Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Materiały konstrukcyjne w budowie maszyn 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMEMXCNI-22-MKwBM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Materiały konstrukcyjne w budowie maszyn 2
Jednostka: Wydział Nowych Technologii i Chemii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

niestacjonarne

Rodzaj studiów:

I stopnia

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 12/x; L 10/+

Przedmioty wprowadzające:

Materiały konstrukcyjne w budowie maszyn - I.

Programy:

Mechanika i Budowa Maszyn/wszystkie

Autor:

dr hab. inż. Tomasz Czujko - profesor WAT

Skrócony opis:

Stale i odlewnicze stopy żelaza. Metale nieżelazne i ich stopy. Metody badania materiałów. Znaczenie materiałów inżynierskich w budowie i eksploatacji maszyn.

Pełny opis:

Wykład

1. Stale niestopowe/Układ równowagi fazowej żelazo-cementyt. Charakterystyka podstawowych składników, rozpuszczalność węgla w żelazie. Wpływ węgla i pierwiastków technologicznych na strukturę i właściwości.

2. Żeliwa niestopowe. / Budowa fazowa w zależności od składu chemicznego i technologii otrzymywania, wpływ postaci węgla w żeliwach, właściwości i zastosowanie żeliw.

3. Obróbka cieplna stali. / Podstawowe rodzaje obróbki cieplnej, praktyczne zasady i warunki wyżarzania, hartowania i odpuszczania, właściwości stali po obróbce.

4. Stale stopowe specjalne. / Stale odporne na korozję, stale żaroodporne i żarowytrzymałe. Stale wysokowytrzymałe.

5. Metale nieżelazne i ich stopy. / Właściwości i zastosowanie stopów miedzi. Stopy aluminium - odlewnicze i do przeróbki plastycznej, obróbka cieplna stopów aluminium. Stopy na osnowie tytanu. Stopy na osnowie magnezu.

6. Materiały kompozytowe. / Klasyfikacja kompozytów. Charakterystyka włókien do zbrojenia kompozytów. Kompozyty o osnowie metalowej, polimerowej i ceramicznej. Metody wytwarzania kompozytów.

Ćwiczenia laboratoryjne

1. Struktura i właściwości stali niestopowych.

2. Struktura i właściwości. żeliw niestopowych.

3. Obróbka cieplna stali.

4. Struktura i właściwości stopów miedzi.

5. Struktura, właściwości i obróbka cieplna stopów aluminium i innych stopów lekkich.

Literatura:

Podstawowa:

1. Z. Bojar, W. Przetakiewicz, H. Ziencik, Materiałoznawstwo, t.1 Metaloznawstwo, WAT, 1995, S-52569;

2. Praca zbiorowa, Ćwiczenia laboratoryjne z materiałoznawstwa, WAT, 1996, S-53803

Uzupełniająca:

1. L.A. Dobrzański, Metaloznawstwo z podstawami nauki o materiałach, WNT Warszawa, 2006.

2. M.W. Grabski, J.A. Kozubowski, Inżynieria materiałowa, Oficyna Wyd. Pol. Warszawskiej, 2003.

Efekty uczenia się:

W1. Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie wytrzymałości materiałów oraz w zakresie nauki o materiałach niezbędną do analizy właściwości konstrukcyjnych materiałów inżynierskich/K_W05

U1. Potrafi porównywać rozwiązania projektowe elementów i układów mechanicznych ze względu na zadane kryteria użytkowe/K_U10

U2. Potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym w zakresie budowy maszyn/K_19

K1. Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się (studia II stopnia, studia podyplomowe, kursy), potrafi inspirować i organizować proces podnoszenia kwalifikacji zawodowych osobistych i innych osób/K_K02

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: egzaminu

- warunek konieczny do uzyskania zaliczenia: pozytywna ocena z egzaminu

- egzamin jest prowadzony w formie: pisemnej

- warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest: pozytywna ocena z ćwiczeń laboratoryjnych

- efekty W1, U1, U2 sprawdzane są: na podstawie wiedzy teoretycznej oraz wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych

- efekt K1 sprawdzany jest: na podstawie współpracy w grupie w celu sprawnego przygotowania i przeprowadzenia testów eksperymentalnych

Praktyki zawodowe:

Brak

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)