Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zaawansowane modelowanie i symulacja 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMEMRCSM-32-ZMiS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zaawansowane modelowanie i symulacja 1
Jednostka: Wydział Inżynierii Mechanicznej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

II stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

Wykład / 16/+,

Laboratorium / 22/z,

Projekt / 16/+,

Razem: 54

Przedmioty wprowadzające:

Mechanika techniczna / wymagania wstępne: statyka, kinematyka, dynamika

Wytrzymałość materiałów / wymagania wstępne: statyka układów prętowych, proste i złożone przypadki wytrzymałościowe, analiza stanu naprężenia

Kody komputerowe do analiz inżynierskich CAE / wymagania wstępne: umiejętność stosowania wybranych systemów CAD/CAE


Programy:

Mechanika i Budowa Maszyn,

Techniki Komputerowe w Inżynierii Mechanicznej

Autor:

dr inż. Wiesław KRASOŃ

Skrócony opis:

Podstawy teoretyczne symulacji ‘multibody’. Równania ruchu. Metodyka budowy modeli sztywnych układów mechanicznych. Definiowanie warunków początkowo-brzegowych. Analiza kinematyczna i dynamiczna układów mechanicznych.

Pełny opis:

Treści Programu:

1. Podstawy teoretyczne symulacji ‘multibody’. Równania ruchu i metody ich rozwiązywania.

2. Definiowanie warunków początkowo-brzegowych. Omówienie zakresu analizy ‘multibody’. Zderzenia brył sztywnych. Grawitacja.

3. Budowanie modeli 2D do analizy ‘multibody’ w zakresie wybranych zagadnień inżynierskich.

4. Analiza kinematyczna i dynamiczna układów mechanicznych 2D modelowanych elementami sztywnymi w środowisku Working Model. Ocena wyników obliczeń.

5. Budowa sztywnych modeli 3D. Modelowanie więzów zewnętrznych i wewnętrznych w systemie ADAMS.

6. Budowa sztywnych modeli 3D. Definiowanie parametrów początkowych w modelu 3D.

7. Analiza kinematyczna i dynamiczna układów mechanicznych 3D modelowanych elementami sztywnymi w środowisku ADAMS.

8. Ocena wyników obliczeń układów mechanicznych w zakresie symulacji 2D i 3D ‘multibody’.

Literatura:

podstawowa:

1. MSC.Software. MD_Adams 2010. Help - ADAMS_view

2. MSC Visual Nastran Desktop. Tutorial Guide, MSC.Software, 2002

3. Working Model 2D, Version 5.0, MSC.Software, 2000

uzupełniająca:

4. Frączek Janusz, Wojtyra Marek, Kinematyka układów wieloczłonowych. Metody obliczeniowe, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne WNT, 2008

Efekty uczenia się:

W1 – zna podstawy teoretyczne symulacji ‘multibody’ oraz modelowania układów ciał sztywnych / K_W01+++, K_W08+++, K_W10++

U1 – potrafi wykorzystać systemy Working Model i Visual Nastran 4D / ADAMS oraz dokonać analizy wyników symulacji / K_U01++, K_U07++, K_U08+++, K_U09+++

K1 – potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy / K_K01+

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: zaliczenia

- warunek konieczny do uzyskania zaliczenia: zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych, projektu przejściowego oraz pisemnego kolokwium z wiedzy teoretycznej

Praktyki zawodowe:

-

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)