwie

przemysłowym / 2 godz.

5.Procesy transportowo-spedycyjne - przykład analizy i oceny w przedsiębiorstwie transportowo-dystrybucyjnym /1 godz.

6. Systemy i procesy magazynowe. Kalkulacje zapasów / 2 godz.

Literatura:

Podstawowa:

Brzeziński M., Logistyka w przedsiębiorstwie, „Bellona”, Warszawa 2006

Brzeziński M., Systemy w logistyce, WAT, Warszawa 2007.

uzupełniająca:

Skowronek Cz., Logistyka w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2007

Nowosielski S., Procesy i projekty logistyczne,Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław 2008

Efekty uczenia się:

W1 - ma wiedzę w zakresie podstawowych procesów i systemów logistycznych / K_W19+++

U1 - potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich obejmujących projektowanie elementów, układów i systemów mechanicznych - dostrzegać ich aspekty pozatechniczne, w tym środowiskowe, ekonomiczne i prawne / K_U15+

U2 - potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania, ocenić rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy i usługi w zakresie mechaniki i budowy maszyn / K_U18+

K1 - ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżyniera-mechanika, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje / K_K02+

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: zaliczenia na ocenę

Ćwiczenia zaliczane są na podstawie: obecności i ocen z prowadzonych ćwiczeń;

Zaliczenie przedmiotu jest prowadzone w formie testu obejmującego tematykę wykładów;

efekty W1, U1, U2, sprawdzenie na ćwiczeniach

efekty W1,U1, U2,K1 - sprawdzenie podczas testu

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0-1 (2024-03-12)