Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy kindyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WLORXCSL-20Z2-PK
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy kindyki
Jednostka: Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

niestacjonarne

Rodzaj studiów:

I stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

Realizowane formy zajęć: W-wykład, C - ćw. audytoryjne

W 10+; C 8; Razem: 18 (10 godzin wykładów zaliczanych na ocenę; 8 godzin ćwiczeń na zwykłe zaliczenie),

Przedmioty wprowadzające:

Nie obowiązuje

Autor:

dr hab. Jerzy Zalewski, prof. WAT

Bilans ECTS:

3 pkt ECTS


Skrócony opis:

Przedmiot prezentuje podstawowe zagadnienia z zakresu kindyki. Studenci zostaną zapoznani z istotą procesu analizy zagrożeń i podatności systemów antropotechnicznych, jak również metodami zwalczania zagrożeń i sterowania bezpieczeństwem systemów oraz podstawowymi założeniami projektowania systemów bezpieczeństwa.

Pełny opis:

Wykłady / prowadzone metodą podającą informacyjną i konwersatoryjną,

z wykorzystaniem multimedialnych środków dydaktycznych. Dyskusja kierowana.

1. Kindyka: istota przedmiotu – 2 godz.: Geneza, istota, zakres, analiza semantyczna pojęcia „niebezpieczeństwo/zagrożenie” i jego kształt w ujęciu deskrypcyjno-wartościującym. Miejsce kindyki w rodzinie nauk o bezpieczeństwie.

2. Polityczne, kulturowe i biologiczne wymiary bezpieczeństwa ontologicznego – 2 godz. Formuła bezpieczeństwa ontologicznego. Eskapizm dziejowy a problem bezpieczeństwa wspólnotowego. Myślenie magiczne jako przejaw poczucia bezpieczeństwa ontologicznego. Czy bezpieczeństwo ontologiczne może być niezagrożone?

3. Podstawy teorii bezpieczeństwa systemów antropotechniczny – 2 godz.: Podstawowe pojęcia teorii bezpieczeństwa systemów (stan systemu, opis stanów związanych z bezpieczeństwem systemu, wskaźniki bezpieczeństwa systemu). Zasady modelowania bezpieczeństwa systemów. Bezpieczeństwo elementu i podsystemu. Modele bezpieczeństwa systemów. Badania bezpieczeństwa systemów. Analiza bezpieczeństwa systemów. Sterowanie bezpieczeństwa, systemów.

4. Postrzeganie „niebezpieczeństwa/zagrożenia”– 2 godz.: Postrzeganie zagrożeń na poziomie potoczonym, prawnym, medialnym i naukowym. Postrzeganie zagrożeń na poziomie taktycznym, operacyjnym, strategicznym i sekularnym. Czynniki monitorujące, analizujące i prognozujące taksonomie „niebezpieczeństwa/zagrożenia”. Sekurytyzacja i jej sektory.

5. Modele środowiska bezpieczeństwa – 2 godz.: Modele środowiska bezpieczeństwa państwa w sferze politycznej, demograficznej, biofizyczno-ekologicznej, infrastruktury krytycznej. Modele środowiska bezpieczeństwa powiatu/gminy. Model relacyjny.

Ćwiczenia / prezentacja zespołowo przygotowanych analiz w formie multimedialnej oraz dyskusja kierowana.

1. Nie-bezpieczeństwo ontologiczne jako element tożsamości zbiorowej i indywidualne – 2 godz. Homogeniczność esencjonalna i substancjonalność – podstawowe zespoły wyobrażeń objaśniających uprzedmiotowienie świata. Umysłowość pierwotna, interpretacje emocjonalne i racjonalno-intelektualne otaczającego świata.

2. Analiza strategiczna – 2 godz.: Identyfikacja trendów, identyfikacja wyzwań, szans, zagrożeń i podatności. Synteza i opis zagrożeń oraz podatności. Synteza i opis szans. Identyfikacja sił i słabości. Algorytmy analizy strategicznej.

3. Prognozowanie zagrożeń w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego –

2 godz.: teoria i metodologia prognozowania, przegląd technik i metod prognozowania, prognozowanie zagrożeń w analizie ryzyka, koncepcja prognozowania zagrożeń na potrzeby polityki bezpieczeństwa narodowego.

4. Analiza systemowa w dziedzinie bezpieczeństwa wybranej struktury

– 2 godz.

Literatura:

Podstawowa:

1. Dawidczyk Andrzej, Analiza strategiczna w dziedzinie bezpieczeństwa państwa, DIFIN, Warszawa 2020.

2. Giddens Anthony, Europa w epoce globalnej. PWN, Warszawa 2009.

3. Jaźwiński Jerzy, Ważyńska-Fiok Krystyna, Bezpieczeństwo systemów, PWN, Warszawa 1993.

4. Świeboda Halina, Prognozowanie zagrożeń bezpieczeństwa narodowego, ASzWoj, Warszawa 2017.

5. Wolanin Jerzy, Zarys teorii bezpieczeństwa obywateli, Nakładem Autora, Warszawa 2005.

Uzupełniająca:

1. Ficoń Krzysztof, Propedeutyka bezpieczeństwa, BEL Studio, Warszawa 2020.

2. Ficoń Krzysztof, Prakseologiczny łańcuch bezpieczeństwa, BEL Studio, Warszawa 2020.

3. Świniarski Janusz, Kawalerski Paweł, Drogi i bezdroża securitologii, WAT, Warszawa 2019.

4. Zalewski Jerzy, Dzierżyński Damian, Wojna informacyjna w odbudowie rosyjskiej mocarstwowości, WAT, Warszawa 2019.

Efekty uczenia się:

Symbol i nr efektu modułu / efekt kształcenia / odniesienie do efektu kierunkowego

W6: Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu istotę zagrożeń oraz metody ich identyfikacji, analizy, ewaluacji oraz projektowania i wdrażania strategii przeciwdziałania zagrożeniom oraz zapewniania ciągłości działania.

U3: Potrafi formułować i rozwiązywać złożone problemy dotyczące zagrożeń bezpieczeństwa oraz analizować, identyfikować i oceniać pod względem bezpieczeństwa zdarzenia niepewne, z wykorzystaniem krytycznego doboru źródeł oraz informacji.

U9: Potrafi prezentować swoje poglądy z wykorzystaniem specjalistycznej terminologii oraz przedstawiać i oceniać stanowiska i poglądy dotyczące zagadnień bezpieczeństwa.

K5: Jest gotów do ponoszenia odpowiedzialności za pełnione role oraz podporządkowania się zasadom pracy zespołowej i zasadom etyki oraz kształtowania i egzekwowania zachowań etycznych u innych.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie kolokwium zaliczeniowego (materiał z wykładów; test otwarty: 90 proc. - bdd.; 80 proc. - db+; 75 proc. - db; 65 proc. - dst+; 55 proc. - dst.; poniżej 55 proc. - ndst.) oraz oceny aktywności na zajęciach.

Premiowana jest aktywność na ćwiczeniach: podczas dyskusji oraz prac indywidualnych i zespołowych.

Efekt W6 sprawdzane są podczas kolokwium zaliczeniowego (materiał z wykładów) oraz oceny aktywności na zajęciach.

Efekty U3 i U9 sprawdzane są podczas bieżącej pracy na ćwiczeniach.

Efekt K5 jest sprawdzany podczas bieżącej pracy na ćwiczeniach i na zaliczeniu materiału z wykładów.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 14 godzin więcej informacji
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Zalewski
Prowadzący grup: Anna Krawczyk, Jerzy Zalewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie ZAL/NZAL
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)