Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biochemia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMEBXCSI-19Z3-B
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biochemia
Jednostka: Wydział Nowych Technologii i Chemii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

I stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 8/x, Ć 14/+, L 8/zal., razem: 30 godz.

Przedmioty wprowadzające:

BIOLOGIA Z WPROWADZENIEM DO GENETYKI

Autor:

dr inż. Dorota Węgłowska

Bilans ECTS:

2,5

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje podstawowe wiadomości o chemicznych i biochemicznych składnikach organizmu człowieka oraz o przemianach biochemicznych w nim zachodzących. Zajęcia laboratoryjne uzupełniają umiejętności studenta o technikę prowadzenia analiz podstawowych składników biochemicznych

Literatura:

1. Lubert Stryer „Biochemia", Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997

2. Berg J.M., Tymoczko J.L., Stryer L. - Biochemia. PWN, Warszawa 2011.

3. Hames D.B., Hooper N.M. - Krótkie wykłady. Biochemia, PWN, Warszawa 2010

4. Robert K. Murray, Daryl K. Grammer, Victor W. Rodwell "Biochemia Harpera", Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa 2008.

Efekty uczenia się:

K_W01

Ma podstawową wiedzę w zakresie matematyki, obejmującą metody analityczne i numeryczne niezbędne do opisu, analizy i syntezy podstawowych układów i systemów mechanicznych, biomechatronicznych, elektrycznych, elektronicznych, optoelektronicznych, informatycznych, medycznych lub telemedycznych.

K_W02

Ma podstawową wiedzę w zakresie fizyki, niezbędną do zrozumienia podstawowych zjawisk fizycznych występujących w elementach i sensorach, układach i systemach mechanicznych, biomechatronicznych, elektrycznych, elektronicznych, optoelektronicznych, informatycznych, medycznych lub telemedycznych oraz w ich otoczeniu.

K_W03

Ma podstawową wiedzę w zakresie biochemii, biologii i genetyki, anatomii i fizjologii człowieka, propedeutyki medycyny, niezbędną do projektowania oraz zrozumienia zasad działania urządzeń biocybernetycznych i inżynierii biomedycznej.

K_U01

Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł, także w języku angielskim, potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie.

K_U02

Potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych technik (ustnych, pisemnych, wizualnych, technicznych, pracy w grupie) w środowisku zawodowym i innych środowiskach.

K_U03

Potrafi przygotować w języku polskim i w języku angielskim dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego i przygotować tekst zawierający omówienie wyników realizacji tego zadania.

K_U05

Umie samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie, m.in. w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

K_U30

Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w grupie i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania.

K_U31

Potrafi planować i wskazywać priorytety służące realizacji zadania określonego przez siebie lub innych.

K_K01

Jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy, uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych, zasięgnięcia opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu.

K_K02

Jest gotów do wypełniania zobowiązań społecznych, współorganizowania działalności na rzecz środowiska społecznego, inicjowania działania na rzecz interesu publicznego oraz myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy.

K_K03

Jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, w tym do: współpracy w zespole wielodyscyplinarnym w celu zapewnienia ciągłości opieki nad pacjentem oraz bezpieczeństwa wszystkich uczestników zespołu, przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymagania tego od innych oraz dbałości o dorobek i tradycje zawodu.

Metody i kryteria oceniania:

Laboratoria zaliczane są na podstawie: obecności, ocen cząstkowych za poszczególne ćwiczenia laboratoryjne i pisemne sprawozdania wykonywane indywidualnie oraz zaangażowania i sposobu podejścia studenta do nauki.

Ćwiczenia zaliczane są na podstawie: obecności, punktów cząstkowych za poszczególne ćwiczenia oraz zaangażowania i sposobu podejścia studenta do nauki.

Wykład zaliczany jest na podstawie liczby punktów z egzaminu pisemnego (pytania otwarte oraz testowe) oraz zaangażowania i sposobu podejścia studenta do nauki.

Osiągnięcie efektów W01, W02, W03, K01, K02 oraz K05 weryfikowane jest podczas kolokwiów cząstkowych (ćwiczenia) i podczas egzaminu (wykład).

Osiągnięcie efektów U03, U30, U31, K01, K02 oraz K03 sprawdzane jest w trakcie realizacji zajęć laboratoryjnych.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który posiadł wiedzę, umiejętności i kompetencje przewidziane efektami kształcenia, a ponadto wykazuje zainteresowanie przedmiotem, w sposób twórczy podchodzi do powierzonych zadań i wykazuje się samodzielnością w zdobywaniu wiedzy. Wykazuje się wytrwałością i samodzielnością w pokonywaniu trudności oraz systematycznością pracy.

Ocenę dobrą otrzymuje student, który posiadł wiedzę i umiejętności przewidziane programem nauczania w stopniu dobrym. Potrafi rozwiązywać zadania i problemy o średnim stopniu trudności.

Ocenę dostateczną otrzymuje student, który posiadł wiedzę i umiejętności przewidziane programem nauczania w stopniu dostatecznym. Samodzielnie rozwiązuje zadania i problemy o niskim stopniu trudności. W jego wiedzy i umiejętnościach zauważalne są luki, które potrafi jednak uzupełnić pod kierunkiem nauczyciela.

Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który nie posiadł wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie koniecznych wymagań.

Praktyki zawodowe:

brak

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)