Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Socjologia - pwo

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WLOZXCNM-19Z3-PWO-S
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Socjologia - pwo
Jednostka: Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

II stopnia

Rodzaj przedmiotu:

wybieralny

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 16 godz., Ćw. 14 godz./ zaliczenie na ocenę

Przedmioty wprowadzające:

brak

Autor:

dr Beata Czuba

Bilans ECTS:

3

Skrócony opis:

Student/ka zapoznaje się z podstawowymi pojęciami socjologii: społeczeństwa, zbiorowości, więzi społecznej, socjalizacji, instytucji, kapitału społecznego. Poznaje paradygmaty i metody badań socjologii. Uczy się interpretować wyniki badań społecznych odnoszących się do wybranych zjawisk na poziomie mikro i makro. Funkcją wykładów i ćwiczeń jest ukazanie społeczeństwa i jego analiza w kategoriach systemu, w którym zachowania jednostek uwarunkowane są przez kulturę, role społeczne oraz oddziaływanie instytucji i zjawisk o charakterze globalnym.

Pełny opis:

Wykłady:

1. Przedmiot socjologii, metody badań społecznych.

2. Stratyfikacja i nierówności społeczne.

3. Nierówności społeczne - urbanizacja, edukacja.

4. Podstawy tworzenia się więzi społecznej.

5. Kultura w życiu społeczeństw.

6. Socjalizacji i edukacja.

7. Kolokwium zaliczeniowe - wykłady.

Ćwiczenia:

1. Zmiana społeczna i style życia

2. Przemiany życia rodzinnego.

3. Stan zdrowia społeczeństwa polskiego.

4. Rynek pracy.

5. Kapitał społeczny i dobro wspólne.

6. Organizacje i sieci.

7. Edukacja.

8. Religia.

9. Narody, wojny i terroryzm.

10. Kolokwium zaliczeniowe - ćwiczenia.

Literatura:

o Firlit-Fesnak G., Męcina J. (red.), Polityka społeczna. Nowe wydanie, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2018.

o Giddens A., Socjologia. Wydanie nowe, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2012 (proszę zwrócić uwagę na datę wydania książki − koniecznie powinno być wydanie nowe z 2012 r., a nie wydawnictwa starsze).

o Giza A., Sikorska M. (red.), Współczesne społeczeństwo polskie, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2012.

Efekty uczenia się:

W1/Ma wiedzę na temat podstawowych pojęć socjologii i jej metod badawczych oraz potrafi integrować ją z wiedzą na temat zarządzania/K_W01

W2/Ma wiedzę w zakresie uwarunkowań społecznych specjalisty z zakresu zarządzania/K_W31

U1/Potrafi analizować oraz interpretować rzeczywistość społeczną, wykorzystując wiedzę na temat poszczególnych podsystemów społecznych oraz zjawisk kultury i wykorzystywać tę wiedzę w diagnozowaniu problemów w instytucjach hierarchicznych/K_U02

U2/Potrafi planować i organizować pracę własną i zespołową, dostosowując się do norm grupowych/K_U23

K1/ Potrafi krytycznie interpretować posiadaną wiedzę i samodzielnie formułować wnioski i opinie/K_K01

K2/ Ma świadomość pełnienia roli zawodowej, w zgodzie z zasadami etycznymi obowiązującymi pracownika/K_K08.

Metody i kryteria oceniania:

Moduł kształcenia zaliczany jest na podstawie - zaliczenia.

Zaliczenie odbywa się w formie pisemnej odpowiedzi (kolokwium) na pytania otwarte, dotyczące zagadnień z wykładów. Zalicza 50% punktów:

Poniżej 50% - ocena ndst

50-60% - ocena dst

61-70% – ocena dst+

71-80%– ocena db.

81-90% – ocena db+

91 -100% – ocena bdb

Warunkiem dopuszczenia do kolokwium pisemnego jest zaliczenie ćwiczeń.

Na ćwiczeniach studenci wykonują, na ocenę, grupowy projekt/prezentację na zadany temat, który prezentują publicznie. Na ostatnich ćwiczeniach odbywa się powtórzenie zagadnień, podczas którego student odpowiada na pytania sprawdzające.

Ocena z przedmiotu jest średnią oceną: z pisemnego kolokwium i z ćwiczeń.

Osiągnięcie efektów W1 i W2 sprawdzane jest podczas pisemnego kolokwium.

Efekty U1, U2 i K1, K2 weryfikowane są podczas ćwiczeń.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)