Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zachowania ludzi w sytuacjach ekstremalnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WLORXCSM-20Z1-ZLSE
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zachowania ludzi w sytuacjach ekstremalnych
Jednostka: Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

II stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 16/+ ; L 14/z Razem: 30 (16 godzin wykładów zaliczanych w postaci zali-czenia na ocenę; 14 godzin laboratoriów zaliczanych bez oceny)

Przedmioty wprowadzające:

Brak

Programy:

I semestr / bezpieczeństwo narodowe / wszystkie specjalności

Autor:

dr Justyna Stochaj

Bilans ECTS:

1. Udział w wykładach / 16

2. Udział w laboratoriach / 14

3. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 15

4. Samodzielne przygotowanie do laboratoriów /30

5. Udział w konsultacjach / 14

6. Przygotowanie do zaliczenia / 15

Sumaryczne obciążenie pracą studenta: 104 godz. przyjęto 3 ECTS

Zajęcia z udziałem nauczycieli (16+14+14)= 44 godz./ 1,5 ECTS

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje podstawową aparaturę pojęciową dotyczącą stresu, me-chanizmów jego powstawania i skutków w sytuacjach ekstremalnych - będą-cych źródłem nadmiernej stymulacji lub deprywacji istotnych potrzeb człowie-ka (w tym potrzeby bezpieczeństwa osobistego i społecznego). Case studies sytuacji ekstremalnych: doświadczenie traumy, przemoc, stalking (cyberstal-king), bullying (cyberbullying), mobbing, molestowanie, praca ekstremalna, doświadczenie kataklizmu i katastrofy. Wskazywane są osobiste, społeczne i organizacyjne skutki doświadczenia traumy i przewlekłego stresu.

Pełny opis:

Wykłady / prowadzone metodą podającą: informacyjną lub konwersatoryjną, z wykorzystaniem multimedialnych środków dydaktycznych.

1. Wprowadzenie do teorii zachowania

2. Badanie ludzkiego zachowania

3. Teoria behawioryzmu Johna Watsona

4. Zachowanie człowieka wg. Burrhusa Skinnera

5. Teoria motywacji Abrahama Maslowa

6. Osobowość człowieka

7. Stres i stres pourazowy

8. Reagowanie na sytuacje zagrożeń

Laboratoria / praca w grupach oraz dyskusja kierowana.

1. Zachowania niebezpieczne, a życie człowieka

2. Zalecenia w zakresie reagowania na wybrane sytuacje ekstremalne

3. Projektowanie badania zachowań ludzi w sytuacjach niebezpiecznych

4. Bodziec – reakcja w zachowaniu człowieka

5. Motywowanie człowieka do działania

6. Pokonywanie stresu i stresu pourazowego

7. Zaliczenie przedmiotu

Literatura:

Podstawowa:

1. J. Watson, Behawioryzm oraz psychologia, jak widzi ją behawiorysta, PWN, Warszawa 1990.

2. B.F. Skinner, Nauka i zachowanie człowieka, PWN 2022.

3. A. Maslow, Motywacja i osobowość, PWN, Warszawa 2013.

4. P. Bąbel, P. Ostaszewski (red.), Współczesna psychologia behawioralna, Wyd. UJ, Kraków 2008.

5. B. Hołyst, Bezpieczeństwo jednostki, PWN, Warszawa 2014.

Uzupełniająca:

1. I. Heszen, Psychologia stresu, PWN, Warszawa 2013.

2. M. Clayton, Zarządzanie stresem, czyli jak sobie radzić w trudnych sytuacjach, Edgar, Warszawa 2012.

3. S. Wojciechowska-Filipek, B. Mazurek-Kucharska, Zarządzanie w kryzysie. Aspekty organizacyjne i psychologiczne, CeDeWu, Warszawa 2014.

Efekty uczenia się:

W02 / prawne, psychologiczne, techniczne, informacyjne, socjologiczne i etyczne aspekty zapewniania bezpieczeństwa oraz fundamentalne dylematy cywilizacji w zakresie zapewniania bezpieczeństwa

U02 / potrafi w pogłębionym stopniu identyfikować i interpretować złożone zjawiska i procesy społeczne w tym ich aspekty historyczne, filozoficzne, eko-nomiczne, kulturowe, militarne, prawne, psychologiczne, techniczne, informa-cyjne, socjologiczne i etyczne mające wpływ na bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe oraz właściwie dobierać źródła i dokonywać ich interpretacji z wykorzystaniem odpowiednich metod naukowych

K01 / jest gotów do krytycznej oceny przekazywanych i odbieranych treści dotyczących bezpieczeństwa i dziedzin pokrewnych

K05 / jest gotów do ponoszenia odpowiedzialności za pełnione role zawodowe w zmiennym otoczeniu, podporządkowania się zasadom pracy zespołowej i zasadom etyki oraz do kształtowania i egzekwowania zachowań etycznych u innych

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: zaliczenia na ocenę

Laboratorium zaliczane są na podstawie: bez oceny

Zaliczenie przedmiotu jest prowadzone w formie: pisemnej (sprawdzian wie-dzy)

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest:

Osiągnięcie efektu W02, U02, K01, K05 - weryfikowane jest testem wiedzy

Osiągnięcie efektu U02, K01, K02 - sprawdzane jest w ramach zaliczenia labo-ratoriów.

Oceny osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia (wg. opinii Komisji WLO ds. Funkcjonowania Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia):

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 91-100%.

Ocenę dobrą plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształ-cenia na poziomie 81-90%.

Ocenę dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 71-80%.

Ocenę dostateczną plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 61-70%.

Ocenę dostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 51-60%.

Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie równym lub niższym niż 50%.

Ocenę uogólnioną zal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie wyższym niż 50%.

Ocenę uogólnioną nzal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie równym lub niższym niż 50%.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)