Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Planowanie cywilne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WLORZCNM-20Z3-PC
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Planowanie cywilne
Jednostka: Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

niestacjonarne

Rodzaj studiów:

II stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 10/+; Ć 8/z Razem: 18 (10 godzin wykładów zaliczanych w postaci zaliczenia na ocenę; 8 godzin ćwiczeń zaliczanych bez oceny)

Przedmioty wprowadzające:

Brak

Programy:

III semestr / bezpieczeństwo narodowe / wszystkie specjalności

Autor:

dr Justyna Stochaj

Bilans ECTS:

1. Udział w wykładach / 10

2. Udział w ćwiczeniach audytoryjnych / 8

3. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 21

4. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń audytoryjnych /36

5. Udział w konsultacjach / 6

6. Przygotowanie do zaliczenia / 15

Sumaryczne obciążenie pracą studenta: 96 godz. przyjęto 3 ECTS

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje podstawową aparaturę pojęciową dotyczącą planowania cywilnego. W trakcie zajęć poruszane są takie zagadnienia jak: planowanie jako funkcja zarządzania, etapy procesu planowania, plan i atrybuty dobrego planu. Analizowana jest realizacja zadań planowania cywilnego w administracji publicznej. Przedstawiane są rodzaje planów przygotowywanych w ramach planowania cywilnego, zadania planowania cywilnego, przygotowanie administracji publicznej do działania w sytuacjach kryzysowych, a także planowanie wykorzystania Sił Zbrojnych RP do rozwiązywania sytuacji kryzysowych.

Pełny opis:

Wykłady / prowadzone metodą podającą: informacyjną lub konwersatoryjną, z wykorzystaniem multimedialnych środków dydaktycznych.

1. Podstawowe pojęcia związane z planowaniem cywilnym

2. Metody wykorzystywane w planowaniu cywilnym

3. Zagrożenia bezpieczeństwa

4. Planowanie cywilne w Polsce

5. Plany zarządzania kryzysowego

Laboratoria / praca w grupach oraz dyskusja kierowana.

1. Zagrożenia bezpieczeństwa

2. Metody wykorzystywane w planowaniu cywilnym

3. Plany zarządzania kryzysowego

4. Elementy planów zarządzania kryzysowego/ Zaliczenie przedmiotu

Literatura:

Podstawowa:

1. R. Grodzki, Zarządzanie Kryzysowe. Dobre praktyki, Difin, Warszawa 2020.

2. A. Wysokińska-Senkus (red.), Wybrane problemy zarządzania. Kon-tekst bezpieczeństwa, ASzWoj, Warszawa 2020.

3. W. Kitler (red.), Planowanie cywilne w zarządzaniu kryzysowym, AON, Warszawa 2011.

4. Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej, RCB, Warsza-wa 2020.

5. Krajowy Plan Zarządzania Kryzysowego, RCB, Warszawa 2020.

Efekty uczenia się:

W02 / prawne, psychologiczne, techniczne, informacyjne, socjologiczne i etyczne aspekty zapewniania bezpieczeństwa oraz fundamentalne dylematy cywilizacji w zakresie zapewniania bezpieczeństwa

U02 / potrafi w pogłębionym stopniu identyfikować i interpretować złożone zjawiska i procesy społeczne w tym ich aspekty historyczne, filozoficzne, eko-nomiczne, kulturowe, militarne, prawne, psychologiczne, techniczne, informa-cyjne, socjologiczne i etyczne mające wpływ na bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe oraz właściwie dobierać źródła i dokonywać ich interpretacji z wykorzystaniem odpowiednich metod naukowych

K01 / jest gotów do krytycznej oceny przekazywanych i odbieranych treści dotyczących bezpieczeństwa i dziedzin pokrewnych

K05 / jest gotów do ponoszenia odpowiedzialności za pełnione role zawodowe w zmiennym otoczeniu, podporządkowania się zasadom pracy zespołowej i zasadom etyki oraz do kształtowania i egzekwowania zachowań etycznych u innych

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: zaliczenia na ocenę

Laboratorium zaliczane są na podstawie: bez oceny

Zaliczenie przedmiotu jest prowadzone w formie: pisemnej (sprawdzian wie-dzy)

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest:

Osiągnięcie efektu W02, U02, K01, K05 - weryfikowane jest testem wiedzy

Osiągnięcie efektu U02, K01, K02 - sprawdzane jest w ramach zaliczenia labo-ratoriów.

Oceny osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia (wg. opinii Komisji WLO ds. Funkcjonowania Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia):

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 91-100%.

Ocenę dobrą plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształ-cenia na poziomie 81-90%.

Ocenę dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 71-80%.

Ocenę dostateczną plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 61-70%.

Ocenę dostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 51-60%.

Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie równym lub niższym niż 50%.

Ocenę uogólnioną zal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie wyższym niż 50%.

Ocenę uogólnioną nzal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie równym lub niższym niż 50%.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)