Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teoria walki informacyjnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WLORXCSM-20Z3-TWI
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teoria walki informacyjnej
Jednostka: Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

II stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

realizowane formy zajęć: W-wykład, C - ćw. audytoryjne, L – ćw. laborat.,

P – ćw. projektowe, S – seminarium)

Rygor: x - egzamin, + zaliczenie na ocenę, z – zaliczenie ogólne


W 24/x ; C 20/+ Razem: 44 , 4 pkt ECTS


Przedmioty wprowadzające:

Brak

Programy:

semestr studiów / kierunek studiów / specjalność


III semestr / bezpieczeństwo narodowe / wszystkie specjalności


Autor:

dr hab. inż. Gabriel Nowacki, prof. WAT

Bilans ECTS:

Aktywność / obciążenie studenta w godz. (wg. arkusza Bilans ECTS)

1. Udział w wykładach /24

2. Udział w ćwiczeniach audytoryjnych / 20

3. Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych / …..

4. Udział w seminariach / …..

5. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 19,2

6. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń audytoryjnych /20

7. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń laboratoryjnych / …..

8. Samodzielne przygotowanie do seminarium / …..

9. Realizacja projektu / …..

10. Udział w konsultacjach / 6,6

11. Przygotowanie do egzaminu / 17,6

12. Przygotowanie do zaliczenia / ……..

13. Udział w egzaminie / 2

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (1÷13):

109,4 godz. przyjęto 4 ECTS

Zajęcia z udziałem nauczycieli 52,6 godz./2 ECTS

Zajęcia o charakterze praktycznym 56,8 godz./ 2 ECTS


Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z teorią informacji i walki informa-cyjnej.

C1 Student powinien uzyskać wiedzę o głównych aspektach informacji (syntak-tyczny, semantyczny, pragmatyczny).

C2 Student powinien znać determinanty obszarów walki informacyjnej.

C3 Student powinien posiadać umiejętność analizowania wykorzystania elementów walki informacyjnej w międzynarodowych sytuacjach kryzysowych oraz prognozowania ich dalszego przebiegu.

Pełny opis:

Wykłady /metody dydaktyczne

Wykłady z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych

Kolokwium

Ćwiczenia indywidualne z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych oraz studium przypadków

Ćwiczenia grupowe

Tematy kolejnych zajęć / liczba godzin / krótki opis treści zajęć

1. Terminologia, istota oraz aspekty informacji – pojęcie i istota informacji w różnych dyscyplinach naukowych, aspekty informacji (statystyczno-syntaktyczny, semantyczny, pragmatyczny) – 4g

2. Geneza komunikacji – formy komunikowania w starożytności, w średniowieczu, od XVI do XX wieku, nowe formy komunikacji w XXI wieku – 2g

3. Kategorie komunikacji: komunikacja interpersonalna, komunikacja grupowa,

komunikacja instytucjonalna, komunikacja masowa – 2g

4. Teoria informacji Claude`a E. Shannona i innych autorów – teoria Nyquista i Hartley`a, teoria Shannona – 2g

5. Terminologia i istota walki informacyjnej –pojęcie walki informacyjnej, przestrzenie walki informacyjnej, metody walki informacyjnej – 2g

6. Walka informacyjna według poglądów USA – terminologia i istota walki informacyjnej, struktury w siłach lądowych, w siłach powietrznych,

w MW – 2g

7. Rosyjskie poglądy na walkę informacyjną – terminologia i istota walki informacyjnej, geneza i współczesna walka informacyjna – 2g

8. Niemieckie poglądy na walkę informacyjną – terminologia i istota walki informacyjnej, struktury od 1991 do 2013 roku, struktury od 2014 roku – 2g

9. Polskie poglądy na walkę informacyjną – terminologia i istota walki informacyjnej, przestrzenie walki informacyjnej – 2g

10. Koncepcja komunikacji strategicznej – dyplomacja publiczna, cywilne i wojskowe informowanie opinii publicznej, operacje informacyjne oraz psychologiczne – 4g

Ćwiczenia /metody dydaktyczne

Ćwiczenia indywidualne w formie analiz przypadków oraz analiz dokumentów

Ćwiczenia grupowe

Tematy kolejnych zajęć / liczba godzin / krótki opis treści zajęć

1. Terminologia, istota oraz aspekty informacji – 2g

- pojęcie i istota informacji w różnych dyscyplinach naukowych,

- aspekt statystyczno-syntaktyczny informacji,

- aspekt semantyczny informacji,

- aspekt pragmatyczny informacji,

2. Geneza komunikacji – 2g

- formy komunikowania w starożytności,

- komunikacja w średniowieczu,

- komunikacja od XVI do XX wieku,

- nowe formy komunikacji w XXI wieku.

3. Kategorie komunikacji – 2g

- komunikacja interpersonalna,

- komunikacja grupowa,

- komunikacja instytucjonalna,

- komunikacja masowa.

4. Teoria informacji Claude`a E. Shannona i innych autorów - 2g

- teoria Nyquista i Hartley`a,

- teoria Shannona,

- podejście cybernetyczne N. Wienera,

- teoria M. Mazura.

5. Geneza walki informacyjnej – 2g

- formy walki informacyjnej do lat 80. XX wieku,

- walka informacyjna w operacji Pustynna Burza,

- walka informacyjna w operacji Iracka Wolność,

- walka informacyjna w ramach ISAF w Afganistanie.

6. Walka informacyjna według poglądów USA – 2g

- terminologia i istota walki informacyjnej,

- struktury w siłach lądowych,

- struktury w siłach powietrznych,

- struktury w MW.

7. Rosyjskie poglądy na walkę informacyjną – 2g

- terminologia i istota walki informacyjnej,

- walka informacyjna w Północnym Kaukazie,

- walka informacyjna w Donbasie,

- współczesna walka informacyjna.

8. Niemieckie poglądy na walkę informacyjną – 2g

- terminologia i istota walki informacyjnej,

- struktury walki informacyjnej od 1991 do 2013 roku,

- struktury walki informacyjnej od 2014 roku,

- struktury wykorzystywane w misjach od 1991,

9. Polskie poglądy na walkę informacyjną – 2g

- terminologia i istota walki informacyjnej,

- przestrzeń osobowa,

- przestrzeń techniczna,

- struktury walki informacyjnej.

10. Koncepcja komunikacji strategicznej – 2g

- dyplomacja publiczna,

- cywilne i wojskowe informowanie opinii publicznej,

- operacje informacyjne,

- operacje psychologiczne.

Literatura:

Podstawowa:

1. Aleksandrowicz Tomasz, Podstawy walki informacyjnej. Editions Spotkania, Warszawa, 2016.

2. Kawalerski Paweł, Zasady i metody socjotechniki walki informacyjnej [w:] J. Leśny (red.), J. Nyćkowiak (red.), Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce, Młodzi Naukowcy, Poznań 2018.

3. Mazur M., Jakościowa teoria informacji. WNT, Warszawa 1970.

4. Nowacki Gabriel, Moch Natalia, Koncepcja komunikacji strategicznej - implikacje dla Polski. WAT, Warszawa 2018.

5. Nowacki G., Rola technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w działaniach psychologicznych. Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, nr 52 (4/2017).

6. Nowacki Gabriel, Walka informacyjna - próba kategoryzacji, AON, Warszawa 1999.

7. Nowacki Gabriel, Współczesne poglądy na prowadzenie walki informacyjnej: studium teoretyczne, AON, Warszawa 2001.

8. Shannon Claude E, Matematyczna teoria komunikacji, 1948.

9. Wiener Norbert, Cybernetyka, czyli sterowanie i komunikacja w zwierzęciu i maszynie, PWN, Warszawa 1971.

Uzupełniająca:

1. Denning Dorothy, Wojna informacyjna i bezpieczeństwo informacyjne, WNT, Warszawa 2002.

2. Goban-Klas Tomasz, Media i komunikowanie masowe, PWN, Warszawa 2017.

3. Hetmański Marek, Epistemologia informacji, Copernicus Center Press, Kraków 2013.

4. Konieczny Józef, Cybernetyka walki, PWN, Warszawa 1970.

5. Kossecki Józef, Cybernetyka społeczna, PWN, Warszawa 1980.

6. Akty prawne.

7. Strony internetowe.

Efekty uczenia się:

Symbol i nr efektu modułu / efekt kształcenia / odniesienie do efektu kierunkowego

W1/ zna i rozumie w pogłębionym stopniu wybrane fakty, obiekty i zjawiska dotyczące bezpieczeństwa oraz metody i teorie umożliwiające wyjaśnianie zależności tymi kategoriami / K_W01

W2 / rozumie w pogłębionym stopniu prawne, psychologiczne, techniczne, informacyjne, socjologiczne i etyczne aspekty zapewniania bezpieczeństwa oraz fundamentalne dylematy cywilizacji w zakresie zapewniania bezpieczeństwa/ K_W02

W3 / posiada pogłębioną wiedzę dotyczącą obiektów infrastruktury oraz o zasadach zarządzania zasobami własności intelektualnej i różnych form rozwoju przedsiębiorczości/ K_W09

U1/ potrafi sprawnie posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi i wykorzystywać metody i modele matematyczne i informatyczne, a także symulacje i zobrazowania komputerowe do analizy i oceny podejmowanych działań praktycznych w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego/ K_U06

U2 / potrafi samodzielnie dokształcać się, podnosić kompetencje zawodowe, osobiste i społeczne oraz uczyć się permanentnie i ukierunkowywać innych w tym zakresie/ K_U09

K1 jest gotów do krytycznej oceny przekazywanych i odbieranych treści dotyczących bezpieczeństwa i dziedzin pokrewnych/ K_K01

K2 / jest gotów do aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym i zawodowym, inspirowania i organizowania zinstytucjonalizowanych form aktywności obywatelskiej, środowiska społecznego oraz inicjowania zadań na rzecz interesu publicznego/ K_K03

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie egzaminu.

Zaliczenie przedmiotu przeprowadzane jest w formie rozmowy ustnej.

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia przedmiotu jest pozytywna ocena z ćwiczeń.

Ćwiczenia zaliczane są na ocenę na podstawie: udziału w ćwiczeniach oraz pozytywnych ocen z wystąpień.

O ocenie końcowej z przedmiotu decyduje: frekwencja na zajęciach, ocena z pracy semestralnej oraz rozmowy ustnej (egzaminu).

Efekty W1, W2, U1- sprawdzenie są podczas zaliczenia na ocenę.

Efekty U2, K1, K2 sprawdzenie są na ćwiczeniach. Oceny osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia (wg. opinii Komisji WLO ds. Funkcjonowania Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia):

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 91-100%.

Ocenę dobrą plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 81-90%.

Ocenę dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 71-80%.

Ocenę dostateczną plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 61-70%.

Ocenę dostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 51-60%.

Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie równym lub niższym niż 50%.

Ocenę uogólnioną zal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie wyższym niż 50%.

Ocenę uogólnioną nzal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie równym lub niższym niż 50%.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)