Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rozwój układów napędowych pojazdów - pwk

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMEMXCNI-19Z3-PWK2-R
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0716) Pojazdy mechaniczne, statki i samoloty Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Rozwój układów napędowych pojazdów - pwk
Jednostka: Wydział Inżynierii Mechanicznej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

niestacjonarne

Rodzaj studiów:

I stopnia

Rodzaj przedmiotu:

wybieralny

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 8/+, C 4/z, L 4/z, razem: 16 godz.

Przedmioty wprowadzające:

Fizyka/ wymagania wstępne: znajomość podstawowych praw fizyki, jednostek miar, analizy zjawisk fizycznych.

Programy:

Mechanika i budowa maszyn, wszystkie specjalności

Autor:

Prof. dr hab. inż. Jerzy Walentynowicz

Bilans ECTS:

Razem 2 pkt ECTS;

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela 1 pkt ECTS.

Zajęcia o charakterze praktycznym 1 pkt ECTS.

Skrócony opis:

Energia i cywilizacja. Napędy w wiekach średnich. Początki silników parowych i ich zastosowania. Początki silników tłokowych o spalaniu wewnętrznym. Rozwój silników o zapłonie iskrowym. Rozwój silników o zapłonie samoczynnym. Rozwój silników statków powietrznych. Rozwiązania silników turbinowych. Rozwiązania silników powietrznych Rozwiązania silników pojazdów lądowych. Rozwiązania silników okrętowych, kolejowych i stacjonarnych

Pełny opis:

Wykłady mają za zadanie przedstawić rozwój silników na prezentacjach

1. Rozwój i silników parowych i ich zastosowania, / 2 godziny

Początkowe zastosowania pary wodnej. Pierwsze silniki parowe. Silniki Jamesa Watta. Inne silniki parowe. Zastosowania silników parowych do pojazdów drogowych.

2. Rozwój silników tłokowych o spalaniu wewnętrznym, / 2 godziny

Pierwsze atmosferyczne silniki o spalaniu wewnętrznym. Silniki o zwiększonym ciśnieniu spalania. Silniki o spalaniu wewnętrznym zasilane gazem. Początki przemysłu silnikowego. Czterosuwowe silniki Otto. Silniki dwusuwowe.

3. Rozwój silników turbinowych i lotniczych / 2 godziny

Właściwości i rozwój silników turbinowych. Silniki turbinowe de Lavala, Parsonsa i Rateau. Współczesne silniki turbinowe gazowe i parowe. Turbinowe i turboodrzutowe silniki lotnicze.

4. Rozwój silników o zapłonie samoczynnym. Rozwój spalinowych silników okrętowych, kolejowych i stacjonarnych / 2 godziny

Silniki zasilane olejem napędowym. Silniki Priestmana i Akroyd-Stuarta. Silniki Diesela. Silniki wolnoobrotowe statków i średnioobrotowe silniki statków i lokomotyw.

Ćwiczenia przedmiotowe mają za zadanie omówić rozwiązania zespołów wybranych rozwiązań silników.

1. Rozwój silników o zapłonie iskrowym/ 2 godziny

Rozwój układów zapłonowych silników o zapłonie iskrowym: iskrownikowy, bateryjny, półprzewodnikowe. Rozwój układów zasilania gaźnikowego i wtryskowego silników o zapłonie iskrowym

2. Rozwój silników o zapłonie samoczynnym/ 4 godziny

Rozwój układów zasilania wtryskowego silników o zapłonie samoczynnym: pompy rzędowe i rozdzielaczowe, pompowtryskiwacze, układy zasobnikowe. Układy tłokowo-korbowe. Układy rozrządu.

Ćwiczenia laboratoryjne mają za zadanie zapoznać studentów z rozwiązaniami konkretnych silników (przekroje, zespoły)

1. Rozwiązania szczegółowe spalinowych silników tłokowych / 2 godziny

Silniki chłodzone cieczą, powietrzem i silniki specjalne. Silniki a napędach hybrydowych.

2. Rozwiązania szczegółowe układów spalinowych silników /2 godziny

Rozwiązania układów tłokowych silników spalinowych tłoko-korbowego, rozrządu, zasilania paliwem i powietrzem, zapłonu.

Literatura:

Podstawowa:

1. Walentynowicz J., Historia rozwoju silników cieplnych, Wyd. ILot, W-wa 2011,

2. Samochody od A do Z, WKŁ Warszawa 1978.

3. Rychter W.. Dzieje samochodu, WKiŁ Warszawa 1962,

Uzupełniająca:

1. Basshuysen R. (edit.), Internal Combustion Engines Handbook, SAE International, Warrendale PA, 2004.

2. Cummins C. L., Internal Fire, SAE Inc, 1989.

Efekty uczenia się:

K_W08 / Ma szczegółową wiedzę w zakresie pojazdów i maszyn w tym wiedzę w zakresie techniki samochodowej, mechaniki i bezpieczeństwa ruchu drogowego / P6S_WG.

K_U01 / Potrafi wykorzystywać posiadana wiedzę – formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy z zakresu mechaniki i budowy maszyn oraz wykonywać zadania w warunkach nie w pełni przewidywalnych poprzez właściwy dobór źródeł i informacji z nich pochodzących, dokonywać ich oceny, krytycznej analizy i syntezy tych informacji / P6S_UW.

K_K01 / Jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści oraz uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych a także zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązywaniem problemu / P6S_KK.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: zaliczenia.

Wykład zaliczany jest na podstawie: odpowiedzi na pytania.

Ćwiczenia audytoryjne zaliczane są na podstawie: odpowiedzi na pytania podczas zajęć.

Ćwiczenia laboratoryjne zaliczane są na podstawie: odpowiedzi przy sprzęcie.

Zaliczenie przedmiotu jest prowadzone w formie: kolokwium.

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest pozytywna łączna z ćwiczeń audytoryjnych i laboratoryjnych.

Osiągnięcie efektu K_W08 - weryfikowane jest podczas zaliczenia.

Osiągnięcie efektu K_U01 - sprawdzane jest podczas ćwiczeń audytoryjnych.

Osiągnięcie efektu K_K01 - sprawdzane jest podczas ćwiczeń laboratoryjnych.

Oceny osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się:

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na poziomie 91-100%.

Ocenę dobrą plus otrzymuje student który osiągnął zakładane efekty uczenia się na poziomie 81-90%.

Ocenę dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na poziomie 71-80%.

Ocenę dostateczną plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na poziomie 61-70%.

Ocenę dostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na poziomie 51-60%.

Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na poziomie równym lub niższym niż 50%.

Ocenę uogólnioną zal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na poziomie wyższym niż 50%.

Ocenę uogólnioną nzal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na poziomie równym lub niższym niż 50%.

Praktyki zawodowe:

Nie ma praktyk zawodowych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)