Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zachowania ludzi w sytuacjach ekstremalnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WLORXCNM-20Z1-ZLSE
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zachowania ludzi w sytuacjach ekstremalnych
Jednostka: Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

niestacjonarne

Rodzaj studiów:

II stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 10/+ ; L 8/z Razem: 18 (10 godzin wykładów zaliczanych w postaci zali-czenia na ocenę; 8 godzin laboratoriów zaliczanych bez oceny)

Przedmioty wprowadzające:

Brak

Programy:

I semestr / bezpieczeństwo narodowe / wszystkie specjalności

Autor:

dr Justyna Stochaj

Bilans ECTS:

1. Udział w wykładach / 10

2. Udział w laboratoriach / 8

3. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 15

4. Samodzielne przygotowanie do laboratoriów /30

5. Udział w konsultacjach / 14

6. Przygotowanie do zaliczenia / 15

Sumaryczne obciążenie pracą studenta: 92 godz. przyjęto 3 ECTS

Zajęcia z udziałem nauczycieli (10+8+14)=32 godz./ 1,5 ECTS

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje podstawową aparaturę pojęciową dotyczącą stresu, mechanizmów jego powstawania i skutków w sytuacjach ekstremalnych - będących źródłem nadmiernej stymulacji lub deprywacji istotnych potrzeb człowieka (w tym potrzeby bezpieczeństwa osobistego i społecznego). Case studies sytuacji ekstremalnych: doświadczenie traumy, przemoc, stalking (cyberstalking), bullying (cyberbullying), mobbing, molestowanie, praca ekstremalna, doświadczenie kataklizmu i katastrofy. Wskazywane są osobiste, społeczne i organizacyjne skutki doświadczenia traumy i przewlekłego stresu.

Pełny opis:

Wykłady / prowadzone metodą podającą: informacyjną lub konwersatoryjną, z wykorzystaniem multimedialnych środków dydaktycznych.

1. Wprowadzenie do teorii zachowania

2. Badanie ludzkiego zachowania

3. Osobowość człowieka

4. Stres i stres pourazowy

5. Reagowanie na sytuacje zagrożeń

Laboratoria / praca w grupach oraz dyskusja kierowana.

1. Zachowania niebezpieczne, a życie człowieka

2. Zalecenia w zakresie reagowania na wybrane sytuacje ekstremalne

3. Pokonywanie stresu i stresu pourazowego

4. Zaliczenie przedmiotu

Literatura:

Podstawowa:

1. J. Watson, Behawioryzm oraz psychologia, jak widzi ją behawiorysta, PWN, Warszawa 1990.

2. B.F. Skinner, Nauka i zachowanie człowieka, PWN 2022.

3. A. Maslow, Motywacja i osobowość, PWN, Warszawa 2013.

4. P. Bąbel, P. Ostaszewski (red.), Współczesna psychologia behawioralna, Wyd. UJ, Kraków 2008.

5. B. Hołyst, Bezpieczeństwo jednostki, PWN, Warszawa 2014.

Uzupełniająca:

1. I. Heszen, Psychologia stresu, PWN, Warszawa 2013.

2. M. Clayton, Zarządzanie stresem, czyli jak sobie radzić w trudnych sytuacjach, Edgar, Warszawa 2012.

3. S. Wojciechowska-Filipek, B. Mazurek-Kucharska, Zarządzanie w kryzysie. Aspekty organizacyjne i psychologiczne, CeDeWu, Warszawa 2014.

Efekty uczenia się:

W02 / prawne, psychologiczne, techniczne, informacyjne, socjologiczne i etyczne aspekty zapewniania bezpieczeństwa oraz fundamentalne dylematy cywilizacji w zakresie zapewniania bezpieczeństwa

U02 / potrafi w pogłębionym stopniu identyfikować i interpretować złożone zjawiska i procesy społeczne w tym ich aspekty historyczne, filozoficzne, eko-nomiczne, kulturowe, militarne, prawne, psychologiczne, techniczne, informa-cyjne, socjologiczne i etyczne mające wpływ na bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe oraz właściwie dobierać źródła i dokonywać ich interpretacji z wykorzystaniem odpowiednich metod naukowych

K01 / jest gotów do krytycznej oceny przekazywanych i odbieranych treści dotyczących bezpieczeństwa i dziedzin pokrewnych

K05 / jest gotów do ponoszenia odpowiedzialności za pełnione role zawodowe w zmiennym otoczeniu, podporządkowania się zasadom pracy zespołowej i zasadom etyki oraz do kształtowania i egzekwowania zachowań etycznych u innych

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: zaliczenia na ocenę

Laboratorium zaliczane są na podstawie: bez oceny

Zaliczenie przedmiotu jest prowadzone w formie: pisemnej (sprawdzian wie-dzy)

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest:

Osiągnięcie efektu W02, U02, K01, K05 - weryfikowane jest testem wiedzy

Osiągnięcie efektu U02, K01, K02 - sprawdzane jest w ramach zaliczenia labo-ratoriów.

Oceny osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia (wg. opinii Komisji WLO ds. Funkcjonowania Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia):

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 91-100%.

Ocenę dobrą plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształ-cenia na poziomie 81-90%.

Ocenę dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 71-80%.

Ocenę dostateczną plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 61-70%.

Ocenę dostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 51-60%.

Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie równym lub niższym niż 50%.

Ocenę uogólnioną zal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie wyższym niż 50%.

Ocenę uogólnioną nzal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie równym lub niższym niż 50%.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)