Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium przeddyplomowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMEBXCSM-21L1-SPD
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium przeddyplomowe
Jednostka: Wydział Inżynierii Mechanicznej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 0.50 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma zajęć liczba godzin/rygor:

S 4/+, razem: 4 godz., 0,5 pkt ECTS

Przedmioty wprowadzające:

nie dotyczy

Programy:

BIOCYBERNETYKA I INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA / BIOMECHATRONIKA I SPRZĘT REHABILITACYJNY

Autor:

dr hab. Elżbieta SZYMCZYK

Bilans ECTS:

Aktywność / obciążenie studenta w godz.

1. Udział w wykładach / 0

2. Udział w ćwiczeniach audytoryjnych / 0

3. Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych / 0

4. Udział w ćwiczeniach projektowych / 0

5. Udział w seminariach / 4

6. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 0

7. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń audytoryjnych / 0

8. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń laboratoryjnych / 0

9. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń projektowych / 0

10. Samodzielne przygotowanie do seminarium / 6

11. Udział w konsultacjach / 5

12. Przygotowanie do egzaminu / 0

13. Przygotowanie do zaliczenia / 0

14. Udział w egzaminie / 0

Sumaryczne obciążenie pracą studenta:

15 godz. / 0,5 ECTS, przyjęto 0,5 ECTS

Zajęcia z udziałem nauczycieli (1+2+3+4+5+11+14): 9 godz. / 0,5 ECTS

Zajęcia powiązane z działalnością naukową (Σ1÷10): 10 godz. / 0,5 ECTS


Skrócony opis:

Wydziałowe i uczelniane wytyczne dotyczące pracy dyplomowej magisterskiej i egzaminu dyplomowego. Techniki pisania prac dyplomowych magisterskich. Pojęcie plagiatu i cytowania w świetle prawa autorskiego. Przegląd stosowanych technik przekazu wizualnego. Układ prezentacji pracy dyplomowej.

Pełny opis:

Seminarium / prezentacje multimedialne i dyskusja

1. Organizacja i przebieg procesu dyplomowania na studiach II stopnia / 1 /

Dokumenty normujące tok dyplomowania. Wymagania formalne.

Zasady oceniania pracy dyplomowej przez promotora i recenzenta.

2. Techniki pisania prac dyplomowych i zagadnienia prawne związane z realizacją pracy dyplomowej / 1 /

Wydziałowe i uczelniane wytyczne dotyczące pracy dyplomowej. Tematyka i układ pracy dyplomowej. Zasady pozyskiwania i opracowywania wiedzy literaturowej. Pojęcie plagiatu i cytowania w świetle prawa autorskiego.

3. Zasady opracowywania i wygłaszania prezentacji multimedialnej / 2 /

Przegląd stosowanych technik przekazu wizualnego, tematyka i układ prezentacji dyplomowej - dyskusja.

Literatura:

Podstawowa:

Węglińska M.: Jak pisać pracę magisterską. Oficyna Wyd. Impuls, Kraków 2009.

Pułło A., Prace magisterskie i licencjackie. Wskazówki dla studentów, PWN, Warszawa 2000.

Opoka E., Uwagi o pisaniu i redagowaniu prac dyplomowych na studiach technicznych, wyd. 2, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2001.

Kossowski R. (oprac.), Zasady procesu dyplomowania na Wydziale Inżynierii Mechanicznej Wojskowej Akademii Technicznej, WAT, Warszawa 2021.

Uzupełniająca:

Majchrzak J., Mendel T.: Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych. Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 2004

Osuchowska B., Poradnik redaktora i autora. Nauki ścisłe i techniczne, Wydawnictwo PTWK, Warszawa 1988.

Wiszniewski A., Jak przekonująco mówić i przemawiać, Wydawnictwo Text, Warszawa 1999.

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Dz.U. 1994 nr 24, poz. 83

Efekty uczenia się:

W1 / zna wymagania dotyczące pracy dyplomowej magisterskiej, zagadnienia z zakresu prawa autorskiego (m.in. pojęcie plagiatu, cytowania) oraz zasady oceniania pracy dyplomowej / K_W12, K_W14

U1 / potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł, opracować uzyskane informacje oraz formułować i uzasadniać opinie / K_U01, K_U02, K_U03

U2 / Potrafi pracować indywidualnie i w zespole, umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania / K_U05

K1 / ma świadomość odpowiedzialności i roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, podejmuje starania, aby przekazywać wiedzę dotyczącą biocybernetyki i inżynierii biomedycznej w sposób powszechnie zrozumiały / K_K01, K_K02, K_K03

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie prezentacji przygotowanej i opracowanej w ramach seminarium oraz aktywności w dyskusji.

Osiągnięcie efektów W1, U1, U2 – weryfikowane jest na podstawie przygotowanych

i przedstawionych prezentacji dotyczących pracy dyplomowej.

Osiągnięcie efektu K1 – sprawdzane jest na podstawie aktywności studentów na seminarium.

Oceny osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia (wg. opinii Komisji WME ds. Funkcjonowania Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia):

Ocenę uogólnioną ZAL otrzymuje student, który osiągnął

zakładane efekty kształcenia na poziomie wyższym niż 50%.

Ocenę uogólnioną NZAL otrzymuje student, który osiągnął

zakładane efekty kształcenia na poziomie równym lub niższym niż 50%.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 4 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Baranowski
Prowadzący grup: Paweł Baranowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)