Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Bezpieczeństwo energetyczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WLORXCSL-20Z3-BEN
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Bezpieczeństwo energetyczne
Jednostka: Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

niestacjonarne

Rodzaj studiów:

I stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W-wykład, C - ćw. audytoryjne

+ zaliczenie na ocenę, z – zaliczenie ogólne


W 10/+; C 8/z Razem: 18

Przedmioty wprowadzające:

Nie obowiązuje

Autor:

dr hab. Jerzy Zalewski

Bilans ECTS:

3 pkt ECTS


Skrócony opis:

Zapoznanie z podstawową terminologią bezpieczeństwa energetycznego,

z głównymi krajowymi i unijnymi strategiami, programami i aktami normatyw-nymi w sprawie bezpieczeństwa energetycznego. Przedstawienie zasad iden-tyfikowania i interpretowania wyzwań i zagrożeń bezpieczeństwa energetycz-nego w ujęciu narodowym, regionalnym i globalnym. Kształtowanie umiejętno-ści posługiwania się wiedzą teoretyczną w upowszechnianiu działań służących poprawie jakości bezpieczeństwa energetycznego państwa, w tym ich łączenia z zachowaniami proekologicznymi.

Pełny opis:

Wykład /metody dydaktyczne/ realizowany z wykorzystaniem środków multimedialnych i dyskusji wielokrotnej

1. Bezpieczeństwo energetyczne: podstawowe pojęcia. Główne cele i zadania polityki energetycznej Polski w perspektywie 2030 i 2050 r. Wpływ ropy

i gazu na geopolitykę. Gazociąg Nord Stream - zagrożenia dla stabilności polityki energetycznej w Europie Środkowo-Wschodniej – 4 godz.

2. Odnawialne źródła energii (OZE): istota i znaczenie. Polityka energetyczna Polski a OZE. Dekarbonizacja – istota, wyzwania i zagrożenia – 4 godz.

3. Polityka energetyczna Unii Europejskiej: wyzwania społeczno-polityczne, ekonomiczno-technologiczne – 2 godz.

Ćwiczenia /metody dydaktyczne/: prezentacja zadań domowych, analiza case study, dyskusja kierowana

1. Charakterystyka źródeł energetycznych i ich znaczenie dla jakości bezpieczeństwa energetycznego państwa. Zasadnicze regulacje prawno-administracyjne w dziedzinie bezpieczeństwa energetycznego w Polsce

– 2 godz.

2. Energetyka wiatrowa, solarna w Polsce. Energetyka jądrowa: jej znaczenie dla bilansu mocy energetycznej państwa na przykładzie wybranych państw

w Europie – 2 godz.

3. Rynek gazu płynnego (LPG) – technologie pozyskiwania: wyzwania i zagrożenia – 2 godz.

4. Polskie elektrownie: stan technologiczny, wyzwania i zagrożenia. Istota i znaczenie kształtowania świadomości jednostki, grup społeczno-zawodowych

w zakresie oszczędzania energii – 2 godz.

Literatura:

Podstawowa:

1. Chmielniak T., „Technologie energetyczne”, Wyd. Naukowo-Techniczne, Warszawa 2008.

2. Jastrzębska G., „Energia ze źródeł odnawialnych i jej wykorzystanie”, Wyd. Komunikacji i Łączności, Warszawa 2017.

3. Leszczyński T.Z., „Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej do 2030 roku, Urząd Regulacji Energetyki, Warszawa 2009.

4. Młynarski T. Tarnowski M., „Źródła energii i ich znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego w XXI wieku, Wyd. Dyfin, Warszawa 2020.

Uzupełniająca:

1. Domagała M., „Bezpieczeństwo energetyczne. Aspekty administarcyjno-prawne“, Wydawnictwo KUL, Lublin 2008.

Ligus M., “Efektywność inwestycji w odnawialne źródła energii. Analiza kosztów

i korzyści”, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2010.

Efekty uczenia się:

Symbol i nr efektu modułu / efekt kształcenia / odniesienie do efektu kierun-kowego

W1/ rozumie podstawowe historyczne, filozoficzne, ekonomiczne, kulturowe, militarne, prawne, psychologiczne, techniczne, informacyjne, socjologiczne i etyczne aspekty zapewniania bezpieczeństwa oraz podstawowe dylematy cy-wilizacyjne w zakresie zapewniania bezpieczeństwa / K_W02

W2/ rozumie i potrafi w zaawansowanym stopniu rozróżniać systemy kluczo-wej infrastruktury państwa oraz zna zasady i wymagania dotyczące ich ochro-ny, w tym związane z ochroną własności przemysłowej i prawa autorskiego / K_W03

U1 / potrafi identyfikować i interpretować zjawiska i procesy społeczne, w tym ich aspekty historyczne, filozoficzne, ekonomiczne, kulturowe, militarne, praw-ne, psychologiczne, techniczne, informacyjne, socjologiczne i etyczne doty-czące bezpieczeństwa narodowego / K_U02

U2 / potrafi dostrzec i ocenić ewolucję zagrożeń bezpieczeństwa, systemów bezpieczeństwa oraz prognozować zjawiska i procesy w przestrzeni bezpie-czeństwa ogólnego oraz jego przedmiotowych wymiarach / K_U04

K1 / jest gotów do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy oraz oceny skutków takiego działania / K_K04

K2 / jest gotów do ponoszenia odpowiedzialności za pełnione role oraz podpo-rządkowania się zasadom pracy zespołowej i zasadom etyki oraz kształtowa-nia i egzekwowania zachowań etycznych u innych / K_K05

Metody i kryteria oceniania:

Wykład /metody dydaktyczne/: metody podające, konwersatoria realizowane z wykorzystaniem środków multimedialnych i dyskusji wielokrotnej

Ćwiczenia /metody dydaktyczne/: prezentacja zadań domowych z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, analiza case study, dyskusja kierowana

Przedmiot zaliczany jest na podstawie zaliczenia na ocenę.

Zaliczenie przedmiotu przeprowadzane jest na podstawie: testu pisemnego (zalicza minimum 60 proc. poprawnych odpowiedzi).

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia przedmiotu jest obligatoryjny udział w ćwiczeniach – ich zaliczenie (zal.) na podstawie: aktywnego udziału w dyskusji kierowanej, prezentacji przygotowanych zadań domowych, udziału w analizie wybranych case study oraz znajomości co najmniej jednej pozycji z wykazu literatury podstawowej.

O ocenie końcowej z przedmiotu decyduje pozytywna ocena z testu pisemnego i zaliczenie ćwiczeń.

Efekty W1, W2, U1- sprawdzenie są podczas zaliczenia na ocenę.

Efekty U2, K1, K2 sprawdzenie są na ćwiczeniach. Oceny osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia (wg. opinii Komisji WLO ds. Funkcjonowania Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia):

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 91-100%.

Ocenę dobrą plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 81-90%.

Ocenę dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 71-80%.

Ocenę dostateczną plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 61-70%.

Ocenę dostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 51-60%.

Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie równym lub niższym niż 50%.

Ocenę uogólnioną zal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie wyższym niż 50%.

Ocenę uogólnioną nzal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie równym lub niższym niż 50%.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)