Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMEMMCSI-27-SD
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe
Jednostka: Wydział Inżynierii Mechanicznej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

I stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

sem -10/+

Przedmioty wprowadzające:

Wszystkie realizowane w trakcie studiów / wymagania wstępne: brak

Programy:

Kierunek: Mechanika i budowa maszyn / Specjalność: Mechatronika i diagnostyka samochodowa

Autor:

dr inż. Piotr RYBAK

dr hab. inż. Tadeusz DZIUBAK, prof. WAT

Skrócony opis:

Organizacja i przebieg dyplomowania. Prace dyplomowe - zalecenia i wskazówki. Tematyka prac dyplomowych. Realizacja prac doświadczalnych, konstrukcyjno - projektowych i analitycznych. Prezentacja i dyskusja sposobów rozwiazywania zadań wynikających z tematu pracy dyplomowej.

Pełny opis:

Seminaria/ metoda seminaryjna (czynne uczestnictwo studentów w zajęciach poprzez samodzielne opracowanie wybranych zagadnień poruszanych na seminarium, przedstawianie opracowań w postaci prezentacji czy referatu; udział w dyskusji nad danym zagadnieniem wykazując się posiadaną wiedzą; prezentacja fragmentu pracy dyplomowej; dyskusja o sposobie prezentacji pracy podczas obrony).

1. Organizacja i przebieg dyplomowania. Prace dyplomowe - zalecenia i wskazówki. Wymagania formalne.

2. Tematyka prac dyplomowych. Realizacja prac doświadczalnych, konstrukcyjno- projektowych i analitycznych.

3. Prezentacja i dyskusja sposobów rozwiazywania zadań wynikających z tematu pracy dyplomowej.

4. Kontrola postępu w realizacji prac dyplomowych.

Literatura:

podstawowa:

K. Baczewski, S. Ochwat, Zasady realizacji prac dyplomowych w Wydziale Mechanicznym, WAT, S-53709, Warszawa 1997

B. Osuchowska, Poradnik redaktora i autora. Nauki ścisłe i techniczne. Wyd. PTWK, Warszawa 1988

A. Wiszniewski: Jak przekonująco mówić i przemawiać. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa - Wrocław 1994

Efekty uczenia się:

W1/ Ma wiedzę w zakresie pojazdów mechanicznych i maszyn inżynieryjno-budowlanych i drogowych, mechatroniki i diagnostyki samochodowej, technik komputerowych w inżynierii mechanicznej oraz urządzeń i zastosowań produktów naftowych/ K_W09

U1/ Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł, także w języku angielskim. Potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie/ K_U01

K1/ Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się (studia II stopnia, studia podyplomowe, kursy), potrafi inspirować i organizować proces podnoszenia kwalifikacji zawodowych osobistych i innych osób / K_K01

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: zaliczenia

- warunek konieczny do uzyskania zaliczenia: uzyskanie pozytywnej oceny z prezentacji fragmentu pracy dyplomowej

Osiągnięcie poszczególnych efektów kształcenia weryfikowane jest następująco:

• efekty z kategorii wiedzy weryfikowane są podczas seminarium,

• efekty z kategorii umiejętności weryfikowane są podczas seminarium,

• efekty z kategorii kompetencji społecznych weryfikowane są podczas seminarium.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)