Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Silniki napędowe maszyn

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMEMBCSI-55-SNM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Silniki napędowe maszyn
Jednostka: Wydział Inżynierii Mechanicznej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

I stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 16/+ ; C 6/z ; L 8/+; Razem: 30

Przedmioty wprowadzające:

Mechanika techniczna/wymagania wstępne: znajomość zagadnień kinematyki i wytrzymałości materiałów.

Materiały konstrukcyjne w budowie maszyn/wymagania wstępne: znajomość rodzajów materiałów konstrukcyjnych i ich właściwości, wielkości charakteryzujących materiały.

Budowa pojazdów/wymagania wstępne: znajomość podstaw budowy i zasad działania układów pojazdów.

Termodynamika techniczna/wymagania wstępne: znajomość podstawowych praw termodynamicznych, przemian gazowych, silnikowych obiegów teoretycznych, analizy zjawisk fizycznych i rozwiązywania zagadnień technicznych w oparciu o prawa fizyki.


Programy:

V semestr studiów / Mechanika i budowa maszyn / Maszyny inżynieryjno-budowlane i drogowe

Autor:

Dr inż. Kazimierz KOLIŃSKI

Bilans ECTS:

aktywność / obciążenie studenta w godz.

1. Udział w wykładach /16

2. Udział w laboratoriach /8

3. Udział w ćwicz. audytoryjnych /6

4. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 12,8

5. Samodzielne przygotowanie do laboratoriów / 12

6. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń / 6

7. Udział w konsultacjach / 4,5

8. Przygotowanie do zaliczenia / 12

Sumaryczne obciążenie pracą studenta: 77,3 / 2,5 pkt ECTS

Zajęcia z udziałem nauczycieli: 1.+2.+3.+7. = 34,5 / 1 pkt ECTS

Zajęcia o charakterze praktycznym: 2.+3.+5.+6. = 20 / 1 pkt ECTS


Skrócony opis:

Zasady działania silników spalinowych – obiegi teoretyczne. Ogólna budowa i podział tłokowych silników spalinowych. Budowa układów tłokowo – korbowego i rozrządu. Kinematyka mechanizmów tłokowo-korbowego i rozrządu. Wskaźniki pracy silników. Badania silników spalinowych. Charakterystyki silników. Współpraca silników z odbiornikami mocy Budowa układów zasilania paliwem i powietrzem. Doładowanie silników spalinowych. Budowa układów smarowania i chłodzenia. Budowa układów rozruchowych i zapłonowych. Ekologiczne aspekty pracy silników spalinowych.

Pełny opis:

Wykład / wykorzystanie prezentacji oraz tablicy

1. Budowa układu tłokowo-korbowego silnika / 3

2. Budowa układu rozrządu silnika / 1

3. Wskaźniki pracy silników / 1

4. Rodzaje i interpretacja charakterystyk silników / 1

5. Budowa układu zasilania powietrzem i układu wylotowego / 2

6. Budowa układu zasilania paliwem silników o zapłonie iskrowym /2

7. Budowa układu zasilania paliwem silników o zapłonie samoczynnym / 2

8. Budowa układów smarowania i chłodzenia silników / 2

9. Budowa układów zapłonowego i rozruchowego silników / 1

10. Ekologiczne aspekty pracy silników spalinowych / 1

Ćwiczenia / praktyczne zapoznanie z budową i zasadami działania układów silnikowych przy wykorzystaniu modeli, elementów silników i filmów wideo.

1. Szczegółowe rozwiązania kadłubów, głowic i mechanizmów korbowo-tłokowych / 1

2. Szczegółowe rozwiązania zaworowych mechanizmów rozrządu i napędu wałków rozrządu / 1

3. Szczegółowe rozwiązania elementów układu zasilania paliwem silników o ZI / 1

4. Szczegółowe rozwiązania elementów układu zasilania paliwem silników o ZS / 1

5. Szczegółowe rozwiązania elementów układów smarowania i chłodzenia silników / 1

6. Podsumowanie wykładanego materiału. Sprawdzian pisemny /1

Laboratoria / wykonywanie pomiarów parametrów pracy silnika

1. Charakterystyka prędkościowa silnika / 2

2. Charakterystyka regulacyjna kąta wyprzedzenia zapłonu / 2

3. Charakterystyka obciążeniowa silnika / 2

4. Charakterystyka dawkowania pompy wtryskowej. Ocena stanu technicznego wtryskiwaczy / 2

Literatura:

podstawowa:

1. Wajand J.A., Wajand J.T.: Tłokowe silniki spalinowe średnio i szybkoobrotowe, Wydawnictwo WNT, Warszawa 2005;

2. Luft S.: Podstawy budowy silników, Wydawnictwo WKŁ, Warszawa 2003;

3. Ochwat S. i inni: Teoria silników spalinowych. Materiały do zajęć laboratoryjnych, Wydawnictwo WAT, Warszawa 1991.

uzupełniająca:

1 Bernhardt i inni M.: Silniki samochodowe, Wydawnictwo WKŁ, Warszawa 1988;

2 Niewiarowski K.: Tłokowe silniki spalinowe. Wydawnictwo WKŁ, Warszawa 1983;

3 Kneba Z., Makowski S.: Zasilanie i sterowanie silników, Wydawnictwo WKŁ, Warszawa 2004;

4 Rokosch U.: Układy oczyszczania spalin i pokładowe systemy diagnostyczne samochodów OBD, Wydawnictwo WKŁ, Warszawa 2007.

Efekty uczenia się:

symbol / efekt kształcenia / odniesienie do efektów kierunku

W1 / ma podstawową wiedzę w zakresie budowy i działania zasadniczych zespołów tłokowych silników spalinowych maszyn inżynieryjno-budowlanych i drogowych / K-W06;

W2 / zna podstawowe procesy zachodzące w tłokowych silnikach spalinowych / K_W14;

U1 / potrafi wyznaczyć podstawowe parametry pracy tłokowych silników spalinowych i przeprowadzić analizę uzyskanych wyników badań oraz wyciągać właściwe wnioski / K_U12;

U2 / potrafi posługiwać się urządzeniami badawczymi do wyznaczania charakterystyk silników spalinowych / K_U14.

K2 / nabywa umiejętności pracy w grupie, odpowiedzialności za własną pracę; ma świadomość wpływu pracy silników na pozatechniczne aspekty ich eksploatacji / K_K02.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: zaliczenia.

Zaliczenie jest prowadzone w formie sprawdzianu pisemnego

Ćwiczenia zaliczane są na podstawie ocen uzyskanych ze sprawdzianów ustnych.

Ćwiczenia laboratoryjne zaliczane są na podstawie: wiadomości i ocen za sprawozdania z wykonanych pomiarów.

Warunek konieczny do uzyskania zaliczenia: uzyskanie pozytywnej oceny ze sprawdzianu pisemnego, który obejmuje całość treści programu przedmiotu oraz uzyskanie ocen pozytywnych z ćwiczeń i laboratoriów.

Osiągnięcie poszczególnych efektów kształcenia weryfikowane jest następująco:

efekty W1, W2 - weryfikowane są podczas ćwiczeń i sprawdzianu pisemnego;

efekty U1, U2 - sprawdzane są podczas ćwiczeń;

efekt K1, - sprawdzane są podczas ćwiczeń i laboratoriów.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)