Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia gospodarcza - pwo

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WLOZXCNM-19Z3-PWO-H
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia gospodarcza - pwo
Jednostka: Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

niestacjonarne

Rodzaj studiów:

II stopnia

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywny

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 12/+, C 8/z, razem: 20 godz., 3 pkt ECTS

Przedmioty wprowadzające:

brak przedmiotów wprowadzających

Programy:

III semestr studiów / kierunek Zarządzanie / specjalność wszystkie

Autor:

prof. dr hab. Wojciech Włodarkiewicz

Bilans ECTS:

Aktywność / obciążenie studenta w godz.

1. Udział w wykładach / 12 godz.

2. Udział w laboratoriach / 0 godz.

3. Udział w ćwiczeniach / 8 godz.

4. Udział w seminariach / 0 godz.

5. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 6 godz.

6. Samodzielne przygotowanie do laboratoriów / - godz.

7. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń / 19 godz.

8. Samodzielne przygotowanie do seminarium / - godz.

9. Realizacja projektu / 15 godz.

10. Udział w konsultacjach / 10 godz.

11. Przygotowanie do egzaminu / 0 godz.

12. Przygotowanie do zaliczenia / 20 godz.

13. Udział w egzaminie / 0 godz.


Sumaryczne obciążenie pracą studenta: 90 godz./ 3 ECTS

Zajęcia z udziałem nauczycieli (1+2+3+4+9+10+13): 45 godz./ 1,5 ECTS

Zajęcia powiązane z działalnością naukową/ 45 godz./ 1,5 ECTS

Zajęcia o charakterze praktycznym - godz./ - ECTS


Skrócony opis:

Życie ekonomiczne Europy i Polski w średniowieczu. Gospodarka europejska i polska XVI-XVIII wieku. Gospodarka Europy i ziem polskich w latach 1795-1918. Gospodarka światowa w XX wieku. Gospodarka RP w latach 1918-1939 oraz 1939-1945. Życie gospodarcze PRL oraz RP po 1989 r.

Pełny opis:

Wykłady / Wykłady są realizowane metodą podającą lub konwersatoryjną z wykorzystaniem materiałów poglądowych związanych z ich tematyką (prezentacje multimedialne).

1. Życie ekonomiczne Europy i Polski w średniowieczu /2/.

Obszar i zadania historii gospodarczej. Gospodarka Europy w średniowieczu. Państwo polskie w średniowieczu. Ludność i osadnictwo. Zmiany w rolnictwie. Rozwój rzemiosła, górnictwa i hutnictwa. Pieniądz i handel.

2. Gospodarka europejska i polska XVI - XVIII wieku /2/.

Kształtowanie się gospodarki towarowo-pieniężnej w Europie Zachodniej. Ustrój i ludność RP. Stan polskiego rolnictwa. Przemysł i rzemiosło. Handel. Zmiany w komunikacji. Pieniądz i kredyt.

3. Gospodarka Europy i ziem polskich w XIX wieku /4/. Zmiany w gospodarce europejskiej. Gospodarka Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego. Rewolucja przemysłowa. Zmiany w rolnictwie. Handel. Komunikacja. Pieniądz i kredyt.

4. Gospodarka polska i światowa w pierwszej połowie XX wieku /2/. Gospodarka światowa 1914-1945. Życie gospodarcze ziem polskich 1914-1918. Odzyskanie niepodległości i konsolidacja RP. Polityka gospodarcza i koniunktura RP. Stan rolnictwa. Struktura i rozmieszczenie przemysłu. Zmiany w komunikacji. Handel i polityka pieniężna. Gospodarka polska w latach II wojny światowej.

5. Życie gospodarcze Polski i świata w drugiej połowie XX wieku /2/. Główne światowe problemy ekonomiczne. Odbudowa gospodarki polskiej ze zniszczeń wojennych. Przemiany ustrojowe i społeczne RP. Planowanie. Polityka przemysłowa. Produkcja rolna. Handel. Budżet i pieniądz. Transformacja gospodarki polskiej w latach 90-tych XX wieku.

Ćwiczenia / Ćwiczenia prowadzone są w formie analiz wybranych wydarzeń i procesów historycznych oraz kierowanych dyskusji, poprzedzonych referatami.

1. Rola RP w życiu ekonomicznym Europy w XVI wieku /2/.

Charakterystyka produkcji roślinnej i hodowli w Rzeczypospolitej. Górnictwo i hutnictwo w życiu gospodarczym Rzeczypospolitej. Stan rzemiosła - system cechowy i pozacechowy. Poziom produkcji przemysłowej. Stan komunikacji lądowej i wodnej. Handel zagraniczny – udział Polski w życiu gospodarczym Europy.

2. Zmiany gospodarcze na ziemiach polskich pod zaborami /2/.

Geneza i przebieg przewrotu technicznego w Anglii. Rewolucja przemysłowa w przemyśle włókienniczym Królestwa Polskiego. Rewolucja w przemyśle ciężkim Górnego Śląska. Przewrót w górnictwie śląskim i jego znaczenie. Rewolucja w innych działach przemysłu zaboru pruskiego. Przemysł naftowy Galicji.

3. Zmiany gospodarcze w RP w latach 1935-1939 /2/.

Główne problemy gospodarcze Polski. Stan polskiego rolnictwa. Poziom przemysłu – na wybranym przykładzie. Rozbudowa polskiego przemysłu zbrojeniowego - COP. Zmiany w transporcie i łączności. Osiągnięcia gospodarcze Polski (1935-1939).

4. Geneza, przebieg i skutki transformacji gospodarczej w Polsce /2/.

Sytuacja ekonomiczna państw członkowskich RWPG w 1989 roku. Geneza transformacji gospodarczej w Polsce. Założenia i realizacja planu Balcerowicza. Integracja ekonomiczna Polski i Europy Zachodniej. Skutki transformacji gospodarczej w Polsce.

Literatura:

Podstawowa:

1. Jezierski A., Leszczyńska C., Historia gospodarcza Polski, Warszawa 2008.

2. Cameron R., Historia gospodarcza świata. Od paleolitu do czasów współczesnych, Warszawa 2000.

Uzupełniająca:

1. Jońca K., Dzieje gospodarcze Polski do 1939 roku, Warszawa 1996.

2. Kaliński J., Landau Z., Gospodarka Polski w XX wieku, Warszawa 2000.

3. Kaliński J., Zarys historii gospodarczej XIX i XX wieku, Warszawa 2000.

4. Skodlarski J., Zarys historii gospodarczej Polski do 1945 roku, Warszawa 2004.

5. Szpak J., Historia gospodarcza powszechna, Warszawa 2007.

6. Przemysł zbrojeniowy Rzeczypospolitej w relacjach i wspomnieniach, wybór i oprac. W. Włodarkiewicz, Warszawa 2007.

Efekty uczenia się:

Symbol i nr efektu modułu / efekt kształcenia / odniesienie do efektu kierunkowego

W1 / zna i rozumie w pogłębionym stopniu charakter, miejsce i znaczenie nauk społecznych oraz ich relacje do innych nauk, a w tym: humanistycznych, inżynieryjno-technicznych oraz ścisłych i przyrodniczych / K_W01

U1 / potrafi samodzielnie zaprojektować i przeprowadzić badania naukowe z wykorzystaniem różnorodnych, w tym także trudnodostępnych, źródeł informacji, mając świadomość, że musi uczyć się przez całe życie i ukierunkowywać innych w tym zakresie / K_U06

K1 / jest gotów do wypełniania zobowiązań społecznych oraz inspirowania i organizowania działalności na rzecz środowiska społecznego oraz interesu publicznego /K_K05

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: zaliczenia na ocenę.

Ćwiczenia zaliczane są na podstawie: obecności, aktywnego udziału w zajęciach, wykonanych prac zespołowych i indywidualnych na ocenę pozytywną.

Zaliczenie przedmiotu jest prowadzone w formie kolokwium.

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest pozytywna ocena z ćwiczeń i obecność min. na 60% wykładów.

Osiągnięcie efektu W1 - weryfikowane jest na kolokwium.

Osiągnięcie efektu U1 - sprawdzane jest poprzez prace indywidualne i zespołowe (studium przypadków, projekt zespołowy oraz prace realizowane zespołowo i indywidualnie na zajęciach).

Osiągnięcie efektu K1 - weryfikowane są na ćwiczeniach, poprzez ocenę poglądów prezentowanych w trakcie dyskusji, stanowisk przedstawionych w opracowaniach analiz przypadków oraz prezentacji.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 91-100%.

Ocenę dobrą plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 81-90%.

Ocenę dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 71-80%.

Ocenę dostateczną plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 61-70%.

Ocenę dostateczną otrzymuje student, który 51-60%.

Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie równym lub niższym niż 50%.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-3 (2023-09-29)