Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ratownictwo w transporcie - pwk

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WLORXCSM-20Z2-PWK3-R
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ratownictwo w transporcie - pwk
Jednostka: Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

II stopnia

Rodzaj przedmiotu:

wybieralny

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

realizowane formy zajęć: W-wykład, C - ćw. audytoryjne, L – ćw. laborat.,

P – ćw. projektowe, S – seminarium)

Rygor: x - egzamin, + zaliczenie na ocenę, z – zaliczenie ogólne

Studia stacjonarne W 16 Ćw. 14, razem: 30 godz., 3 pkt ECTS


Przedmioty wprowadzające:

Brak

Programy:

Wszystkie kierunki

Autor:

Gabriel Nowacki

Bilans ECTS:

Aktywność / obciążenie studenta w godz. (wg. arkusza Bilans ECTS)

Kategoria aktywności Obciążenie studenta

Liczba godzin Liczba ECTS

LICZBA GODZIN REALIZOWANYCH PRZY BEZPOŚREDNIM

UDZIALE NAUCZYCIELA / GODZINY KONTAKTOWE/ 37 1.5

Udział w wykładach 16 0.64

Udział w ćwiczeniach, konserwatoriach, laboratoriach itd. 14 0.56

Udział w konsultacjach 5 0.22

Udział w egzaminie/ kolokwium zaliczeniowym itp. 2 0.08

SAMODZIELNA PRACA STUDENTA / GODZINY NIEKONTAKTOWE 38 1.5

Przygotowanie do wykładu

Przygotowanie do ćwiczeń, konserwatorium, laboratorium itp. 10 0.4

Przygotowanie do egzaminu / kolokwium 8 0.32

Zebranie materiałów do projektu, kwerenda internetowa

Opracowanie projektu

Opracowanie prezentacji multimedialnej 10 0.4

Przygotowanie referatu na jeden lub kilka z zadanych tematów 10 0.38

CAŁKOWITE OBCIĄŻENIE STUDENTA 75 3

Sumaryczne obciążenie pracą studenta: 75 godz. / 3 ECTS

Zajęcia z udziałem nauczycieli (16+14+7): 37 godz./ 1,5 ECTS

Zajęcia powiązane z działalnością naukową (1÷10): 38 godz./ 1,5 ECTS


Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z ratownictwem w transporcie.

C1 Student powinien uzyskać wiedzę o głównych aspektach i rodzajach ratownictwa oraz służbach ratowniczych.

C2 Student powinien znać determinanty wpływu ratownictwa w transporcie na bezpieczeństwo w transporcie oraz bezpieczeństwo narodowe.

C3 Student powinien posiadać umiejętność analizowania zagrożeń w transporcie, w sytuacjach kryzysowych oraz prognozowania ich dalszego przebiegu.

Pełny opis:

Wykłady /metody dydaktyczne

Wykłady z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych

Kolokwium

Ćwiczenia indywidualne z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych oraz studium przypadków

Ćwiczenia grupowe

Tematy kolejnych zajęć / liczba godzin / krótki opis treści zajęć

1. Terminologia, istota, rodzaje i podstawy prawne ratownictwa – kategorie zagrożeń, rodzaje ratownictwa i ich istota, aspekty prawne, charakterystyka ratownictwa w transporcie – 4g

2. Funkcjonowanie CPR – struktura i organizacja CPR, zadania realizowane przez CPR, charakterystyka zgłoszeń alarmowych – 2g

3. Ratownictwo w transporcie drogowym – PRM, KSRG, Policja, system eCall, ratownictwo w transporcie towarów niebezpiecznych – 2g

4. Ratownictwo morskie – struktura i organizacja morskiego SAR, instytucje cywilne, jednostki wojskowe – 2g

5. Ratownictwo w transporcie lotniczym – funkcjonowania ratownictwa lotniczego SAR, instytucje cywilne, jednostki wojskowe – 2g

6. Ratownictwo na kolei – struktura i organizacja ratownictwa na kolei, zadania realizowane przez pociągi ratownictwa technicznego oraz PSP, PRM, Policję – 2g

7. Ratownictwo w transporcie śródlądowym – struktura i organizacja ratownictwa w transporcie śródlądowym, zadania jednostek – 2g

Ćwiczenia /metody dydaktyczne

Ćwiczenia indywidualne w formie analiz przypadków oraz analiz dokumentów

Ćwiczenia grupowe

Tematy kolejnych zajęć / liczba godzin / krótki opis treści zajęć

1. Terminologia, istota, rodzaje i podstawy prawne ratownictwa w transporcie

˗ terminologia i rodzaje zagrożeń w transporcie,

˗ terminologia i rodzaje ratownictwa,

˗ podstawy prawne ratownictwa,

˗ instytucje odpowiedzialne za transport i ratownictwo w transporcie na świecie i w Polsce.

2. Funkcjonowanie CPR

˗ podstawy prawne funkcjonowania CPR,

˗ struktura i organizacja CPR,

˗ zadania realizowane przez CPR,

˗ charakterystyka zgłoszeń alarmowych z poprzednich lat.

3. Ratownictwo w transporcie drogowym – ćwiczenia grupowe

˗ system eCall,

˗ przykłady działania Pogotowia ratunkowego oraz LPR,

˗ przykłady działania PSP i Policji,

˗ ratownictwo w transporcie towarów niebezpiecznych.

4. Ratownictwo morskie

˗ podstawy prawne funkcjonowania ratownictwa morskiego oraz SAR,

˗ struktura i organizacja morskiego SAR,

˗ zadania realizowane przez instytucje cywilne – przykłady działań ratowniczych,

˗ zadania realizowane przez jednostki wojskowe – przykłady działań ratowniczych.

5. Ratownictwo w transporcie lotniczym

˗ podstawy prawne funkcjonowania ratownictwa lotniczego oraz SAR,

˗ struktura i organizacja lotniczego SAR

˗ zadania realizowane przez instytucje cywilne – przykłady działań ratowniczych,

˗ zadania realizowane przez jednostki wojskowe – przykłady działań ratowniczych.

6. Ratownictwo na kolei

˗ podstawy prawne funkcjonowania ratownictwa na kolei,

˗ struktura i organizacja ratownictwa na kolei,

˗ zadania realizowane przez pociągi ratownictwa technicznego,

˗ przykłady działania PSP na kolei.

7. Ratownictwo w transporcie śródlądowym

˗ charakterystyka śródlądowych dróg wodnych,

˗ podstawy prawne funkcjonowania ratownictwa,

˗ wymagania w stosunku do ratowników,

˗ przykłady działań ratowniczych.

Literatura:

Podstawowa:

1. Ferenc A., Zintegrowany system ratowniczy w Polsce, Warszawa 2006.

2. Ciećkiewicz J.,Ratownictwo medyczne w wypadkach masowych: medycyna katastrof w zarysie: podręcznik, Wrocław 2010.

3. Jaworska K., Nowacki G., Ratownictwo podczas przewozu towarów niebezpiecznych transportem kolejowym, Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe, 2017. R. 18, nr 9, s. 79-84.

4. Klukowski K., Medycyna wypadków w transporcie, 2005.

5. Nowacki G., Funkcjonowanie centrów powiadamiania ratunkowego (CPR) w ogólnoeuropejskim systemie eCall. Logistyka 4/2014.

6. Nowacki G., Europejski system powiadamiania ratunkowego eCall w: Kierunki rozwoju inteligentnych systemów transportowych. ITS, Warszawa 2010.

7. Nowacki G., Olejnik K., Krysiuk C., Zagrożenia i ratownictwo związane z przewozem towarów niebezpiecznych w Polsce, Logistyka nr 4/2015.

8. Nowacki G., Skrabacz A., Koordynacja działań służb ratowniczych podczas wypadków drogowych. Rozdział I. W: Logistyka w ratownictwie, Spatium, 2020.

9. Nowak E., Walancik M., Logistyka akcji ratowniczych, Wydawnictwo PWN, 2018.

10. Rozpoznanie i organizacja działań ratowniczych w transporcie, www.straz.elblag.com.pl/.../T6_Rozpoznanie_i_org_dziaan_rat_w_transporcie.pptx.

11. Skrabacz A., Domasiewicz M, Numer alarmowy 112. Organizacja i funkcjonowanie systemu powiadamiania ratunkowego w zintegrowanym regionalnie systemie ratowniczym. ELIPSA, 2019.

12. Skrabacz A., Ratownictwo w wypadkach drogowych i kolejowych, Technika Transportu Szynowego, 2019, r. 28, nr 7-8, s. 44 - 48.

Uzupełniająca:

13. Compa T., Ratownictwo lotnicze i lotniskowe, 2010.

14. Ratownictwo w transporcie drogowym,www.siedlce-straz.pl/index.php?option=com_attachments&task=

download&id.

15. Akty prawne.

16. Strony internetowe.

Efekty uczenia się:

W1. Ma pogłębioną wiedzę o zagrożeniach, źródłach ich powstawania, metodach postępowania z nimi oraz o fundamentalnych dylematach cywilizacji w zakresie zapewniania bezpieczeństwa.

W2. Zna i rozumie w pogłębionym stopniu funkcjonowanie organizacji i instytucji zajmujących się zapewnieniem bezpieczeństwa, rolę człowieka jako twórcę kultury i organizatora struktur społecznych,

określającego zasady ich funkcjonowania oraz metody, funkcje i procesy kierowania i zarządzania.

U1. Potrafi prawidłowo posługiwać się systemami normatywnymi do wyjaśniania, opisu i rozwiązywania szczegółowych problemów zapewniania i zarządzania bezpieczeństwem w ujęciu

podmiotowym i przedmiotowym.

U2. Potrafi prezentować swoje poglądy z wykorzystaniem specjalistycznej dopasowanej do odbiorców terminologii, prowadzić debatę oraz przedstawiać, oceniać stanowiska i poglądy dotyczące zagadnień bezpieczeństwa.

K1. Jest gotów do krytycznej oceny przekazywanych i odbieranych treści dotyczących bezpieczeństwa i dziedzin pokrewnych.

K2. Jest gotów do kultywowania i rozwijania dorobku i etosu wynikających z pełnionej roli zawodowej oraz jest świadomy potrzeby dbałości o te wartości.

Metody i kryteria oceniania:

Student otrzymuje:

ocena 2 – poniżej 60% poprawnych odpowiedzi,

ocena 3 – 60 ÷ 68% poprawnych odpowiedzi,

ocena 3,5 – 69 ÷ 76% poprawnych odpowiedzi,

ocena 4 – 77 ÷ 82% poprawnych odpowiedzi,

ocena 4,5 – 83 ÷ 90% poprawnych odpowiedzi,

ocena 5 – powyżej 91% poprawnych odpowiedzi.

Efekty W1, W2 oraz U1, U2, sprawdzane są podczas testu pisemnego lub rozmowy (zaliczenie ustne), zalicza minimum 60 procent pozytywnych odpowiedzi.

Warunkiem dopuszczenia do testu lub rozmowy (zaliczenie ustne) jest pozytywna ocena z ćwiczeń oraz napisanie pracy na wskazany temat.

Efekty K1 i K2 sprawdzane są podczas ćwiczeń: uczestnictwo w zajęciach, aktywność w dyskusji, studium przypadku, zaprezentowanie zadań domowych oraz znajomość literatury podstawowej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)