Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Silniki napędowe maszyn

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMEMBCSI-25-SNM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Silniki napędowe maszyn
Jednostka: Wydział Inżynierii Mechanicznej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

I stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 16/+; C 6/z; L 8/+; P 0; S 0

Przedmioty wprowadzające:

Mechanika techniczna / wymagania wstępne: znajomość zagadnień kinematyki i wytrzymałości materiałów.

Materiały konstrukcyjne w budowie maszyn / wymagania wstępne: znajomość rodzajów materiałów konstrukcyjnych i ich właściwości, wielkości charakteryzujących materiały.

Budowa pojazdów / wymagania wstępne: znajomość podstaw budowy i zasad działania układów pojazdów.

Termodynamika techniczna / wymagania wstępne: znajomość podstawowych praw termodynamicznych, przemian gazowych, silnikowych obiegów teoretycznych, analizy zjawisk fizycznych i rozwiązywania zagadnień technicznych w oparciu o prawa fizyki.


Programy:

Mechanika i Budowa Maszyn/Maszyny inżynieryjno-budowlane i drogowe

Autor:

dr inż. Kazimierz KOLIŃSKI

Bilans ECTS:

Aktywność / obciążenie studenta w godz.

1. Udział w wykładach / 16

2. Udział w ćwiczeniach audytoryjnych / 6

3. Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych / 8

4. Udział w ćwiczeniach projektowych / 0

5. Udział w seminariach / 0

6. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 12,8

7. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń audytoryjnych / 6

8. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń laboratoryjnych / 8

9. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń projektowych / 0

10. Samodzielne przygotowanie do seminarium / 0

11. Udział w konsultacjach / 4,5

12. Przygotowanie do egzaminu / 0

13. Przygotowanie do zaliczenia / 12

14. Udział w egzaminie / 0

Sumaryczne obciążenie pracą studenta:

73,30 godz. / 2,44 ECTS, przyjęto 2,5 ECTS

Zajęcia z udziałem nauczycieli (1+2+3+4+5+11+14): 34,50 godz./ 1,0 ECTS

Zajęcia powiązane z działalnością naukową (1÷10) 56,80 godz./ 2,0 ECTS


Skrócony opis:

Zasady działania silników spalinowych – obiegi teoretyczne. Ogólna budowa

i podział tłokowych silników spalinowych. Budowa układów tłokowo – korbowego i rozrządu. Kinematyka mechanizmów tłokowo-korbowego i rozrządu. Wskaźniki pracy silników. Badania silników spalinowych. Charakterystyki silników. Budowa układów zasilania paliwem i powietrzem. Doładowanie silników spalinowych. Bu-dowa układów smarowania i chłodzenia. Budowa układów rozruchowych i zapło-nowych. Ekologiczne aspekty pracy silników spalinowych.

Pełny opis:

Wykłady / wykorzystanie prezentacji oraz tablicy

1. Budowa układu tłokowo-korbowego silnika / 3

Sprawy organizacyjne. Zasady działania silników spalinowych – obiegi teoretyczne. Podział silników spalinowych. Silniki spalinowe maszyn inżynieryjno-budowlanych i drogowych. Budowa układów tłokowo-korbowych.

Kinematyka układu korbowego. Siły gazowe. Siły bezwładności.

2. Budowa układu rozrządu silnika / 1

Rozwiązania konstrukcyjne układów rozrządu współczesnych silników spalinowych. Kinematyka mechanizmu zaworowego. Regulacja faz rozrządu

i luzów zaworowych.

3. Wskaźniki pracy silników / 1

Indykowane i użyteczne wskaźniki pracy. Sprawność, moc, moment obrotowy, godzinowe i jednostkowe zużycie paliwa. Wskaźniki porównawcze silników.

4. Rodzaje i interpretacja charakterystyk silników / 1

Charakterystyki prędkościowe, obciążeniowe, regulacyjne i uniwersalne. Współpraca silników z odbiornikami mocy.

5. Budowa układu zasilania powietrzem i układu wylotowego / 2

Parametry procesu wymiany ładunku. Budowa układu dolotowego. Budowa układu wylotowego. Rodzaje doładowania silników.

6. Budowa układu zasilania paliwem silników o zapłonie iskrowym / 2

Parametry mieszanki paliwowo-powietrznej. Spalanie w silnikach o zapłonie iskrowym. Budowa układu zasilania paliwem silników o ZI.

7. Budowa układu zasilania paliwem silników o zapłonie samoczynnym / 2

Tworzenie mieszanki palnej. Spalanie w silnikach o zapłonie samoczynnym. Budowa i działanie pomp wtryskowych, wtryskiwaczy, pompowtryskiwaczy

i układów stałociśnieniowych. Regulatory prędkości obrotowej.

8. Budowa układów smarowania i chłodzenia silników / 2

Zadania układu smarowania. Rodzaje układów smarowania. Budowa i działanie układów smarowania. Zadania układu chłodzenia. Bilans cieplny silnika. Rodzaje układów chłodzenia. Budowa i działanie układu chłodzenia.

9. Budowa układów rozruchowego i zapłonowego silników / 1

Istota rozruchu silnika spalinowego. Elektryczne i pneumatyczne układy rozruchowe. Budowa urządzeń wspomagających rozruch silników. Budowa i działanie układu zapłonowego. Rodzaje układów zapłonowych.

10. Ekologiczne aspekty pracy silników spalinowych / 1

Toksyczne składniki spalin. Przyczyny powstawania związków toksycznych. Metody oceny i ograniczenia emisji związków toksycznych. Źródła hałasu emitowanego przez silnik.

Ćwiczenia / praktyczne zapoznanie z budową i zasadami działania układów silnikowych przy wykorzystaniu modeli, elementów silników i filmów wideo.

1. Szczegółowe rozwiązania kadłubów, głowic i mechanizmów korbowo-tłokowych / 1

2. Szczegółowe rozwiązania zaworowych mechanizmów rozrządu i napędu wałków rozrządu / 1

3. Szczegółowe rozwiązania elementów układu zasilania paliwem

silników o ZI / 1

4. Szczegółowe rozwiązania elementów układu zasilania paliwem

silników o ZS / 1

5. Szczegółowe rozwiązania elementów układów smarowania i chłodzenia

silników / 1

6. Podsumowanie wykładanego materiału. Sprawdzian pisemny /1.

Laboratoria / wykonywanie pomiarów parametrów pracy silnika.

1. Charakterystyka prędkościowa silnika / 2

2. Charakterystyka regulacyjna kąta wyprzedzenia zapłonu / 2

3. Charakterystyka obciążeniowa silnika / 2

4. Charakterystyka dawkowania pompy wtryskowej. Ocena stanu technicznego wtryskiwaczy / 2

Literatura:

Podstawowa:

1. Wajand J.A., Wajand J.T.: Tłokowe silniki spalinowe średnio i szybkoobroto-we, Wydawnictwo WNT, Warszawa 2005;

2. Luft S.: Podstawy budowy silników, Wydawnictwo WKŁ, Warszawa 2003;

3. Ochwat S. i inni: Teoria silników spalinowych. Materiały do zajęć laboratoryj-nych, Wydawnictwo WAT, Warszawa 1991.

Uzupełniająca:

1 Bernhardt i inni M.: Silniki samochodowe, Wydawnictwo WKŁ,

Warszawa 1988;

2 Niewiarowski K.: Tłokowe silniki spalinowe. Wydawnictwo WKŁ,

Warszawa 1983;

3 Kneba Z., Makowski S.: Zasilanie i sterowanie silników, Wydawnictwo WKŁ, Warszawa 2004;

4 Rokosch U.: Układy oczyszczania spalin i pokładowe systemy diagnostyczne samochodów OBD, Wydawnictwo WKŁ, Warszawa 2007.

Efekty uczenia się:

Symbol i nr efektu modułu / efekt kształcenia / odniesienie do efektu kierunko-wego

W1 / ma podstawową wiedzę w zakresie budowy i działania zasadniczych

zespołów tłokowych silników spalinowych maszyn inżynieryjno-budowlanych

i drogowych / K_W06;

W2 / zna podstawowe procesy zachodzące w tłokowych silnikach

spalinowych / K_W14;

U1 / potrafi wyznaczyć podstawowe parametry pracy tłokowych silników spalino-wych i przeprowadzić analizę uzyskanych wyników badań oraz wyciągać właści-we wnioski / K_U14;

U2 /. potrafi posługiwać się urządzeniami badawczymi do wyznaczania charakte-rystyk silników spalinowych /.K_U12

K1 / jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy oraz uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych / K_K01.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: zaliczenia.

Ćwiczenia audytoryjne zaliczane są na podstawie: ocen uzyskanych ze sprawdzianów ustnych.

Ćwiczenia laboratoryjne zaliczane są na podstawie: wiadomości i ocen za sprawozdania z wykonanych pomiarów.

Zaliczenie jest prowadzone w formie pisemnej.

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych i ćwiczeń laboratoryjnych.

Osiągnięcie efektów W1 i W2 - weryfikowane jest podczas ćwiczeń audytoryjnych i zaliczenia przedmiotu;

Osiągnięcie efektów U1 i U2 - sprawdzane jest podczas ćwiczeń laboratoryjnych;

Osiągnięcie efektu K1 – sprawdzane jest podczas ćwiczeń audytoryjnych

i ćwiczeń laboratoryjnych.

Oceny za osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia:

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 91-100%.

Ocenę dobrą plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 81-90%.

Ocenę dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 71-80%.

Ocenę dostateczną plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 61-70%.

Ocenę dostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 51-60%.

Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie równym lub niższym niż 50%.

Ocenę uogólnioną zal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie wyższym niż 50%.

Ocenę uogólnioną nzal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie równym lub niższym niż 50%.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)