Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Komputerowa symulacja liniowych zagadnień mechaniki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMEMRCSI-25-KSLZM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Komputerowa symulacja liniowych zagadnień mechaniki
Jednostka: Wydział Inżynierii Mechanicznej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

I stopnia

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W / 10/+,

C / 10/+,

L / 36/+,

Razem: 56

Przedmioty wprowadzające:

Matematyka / wymagania wstępne: rachunek macierzowy, różniczkowy i całkowy

Mechanika techniczna / wymagania wstępne: mechanika Newtona

Wytrzymałość materiałów / wymagania wstępne: stan naprężenia i odkształcenia, wytężenie materiału izotropowego, proste i złożone przypadki wytrzymałościowe


Programy:

Mechanika i Budowa Maszyn

Techniki Komputerowe w Inżynierii Mechanicznej

Autor:

dr inż. Wiesław KRASOŃ

Skrócony opis:

Podstawy metodyki działania systemów obliczeń inżynierskich MES. Wprowadzenie do liniowej analizy numerycznej MES. Modelowanie prostych konstrukcji inżynierskich z wykorzystaniem MES. Zastosowanie pakietu programów MSC Patran/Nastran do obliczeń konstrukcji belkowych. Analiza statyczna konstrukcji powłokowych i płytowych. Modelowanie i analiza z zastosowaniem elementów bryłowych.

Pełny opis:

1. Podstawy metodyki działania systemów obliczeń inżynierskich MES. Przegląd systemów obliczeń inżynierskich MES.

2. Strategia rozwiązywania zagadnień komputerowej symulacji liniowych zagadnień mechaniki.

3. Wprowadzenie do liniowej analizy numerycznej MES: dyskretyzacja, element skończony, rodzaje elementów skończonych, funkcje kształtu, macierz sztywności elementu. Równania równowagi liniowej analizy statycznej.

4. Modelowanie prostych konstrukcji inżynierskich

z wykorzystaniem MES. Podstawy obsługi preproce-sora graficznego MSC Patran. Zasady tworzenia mo-delu dyskretnego.

5. Przygotowanie modelu geometrycznego w programie MSC Patran. Import geometrii – wykorzystanie modeli geometrycznych przygotowanych z zastosowaniem aplikacji CAD. Układy współrzędnych. Definicja wła-ściwości materiałowych w zakresie sprężystym. Mo-dele obciążeń i więzów.

6. Procedury wykonywania obliczeń z wykorzystaniem programu MSC Nastran. Wykorzystanie programu MSC Patran do analizy wyników obliczeń – przykłady zadań 1D, 2D i 3D. Zasady interpretacji wyników otrzymywanych w symulacjach numerycznych MES.

7. Zastosowanie pakietu programów MSC Pa-tran/Nastran do obliczeń konstrukcji belkowych-weryfikacja wyników.

8. Zastosowanie pakietu programów MSC Pa-tran/Nastran do obliczeń konstrukcji belkowych w zadaniach 2D i 3D –weryfikacja wyników.

9. Analiza statyczna konstrukcji płytowych.

10. Modelowanie z zastosowaniem elementów bryłowych. Numeryczne rozwiązywanie zagadnień 3D z zakresu liniowej statyki.

Literatura:

1. M. Dacko, W. Borkowski, S. Dobrociński, T. Niezgoda, M. Wieczorek – Metoda elementów skoń-czonych w mechanice konstrukcji, 1994

2. A. Jakubowicz, Z. Orłoś – Wytrzymałość materiałów, 1978

3. J. Szmelter, M. Dacko, S. Dobrociński, M. Wieczorek – Metoda elementów skończonych w statyce konstrukcji, 1979

4. J. Szmelter – Metody komputerowe w mechanice, 1980

5. G. Rapacki, Z. Kacprzyk – Metoda elementów skończonych w mechanice konstrukcji, 2005

Efekty uczenia się:

W1 – zna podstawy rozwiązywania liniowych zagadnień mechaniki oraz działanie systemu obliczeń inżynierskich MSC/Nastran / K_W02++, K_W05+++, K_W06+, K_W09+++

U1 – potrafi wykorzystać system obliczeń inżynierskich MSC/Nastran w zakresie symulacji liniowych zagadnień mechaniki / K_U07+++, K_U09+++, K_U12+++

K1 - student ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz jest gotowy do podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania / K_K03+

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: zaliczenia

- warunek konieczny do uzyskania zaliczenia: pozytywne oceny z ćwiczeń audytoryjnych i laboratoryjnych oraz sprawdzianów pisemnych.

Praktyki zawodowe:

--

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)