Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zaawansowane modelowanie i symulacja 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMEMRCSM-19Z2-ZMS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zaawansowane modelowanie i symulacja 1
Jednostka: Wydział Inżynierii Mechanicznej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

II stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 14/+ ; L 16/+ ; P 14/+ ; razem: 44

Przedmioty wprowadzające:

Mechanika techniczna / wymagania wstępne: mechanika Newtona.

Wytrzymałość materiałów / wymagania wstępne: stan naprężenia i odkształcenia, wytężenie materiału izotropowego, proste i złożone przypadki wytrzymałościowe.

Kody komputerowe do analiz inżynierskich CAE / wymagania wstępne: umiejętność stosowania wybranych systemów CAD/CAE.


Programy:

semestr II / Mechanika i Budowa Maszyn /

Techniki Komputerowe w Inżynierii Mechanicznej


Autor:

Dr hab. inż. Wiesław KRASOŃ, prof. WAT

Bilans ECTS:

1. Udział w wykładach / 14

2. Udział w laboratoriach / 16

3. Udział w projekcie / 14

4. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 11,2

5. Samodzielne przygotowanie do laboratoriów / 16

6. Samodzielne przygotowanie do projektu / 14

7. Udział w konsultacjach / 6,6

8. Przygotowanie do zaliczenia / 17,6

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (1.÷8.): 109,5 / 3 ECTS

Zajęcia z udziałem nauczycieli (1.+2.+3.+7.=50,6) / 1,5 ECTS

Zajęcia o charakterze praktycznym (2.+3.+5.+6.=60) / 2 ECTS


Skrócony opis:

Podstawy teoretyczne symulacji ‘multibody’. Równania ruchu. Metodyka budowy modeli sztywnych układów mechanicznych. Definiowanie warunków początkowo-brzegowych. Analiza kinematyczna i dynamiczna układów mechanicznych.

Pełny opis:

Wykład / w formie audiowizualnej

1. Podstawy teoretyczne symulacji ‘multibody’. Równania ruchu i metody ich rozwiązywania. Budowanie modeli 2D do analizy ‘multibody’ w zakresie wybranych zagadnień inżynierskich./ 2

2. Analiza kinematyczna i dynamiczna układów mechanicznych 2D modelowanych elementami sztywnymi w środowisku Working Model. Ocena wyników obliczeń. / 2

3. Zapoznanie ze środowiskiem aplikacji Visual Nastran 4D i ADAMS. Obsługa modelera – pokaz. / 2

4. Budowa sztywnych modeli 3D. Modelowanie więzów zewnętrznych i wewnętrznych w systemie ADAMS. / 2

5. Budowa sztywnych modeli 3D. Definiowanie parametrów początkowych w modelu 3D. / 2

6. Analiza kinematyczna i dynamiczna układów mechanicznych 3D modelowanych elementami sztywnymi w środowisku ADAMS. / 2

7. Ocena wyników obliczeń układów mechanicznych w zakresie symulacji 2D i 3D ‘multibody’. / 2

Laboratoria / pracownia komputerowa (stanowiska komputerowe + specjalistyczne oprogramowanie + tablica interaktywna), skrypt i materiały w formie elektronicznej

1. Metodyka budowy modeli sztywnych układów mechanicznych. Układy współrzędnych. Typy więzów. Modele obciążenia. Definiowanie warunków początkowo-brzegowych. Omówienie zakresu analizy ‘multibody’. / 2

2. Budowanie modeli 2D do analizy ‘multibody’ w zakresie wybranych zagadnień inżynierskich. / 2

3. Analiza kinematyczna i dynamiczna układów mechanicznych 2D modelowanych elementami sztywnymi w środowisku Working Model. Ocena wyników obliczeń. / 2

4. Zapoznanie ze środowiskiem aplikacji Visual Nastran 4D i ADAMS. Obsługa modelera – pokaz. / 2

5. Budowa sztywnych modeli 3D. Modelowanie więzów w systemie ADAMS. / 2

6. Budowa sztywnych modeli 3D. Definiowanie parametrów początkowych w modelu 3D. / 2

7. Ocena wyników obliczeń układów mechanicznych w zakresie symulacji 2D i 3D ‘multibody’. / 4

Projekt / w formie ...

1. Analiza kinematyczna i dynamiczna układów mechanicznych 2D modelowanych elementami sztywnymi w środowisku Working Model. Ocena wyników obliczeń. / 2

2. Modelowanie 3D wybranych układów konstrukcyjnych bryłami sztywnymi i analizy ‘multibody’ w zakresie wybranych zagadnień inżynierskich w systemie ADAMS. / 6

3. Analiza kinematyczna i dynamiczna układów mechanicznych 3D modelowanych elementami sztywnymi w środowisku ADAMS. / 4

4. Analiza naprężeń w systemach Visual Nastran 4D i ADAMS – pokaz. / 2

Literatura:

podstawowa:

MD_Adams 2010. Help – ADAMS_view, MSC.Software. 2010.

MSC Visual Nastran Desktop. Tutorial Guide, MSC.Software, 2002.

Working Model 2D, Version 5.0, MSC.Software, 2000.

uzupełniająca:

Frączek J., Wojtyra M., Kinematyka układów wieloczłonowych. Metody obliczeniowe, WNT, 2008.

Efekty uczenia się:

W1 / zna podstawy teoretyczne symulacji ‘multibody’ oraz modelowania układów ciał sztywnych / K_W01+++, K_W08+++, K_W10++

U1 / potrafi wykorzystać systemy Working Model i Visual Nastran 4D/ADAMS oraz dokonać analizy wyników symulacji / K_U01++, K_U07++, K_U08+++, K_U09+++

K1 / potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy / K_K01+

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: zaliczenia.

Warunek konieczny do uzyskania zaliczenia: zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych, projektu przejściowego oraz pisemnego kolokwium z wiedzy teoretycznej.

Efekty W1, U1 sprawdzane są: na podstawie wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych.

Efekt K1 sprawdzany jest: na podstawie kolokwium zaliczeniowego.

Praktyki zawodowe:

-

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)