Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ochrona ludności i obrona cywilna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WLORXCSL-22Z3-OLOC
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ochrona ludności i obrona cywilna
Jednostka: Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

I stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

realizowane formy zajęć: W-wykład, C - ćw. audytoryjne, L – ćw. laborat.,

P – ćw. projektowe, S – seminarium)

Rygor: x - egzamin, + zaliczenie na ocenę, z – zaliczenie ogólne


W 16/+ ; C 14/+ Razem: 30; 3 pkt ECTS


Przedmioty wprowadzające:

Brak.

Autor:

dr Justyna Stochaj

Bilans ECTS:

Aktywność / obciążenie studenta w godz. (wg. arkusza Bilans ECTS)

1. Udział w wykładach /16

2. Udział w ćwiczeniach audytoryjnych / 14

3. Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych / …..

4. Udział w seminariach / …..

5. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 12,8

6. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń audytoryjnych /14

7. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń laboratoryjnych / …..

8. Samodzielne przygotowanie do seminarium / …..

9. Realizacja projektu / …..

10. Udział w konsultacjach / 4,5

11. Przygotowanie do egzaminu / …….

12. Przygotowanie do zaliczenia / 12

13. Udział w egzaminie / ….

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (1÷13):

73,3 godz. przyjęto 3 ECTS

Zajęcia z udziałem nauczycieli 34,5 godz./1,5 ECTS

Zajęcia o charakterze praktycznym 56,8 godz./ 1 ECTS

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z pojęciami związanymi z ochroną ludności i obroną cywilną, genezą i historią rozwoju obrony cywilnej w Polsce i na świecie. W ramach zajęć zaprezentowane zostaną również struktura, zadania i regulacje prawne w zakresie obrony cywilnej.

Pełny opis:

Wykłady prowadzone są metodą podającą: informacyjną lub konwersatoryjną, z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych:

1. Wprowadzenie w problematykę ochrony ludności i obrony cywilnej

2. Charakterystyka współczesnych zagrożeń

3. Formalno-prawne uwarunkowania ochrony ludności w Polsce

4. Instytucje realizujące zadania na rzecz ochrony ludności

5. Zadania systemu ochrony ludności i obrony cywilnej cz. 1

6. Zadania systemu ochrony ludności i obrony cywilnej cz. 2

7. Rozpoznawanie zagrożeń, ostrzeganie, alarmowanie i powiadamianie o zagrożeniach

8. Ochrona ludności w wybranych krajach świata

Ćwiczenia realizowane są w formie kierowanej dyskusji poprzedzonej referatami, analizą przypadku lub prezentacją multimedialną.

1. Analiza współczesnych zagrożeń Polski

2. Uwarunkowania ochrony ludności w Polsce

3. Instytucje realizujące zadania na rzecz ochrony ludności

4. Zadania systemu ochrony ludności i obrony cywilnej

5. Rozpoznawanie zagrożeń, ostrzeganie, alarmowanie i powiadamianie o zagrożeniach

6. Obywatel w systemie ochrony ludności

7. Zaliczenie przedmiotu

Literatura:

1. Zieliński K., Ochrona ludności: zarządzanie kryzysowe, 2021.

2. Stochaj J., Ochrona ludności i obrona cywilna w systemie bezpieczeństwa narodowego, 2020.

3. Michailiuk B., Ochrona ludności: wybrane problemy, 2017.

4. Górski S., Współczesna ochrona ludności: aspekty prawne i organizacyjne, 2016.

5. Tuz A., Chlebowska-Tuz J., Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa narodowego Polski, 2022.

6. Lis W. (red.), Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa państwa, 2015.

Efekty uczenia się:

Symbol i nr efektu modułu / efekt kształcenia / odniesienie do efektu kierun-kowego

W1 / zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zasady funkcjonowania organi-zacji i instytucji zajmujących się zapewnieniem bezpieczeństwa na poziomie globalnym, regionalnym, subregionalnym, narodowym i lokalnym, a także rolę państwa, organizacji pozarządowych i człowieka w tym zakresie/ K_W05

U1/ potrafi dostrzec i ocenić ewolucję zagrożeń bezpieczeństwa, systemów bezpieczeństwa oraz prognozować zjawiska i procesy w przestrzeni bezpie-czeństwa ogólnego oraz jego przedmiotowych wymiarach/ K_U04

K1 / jest gotów do aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym i zawodowym, współorganizowania zinstytucjonalizowanych form aktywności obywatelskiej, środowiska społecznego oraz inicjowania zadań na rzecz interesu publicznego/ K_K03

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: zaliczenia na ocenę.

Ćwiczenia audytoryjne zaliczane są na podstawie: aktywności i obecności.

Zaliczenie przedmiotu jest prowadzone w formie pisemnej.

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia wykładu jest uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń.

Efekty W1, W2, U1- sprawdzenie są podczas zaliczenia na ocenę.

Efekty U2, K1, K2 sprawdzenie są na ćwiczeniach. Oceny osiągnięcia zakła-danych efektów kształcenia (wg. opinii Komisji WLO ds. Funkcjonowania Sys-temu Zapewnienia Jakości Kształcenia):

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 91-100%.

Ocenę dobrą plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształ-cenia na poziomie 81-90%.

Ocenę dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 71-80%.

Ocenę dostateczną plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 61-70%.

Ocenę dostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 51-60%.

Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie równym lub niższym niż 50%.

Ocenę uogólnioną zal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie wyższym niż 50%.

Ocenę uogólnioną nzal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie równym lub niższym niż 50%.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)