Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Sterowanie napędami hybrydowymi

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMEMMCNM-19Z2-SNH
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Sterowanie napędami hybrydowymi
Jednostka: Wydział Inżynierii Mechanicznej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

niestacjonarne

Rodzaj studiów:

II stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 10/zal., C 4/zal., L 2/zal, razem: 16 godzin

Przedmioty wprowadzające:

Teoria silników spalinowych / wymagania wstępne: znajomość podstaw działania silników spalinowych i zasad doboru silnika do pojazdu.

Programy:

Mechanika i Budowa Maszyn

Autor:

dr inż. Leszek Szczęch

Bilans ECTS:

Aktywność / obciążenie studenta (godz.):

1. Udział w wykładach /10

2. Udział w ćwiczeniach audytoryjnych / 4

3. Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych / 2

4. Udział w ćwiczeniach projektowych / 0

5. Udział w seminariach / 0

6. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 10

7. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń audytoryjnych / 4

8. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń laboratoryjnych / 2

9. Samodzielne przygotowanie do ćwiczen projektowych / 0 (nakład pracy studenta) .

10. Samodzielne przygotowanie do seminarium / 0

11. Udział w konsultacjach i innych formach zajęć z udziałem nauczyciela / 4,8

12. Przygotowanie do egzaminu / 0

13. Przygotowanie do zaliczenia / 8

14. Udział w egzaminie / 0

Sumaryczne obciążenie pracą studenta:

64 godz. / 2 ECTS, przyjęto 1,5 ECTS

Zajęcia z udziałem nauczycieli: 20,8 godz.! 1 ECTS

Zajęcia powiązane z działalnością naukową: 51,2 godz. 1,5 ECTS

Skrócony opis:

Pojazdy elektryczne i hybrydowe. Charakterystyki silników elektrycznych

stosowanych w pojazdach hybrydowych. Sterowanie silnikami. Zasady odzysku

energii w pojazdach hybrydowych. Charakterystyki akumulatorów energii. Sterowanie

akumulatorami energii. Bezpieczeństwo układów hybrydowych Rozwiązania i sterowanie w szeregowych, równoległych i mieszanych układach hybrydowych.

Pełny opis:

Wykłady:

1. Pojazdy elektryczne i hybrydowe. Charakterystyki silników elektrycznych

stosowanych w pojazdach hybrydowych /2

Rozwiązania i własności stosowane w elektrycznych i hybrydowych układach

napędowych

2. Zasady odzysku energii w pojazdach hybrydowych. Charakterystyki akumulatorów energii /2

Zużycie energii na ruch pojazdów. Rekuperacja energii w pojazdach. Magazynowanie energii w pojazdach. Rozwiązania i własności akumulatorów energii w hybrydowych układach napędowych

3. Sterowanie akumulatorami energii. Sterowanie silnikami elektrycznymi /2

Rozwiązania i własności urządzeń sterujących akumulatorami energii. Rozwiązania i własności urządzeń sterujących elektrycznymi silnikami napędowymi

4. Bezpieczeństwo układów hybrydowych /2

Zasady użytkowania napędów hybrydowych. Zagrożenia związane z użytkowaniem napędów hybrydowych. Zasady bezpiecznego użytkowania napędów hybrydowych

5. Rozwiązania sterowanie w szeregowych, równoległych i mieszanych układach hybrydowych /2

Strategia sterowania układami hybrydowymi. Oszczędność energii podczas

użytkowania układów hybrydowych. Optymalizacja warunków pracy silnika podczas użytkowania układów hybrydowych

Literatura:

Podstawowa:

1. M. Karczewski, L. Szczęch, G. Trawiński, Silniki pojazdów samochodowych,

WSIP, Warszawa 2013

2. J. A. Wajand, J. T. Wajand, Tłokowe silniki spalinowe średnio

i szybkoobrotowe, WNT 2005

3. M. Bernhardt, S. Dobrzyński, E. Loth, Silniki samochodowe, WKiŁ 1988.

4. J. Merkisz, I. Pielecha, Alternatywne napędy pojazdów. Politechnika Poznańska

2006.

Uzupełniająca:

1. J. Merkisz, Ekologiczne problemy silników spalinowych, T1 i 2, Politechnika

Poznańska 1999

2. J. Kasedorf, Zasilanie wtryskowe olejem napędowym,1988.

3. J. Kasedorf, Zasilanie wtryskowe benzyną,1989.

4. Z. Kneba, S. Makowski, Zasilanie i sterowanie silników, WKiŁ 2004.

Efekty uczenia się:

W1/ Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie szczegółową wiedzę z

zakresu mechatroniki systemów pojazdów hybrydowych / K_W07

W2/ Zna i rozumie w pogłębionym stopniu wybrane rozwiązania pojazdów

hybrydowych oraz funkcjonowania ich podzespołów i współpracy między nimi,

stanowiące zaawansowaną wiedzę z zakresu grupy treści wybieralnych/ K_W08

U1/ Potrafi wykorzystywać posiadana wiedzę formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy z zakresu budowy pojazdów hybrydowych poprzez właściwy dobór źródeł i informacji z nich pochodzących, dokonywać ich oceny, krytycznej analizy i syntezy tych informacji /K_U01

U2/ Potrafi prowadzić debatę związaną z upowszechnianiem wiedzy w środowisku naukowym, związaną z tematyką napędów hybrydowych oraz omawiać pomysły i problemy z tego zakresu w środowisku zawodowym, niezawodowym i międzynarodowym/K_U03

U3/ Potrafi wykorzystać metody analityczne, symulacyjne i eksperymentalne w celu identyfikacji i formułowaniu specyfikacji zadań z zakresu rozwiązań i funkcjonowania układów napędowych pojazdów hybrydowych /K_U09

K1/Jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści z

zakresu budowy i funkcjonowania układów napędowych pojazdów hybrydowych, uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych a także zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązywaniem problemu /K_K01

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: zaliczenia.

Wykład zaliczany jest na podstawie: ocen z kolokwium.

Cwiczenia audytoryjne zaliczane są na podstawie: pozytywnych ocen z odpowiedzi na pytania zadawane w czasie ćwiczeń.

Cwiczenia laboratoryjne zaliczane są na podstawie: pozytywnych wszystkich ocen z odpowiedzi na pytania wykładowcy oraz ocen wykonanych sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych.

Zaliczenie przedmiotu jest prowadzone w formie: pisemnej.

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest: uzyskanie pozytywnych ocen z ćwiczeń

audytoryjnych oraz laboratoryjnych.

Zaliczenie przedmiotu jest prowadzone w formie pisemnej.

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest

Osiągnięcie efektu Wi -weryfikowane jest podczas kolokwium

Osiągnięcie efektu W2, Ul, U3 -sprawdzane jest podczas ćwiczeń laboratoryjnych

Osiągnięcie efektu Ki, U2 sprawdzane jest podczas ćwiczeń audytoryjnych

Oceny osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się:

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na poziomie 91-i 00%.

Ocenę dobrą plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na poziomie 81-90%.

Ocenę dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na poziomie 71-80%.

Ocenę dostateczną plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na poziomie 61-70%.

Ocenę dostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na poziomie 51-60%.

Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na poziomie równym lub niższym niż 50%.

Ocenę uogólnioną zal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na poziomie wyższym niż 50%.

Ocenę uogólnioną nzal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na poziomie równym lub niższym niż 50%.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)