Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Systemy i procesy logistyczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMEMXCNI-27-SiPL
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Systemy i procesy logistyczne
Jednostka: Wydział Inżynierii Mechanicznej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

niestacjonarne

Rodzaj studiów:

I stopnia

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 18/+ ; C 8/ + ; Razem: 26

Przedmioty wprowadzające:

podstawy zarządzania, podstawy ekonomii, techniki wytwarzania, zarządzanie produkcją i eksploatacją maszyn.

Programy:

semestr IV studiów / Mechanika i budowa maszyn

Autor:

dr Jacek Woźniak

Bilans ECTS:

1. Udział w wykładach / 18

2. Udział w ćwiczeniach / 8

3. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 27

4. Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń/ 24

5. Udział w konsultacjach / 3,9

6. Przygotowanie do zaliczenia /10,4

Sumaryczne obciążenie pracą studenta: 91,3/30 = 3,04 = 4 pkt. ECTS

Zajęcia z udziałem nauczycieli: 1+2+5 = 29,9/30 = 1,0= 1 pkt ECTS

Zajęcia o charakterze praktycznym: 2+4= 32/30 = 1,06 / 1 pkt ECTS


Skrócony opis:

Podstawy systemowe logistyki. Przedsiębiorstwo jako system społeczno-techniczny. Identyfikacja i charakterystyka systemów i procesów logistycznych. Modelowanie systemów i procesów logistycznych. Systemy i procesy logistyczne zaopatrywania. Systemy i procesy logistyczne produkcji. Systemy i procesy logistyczne dystrybucji i logistycznej obsługi klienta. Systemy i procesy logistyki zagospodarowania odpadów. Systemy i procesy transportu. Systemy i procesy magazynowania. Zapasy w systemach logistycznych. Usprawnianie systemów i procesów logistycznych.

Pełny opis:

Wykład / wykłady prowadzone są metodą podającą lub konwersatoryjną, z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych

1.Podstawy systemowe logistyki / 2 godz.

2.Przedsiębiorstwo jako system społeczno-techniczny /1 godz.

3.Identyfikacja i charakterystyka systemów i procesów logistycznych / 1 godz. 4.Modelowanie systemów i procesów logistycznych / 2godz.

5.Systemy i procesy logistyczne zaopatrywania / 2godz.

6. Systemy i procesy logistyczne produkcji / 2 godz.

7. Systemy i procesy logistyczne dystrybucji i logistycznej obsługi klienta / 2 godz.

8. Systemy i procesy logistyki zagospodarowania odpadów / 1 godz.

9. Systemy i procesy transportu/ 1 godz.

10. Systemy i procesy magazynowania / 1 godz.

11.Zapasy w systemach logistycznych / 1 godz.

12. Usprawnianie systemów i procesów logistycznych / 1 godz.

13. Zaliczenie przedmiotu / 1 godz.

Ćwiczenia / studium przypadku, rozwiązywanie zadań, praca w grupach

1.Identyfikacja elementów struktury systemu logistycznego- ujęcie graficzne / 1 godz.

2. Mierzenie wydajności procesów – efektywność i produktywność oraz wartość dodana w procesach logistycznych / 2 godz.

3.Procesy w logistyce zaopatrzenia i dystrybucji – przykład analizy i oceny w przedsiębiorstwie / 1 godz.

4.Procesy w logistyce produkcji – przykład analizy i oceny w przedsiębiorstwie przemysłowym / 1 godz.

5.Procesy transportowo-spedycyjne - przykład analizy i oceny w przedsiębiorstwie transportowo-dystrybucyjnym / 1 godz.

6. Procesy planowania sprzedaży i operacji oraz analiza przepływów pieniężnych – studium przypadku / 2 godz.

Literatura:

podstawowa:

Nowosielski S., Procesy i projekty logistyczne, Wyd. UE we Wrocławiu,2008.

Brzeziński ,M., - Logistyka w przedsiębiorstwie, Wyd. WAT, Warszawa 2010

Bozarth C, Handfield R.B., Wprowadzenie do zarządzania operacjami i łańcuchem dostaw, Helion Gliwice 2007.

K. Ficoń, Logistyka ekonomiczna. Procesy logistyczne, Warszawa 2008

uzupełniająca:

CoyleJJ.,.Bardi.EJ.,,C.J.,Langley C.J., Zarządzanie logistyczne, PWE,Warszawa 2006

Manganelli R.L, Klein M.M.: Reengineering: metoda usprawniania organizacji. PWE Warszawa 1998

Müller R., Rupper P.: Process Reengineering.Wyd. Astrum. Wrocław 2000

ISO 9000:2001,Quality management systems - Fundamentals and Vocabulary (PN-EN ISO 9000:2001 Systemy zarządzania jakościa - Podstawy i terminologia

Efekty uczenia się:

W1 / Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną z obszaru inżynierii systemów/ K_W03 / T1A_W03

W2 / Ma wiedzę ogólną z obszaru funkcjonowania logistyki, łańcuchów i sieci logistycznych/K_W06/ T1A_W04,T1A_W07

W3 / Ma szczegółową wiedzę w zakresie funkcjonowania i projektowania systemów i procesów logistycznych/ K_W07/T1A_W02,T1A_W03,T1A_W04

U1 / Potrafi działać w środowisku informatycznym i wykorzystać narzędzia komputerowego wspomagania do symulacji, projektowania i weryfikacji systemów i procesów logistycznych / K_U12/ T1A_U07,T1A_U08,T1A_U09

U2 / Potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, typowych dla logistyki/ K_U17/ T1A_U14

U3/ Potrafi – zgodnie z zadaną specyfiką - zaprojektować i zrealizować system, proces logistyczny, proste urządzenie lub obiekt wykorzystywany w logistyce, używając właściwych metod, technik i narzędzi/K_U19/ T1A_U12,T1A_U16

K1 / Potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób/K_K01/ T1A_K01

K2 /Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie i innych zadania/K_K04/ T1A_K04

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: zaliczenia na ocenę

Ćwiczenia zaliczane są na podstawie: obecności i ocen z prowadzonych ćwiczeń;

Zaliczenie przedmiotu jest prowadzone w formie testu obejmującego tematykę wykładów;

efekty W1,W2,W3, U1, U2,U3, K1, K2 - sprawdzenie na ćwiczeniach

efekty W1, W2, U1 - sprawdzenie podczas zaliczenia:

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0-1 (2024-03-12)