Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Krajowy system monitorowania jakości paliw - pwk

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMEJXCSI-19Z3-PWK3-K
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Krajowy system monitorowania jakości paliw - pwk
Jednostka: Wydział Inżynierii Mechanicznej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

I stopnia

Rodzaj przedmiotu:

wybieralny

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 30/x ; L 15/+ ; razem: 45

Przedmioty wprowadzające:

Brak przedmiotów wprowadzających

Programy:

semestr trzeci/ Biogospodarka

Autor:

dr inż. Piotr SZCZAWIŃSKI

Bilans ECTS:

Aktywność / obciążenie studenta (godz.):

1. Udział w wykładach / 30

2. Udział w ćwiczeniach audytoryjnych / 0

3. Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych / 15

4. Udział w ćwiczeniach projektowych / 0

5. Udział w seminariach / 0

6. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 30

7. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń audytoryjnych / 0

8. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń laboratoryjnych / 15

9. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń projektowych / 0

10. Samodzielne przygotowanie do seminarium / 0

11. Udział w konsultacjach i innych formach zajęć z udziałem nauczyciela / 12

12. Przygotowanie do egzaminu / 0

13. Przygotowanie do zaliczenia / 12

14. Udział w egzaminie / 0

Sumaryczne obciążenie pracą studenta: 113 godz. / 3,8 ECTS, przyjęto 3,0 ECTS

Zajęcia z udziałem nauczycieli: 57 godz./ 1,5 ECTS

Zajęcia powiązane z działalnością naukową: 90 godz./ 3,0 ECTS

Skrócony opis:

Ogólna charakterystyka krajowego systemu monitorowania jakości paliw (KSMJP). Normalizacja w kształtowaniu jakości paliw. Zmiany jakości paliw w systemie dystrybucji. Podstawy formalno–prawne i zasady funkcjonowania KSMJP. Wymagania jakościowe i metody badań stosowane w ramach KSMJP. Zasady określania minimalnej liczby próbek paliw do badań oraz pobierania próbek. Zasady sporządzania raportów dotyczących jakości paliw. Charakterystyka infrastruktury akredytowanych laboratoriów badawczych. System akredytacji laboratoriów badawczych. Podstawy wyznaczania niepewności pomiaru. Charakterystyka jakości paliw wynikająca z kontroli prowadzonych w ramach KSMJP. Charakterystyka „szybkich” metod badań parametrów paliw. Monitorowanie jakości paliw lotniczych w systemie dystrybucji. Zasady funkcjonowania komercyjnych systemów monitorowania jakości paliw. Zasady odświeżania paliw podczas magazynowania i postępowania z paliwami niespełniającymi wymagań jakościowych.

Pełny opis:

Wykłady:

1. Ogólna charakterystyka krajowego systemu monitorowania jakości paliw. Przedmiot nauki o jakości. Podstawowe definicje i określenia. Przegląd koncepcji zarządzania jakością. Instrumenty zarządzania jakością / 2 godz.

2. Normalizacja w kształtowaniu jakości paliw. Podstawowe zagadnienia normalizacji, zasady opracowywania i stosowania norm przedmiotowych z wymaganiami jakościowymi dla paliw i metodami badań parametrów paliw / 2 godz.

3. Zmiany jakości paliw w systemie dystrybucji. Zasady zachowania normatywnych parametrów paliw i kontrola ich jakości w procesach logistycznych. Rodzaje i zakresy analiz paliw / 2 godz.

4. Podstawy formalno-prawne i zasady funkcjonowania krajowego systemu monitorowania jakości paliw. Procedura i zakres prowadzenia monitorowania jakości paliw w systemie dystrybucji. Sankcje prawne za nieprzestrzeganie wymagań określonych w ramach krajowego systemu monitorowania jakości paliw / 2 godz.

5. Wymagania jakościowe i metody badań paliw stosowane w ramach krajowego systemu monitorowania jakości paliw, ich trendy rozwojowe / 2 godz.

6. Zasady określania minimalnej liczby próbek paliw do badań i pobierania próbek paliw w ramach systemu monitorowania jakości paliw / 2 godz.

7. Zasady sporządzania raportów dotyczących jakości paliw / 2 godz.

8. Charakterystyka infrastruktury akredytowanych laboratoriów badawczych paliw w Polsce. Zakresy akredytacji laboratoriów badawczych wykonujących badania paliw i biopaliw ciekłych / 2 godz.

9. System akredytacji laboratoriów badawczych. Projektowanie i wprowadzanie systemu zarządzania w laboratorium badawczym paliw / 2 godz.

10. Zasady oceny i certyfikacji systemu zarządzania laboratoriów badawczych. Zasady zapewnienia spójności pomiarowej i uczestnictwa laboratoriów w badaniach biegłości / 2 godz.

11. Podstawy wyznaczania niepewności pomiaru, analiza budżetu niepewności / 2 godz.

12. Charakterystyka jakości paliw wynikająca z kontroli prowadzonych w ramach krajowego o systemu monitorowania jakości paliw. Ocena krajowego systemu monitorowania jakości paliw i perspektywy jego rozwoju / 2 godz.

13. Zastosowanie metod analizy ilościowej (chemicznych i instrumentalnych) w badaniach paliw. Charakterystyka "szybkich" metod badań parametrów jakościowych paliw ciekłych / 2 godz.

14. Monitorowanie jakości paliw lotniczych w systemie dystrybucji. Zasady funkcjonowania komercyjnych systemów monitorowania jakości paliw / 2 godz.

15. Zasady odświeżania paliw podczas magazynowania i postępowania z paliwami niespełniającymi wymagań jakościowych / 2 godz.

Ćwiczenia laboratoryjne:

1. Zapoznanie z aparaturą badawczą akredytowanego laboratorium badającego paliwa / 3 godz.

2. Badanie próbki paliwa ciekłego, ocena jej jakości i opracowanie raportu z badań / 4 godz.

3. Badanie próbki biopaliwa ciekłego, ocena jej jakości i opracowanie raportu z badań / 4 godz.

4. Badanie próbki paliwa lotniczego, ocena jej jakości i opracowanie raportu z badań / 4 godz.

Literatura:

Podstawowa:

1. Baczewski, Kazimierz, Tadeusz Kałdoński. Paliwa do silników o zapłonie iskrowym. Warszawa: WKŁ, 2005. ISBN 83-206-1552-6.

2. Baczewski, Kazimierz, Tadeusz Kałdoński. Paliwa do silników o zapłonie samoczynnym. Wydanie 2 popr. i uzup. Warszawa: WKŁ, 2008. ISBN 978-83-206-1705-4.

3. Baczewski Kazimierz, Piotr Szczawiński, Wiesława Zielnik. Płyny eksploatacyjne. Wstęp do zajęć laboratoryjnych. Warszawa: WAT, 2010. ISBN 978-83-61486-77-0.

4. Hamral, Adam, Władysław Mantura. Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka. Wydanie 3 popr. i uzup. Warszawa: WN PWN, 2015. ISBN 978-83-01-16775-2.

5. Raporty UOKiK dotyczące jakości paliw i biopaliw ciekłych w latach 2007-2019.

Uzupełniająca:

1. Praca zbiorowa pod redakcją: Konieczka, Piotr, Jacek Namieśnik. Ocena i kontrola jakości wyników pomiarów analitycznych. Wydanie 2 popr. i uzup. Warszawa: WNT, 2014. ISBN 978-837-926-207-6.

2. DA–01 Opis systemu akredytacji. Wydanie 10. Warszawa: PCA,2019.

3. DA–05 Polityka dotycząca uczestnictwa w badaniach biegłości. Wydanie 7. Warszawa: PCA, 2020.

4. DA–06 Polityka dotycząca zapewnienia spójności pomiarowej. Wydanie 7, Warszawa: PCA, 2020.

5. DAB–07 Akredytacja laboratoriów badawczych. Wymagania szczegółowe. Wydanie 11. Warszawa: PCA, 2019.

6. EA-4/16 Wytyczne EA dotyczące wyrażania niepewności w badaniach ilościowych. PCA, Warszawa, 2007.

Efekty uczenia się:

Symbol i nr efektu / efekt uczenia się / odniesienie do efektu kierunkowego

W1 / Ma szczegółową, uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie systemu monitorowania jakości paliw i biopaliw ciekłych / K_W06.

W2 / Ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania jakością w laboratorium ba-dawczym paliw oraz systemu ich akredytacji / K_W18.

U1 / Potrafi planować i przeprowadzać badania parametrów paliw, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski w zakresie spełniania wymagań jakościowych / K_U08.

U2 / Potrafi dokonać krytycznej analizy funkcjonowania systemu dystrybucji paliw i systemu monitorowania jakości paliw oraz ocenić istniejące rozwiązania / K_U13.

U3 / Potrafi ocenić przydatność metod badań parametrów jakościowych paliw oraz wybrać i zastosować właściwą metodę badań / K_U15.

K1 / Potrafi współdziałać i pracować w grupie realizującej badania parametrów jakościowych paliw / K_K03.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: zaliczenia.

Wykład zaliczany jest na podstawie: zaliczenia.

Ćwiczenia laboratoryjne zaliczane są na podstawie: pozytywnych ocen z pisemnych kolokwiów i raportów badań z wszystkich tematów.

Zaliczenie przedmiotu jest prowadzone w formie: pisemnego kolokwium.

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych.

Osiągnięcie efektu W1, W2, U1, U2 - weryfikowane jest podczas zaliczenia poprzez sprawdzenie wiedzy i umiejętności.

Osiągnięcie efektu W1, W2, U1, U3, K1 - sprawdzane jest podczas ćwiczeń laboratoryjnych poprzez zaliczenie pisemnych kolokwiów i raportów z badań.

Oceny osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się:

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na poziomie 91-100%.

Ocenę dobrą plus otrzymuje student który osiągnął zakładane efekty uczenia się na poziomie 81-90%.

Ocenę dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na poziomie 71-80%.

Ocenę dostateczną plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na poziomie 61-70%.

Ocenę dostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na poziomie 51-60%.

Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na poziomie równym lub niższym niż 50%.

Ocenę uogólnioną zal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na poziomie wyższym niż 50%.

Ocenę uogólnioną nzal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na poziomie równym lub niższym niż 50%.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Szczawiński
Prowadzący grup: Piotr Szczawiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)