Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Bezpieczeństwo społeczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WLORXCNM-20Z1-BS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0310) Nauki społeczne i psychologiczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Bezpieczeństwo społeczne
Jednostka: Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

II stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

(tylko po angielsku) W 16/x C 14/+

Przedmioty wprowadzające:

(tylko po angielsku) Teoria bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego

Programy:

(tylko po angielsku) Bezpieczeństwo narodowe

Autor:

(tylko po angielsku) Aleksandra Skrabacz

Bilans ECTS:

(tylko po angielsku) Aktywność / obciążenie studenta w godz. (wg. arkusza Bilans ECTS)

1. Udział w wykładach / 16

2. Udział w ćwiczeniach audytoryjnych / 14

3. Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych / …..

4. Udział w seminariach / …..

5. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 20

6. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń audytoryjnych /15

7. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń laboratoryjnych / …..

8. Samodzielne przygotowanie do seminarium / …..

9. Realizacja projektu / …..

10. Udział w konsultacjach /

11. Przygotowanie do egzaminu / …..

12. Przygotowanie do zaliczenia / 20

13. Udział w egzaminie / …..

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (1÷13):

65….godz. przyjęto …3…. ECTS

Zajęcia z udziałem nauczycieli (1+2+3+4+9+10+13): 30…..godz./…2.. ECTS

Zajęcia o charakterze praktycznym …1…. ECTS


Skrócony opis: (tylko po angielsku)

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problematyką bezpieczeństwa społecznego jako ważnego obszaru bezpieczeństwa narodowego. W trakcie realizacji przedmiotu studenci powinni poznać najważniejsze współczesne problemy związane z bezpieczeństwem społecznym, socjalnym i psychospołecz-nym, ich zagrożenia i uwarunkowania. Ponadto omówione zostaną rola i dzia-łania kluczowych podmiotów odpowiedzialnych za utrzymywanie bezpieczeń-stwa społecznego.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Wykłady / prowadzone metodą podającą: informacyjną lub konwersatoryjną, z wykorzystaniem multimedialnych środków dydaktycznych.

1.Istota bezpieczeństwa społecznego w systemie bezpieczeństwa narodowe-go.

2.Charakterystyka wybranych zagrożeń społecznych.

3.Istota patologii społecznych i sposoby ich przeciwdziałania.

4. Rola państwa, w tym podmiotów rządowych, samorządowych i pozarządo-wych w tworzeniu polityki bezpieczeństwa społecznego.

5. Metody przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu.

6.Rola UE w kreowaniu polityki społecznej i polityki zatrudnienia.

Ćwiczenia / prezentacja referatów przygotowanych w formie multimedialnej oraz dyskusja kierowana.

1. Pojęcie i zakres bezpieczeństwa społecznego, socjalnego i psychospołecz-nego

2. Identyfikacja zagrożeń społecznych, socjalnych i psychospołecznych.

3. Charakterystyka wybranych patologii społecznych.

4. Polityka społeczna państwa i zasady jej kreowania.

5. Zadania instytucji rządowych w tworzeniu bezpieczeństwa społecznego i ocena ich realizacji.

6. Zadania podmiotów samorządowych i organizacji pozarządowych w realizacji polityki społecznej państwa na szczeblu gminy – szanse i zagrożenia.

7. Rola wspólnoty europejskiej w kreowaniu polityki społecznej UE.

Literatura: (tylko po angielsku)

Podstawowa:

1. A. Skrabacz, Bezpieczeństwo społeczne. Podstawy teoretyczne i prak-tyczne, Warszawa 2012.

2. J. Gierszewski, Bezpieczeństwo społeczne. Studium z zakresu teorii bezpie-czeństwa narodowego, Warszawa 2013.

3. A. Skrabacz, S. Sulowski (red.), Bezpieczeństwo społeczne: pojęcia, uwa-runkowania, wyzwania, Warszawa 2012.

4. M. Leszczyński, Bezpieczeństwo społeczne Polaków wobec wyzwań XXI wieku, Kielce 2011.

5. P. Majer, A. Urbanek, Bezpieczeństwo społeczne Ewolucja, instytucje, za-grożenia, Warszawa 2016.

Uzupełniająca:

1.G. Firlit-Fesnak, J. Męcina (red.), Polityka społeczna, Warszawa 2018.

2. R. Gabryszak, D. Magierek (red.), Europejska polityka społeczna, Warszawa 2011.

3. I. Pospiszyl, Patologie społeczne, Warszawa 2008.

4. D. Dajanowicz-Piesiecka, E. Pływaczewski, E. Jurgieleiwcz-Delegacz, Współczesna przestępczość i patologie społeczne z perspektywy interdyscyplinarnych badań kryminologicznych, Warszawa 2017.

Efekty uczenia się: (tylko po angielsku)

Symbol i nr efektu modułu / efekt kształcenia / odniesienie do efektu kierunko-wego

K_W05 ma pogłębioną wiedzę o zagrożeniach, źródłach ich powstawania, me-todach postępowania z nimi oraz o fundamentalnych dylematach cywilizacji w zakresie zapewniania bezpieczeństwa

K_U02 potrafi w pogłębionym stopniu identyfikować i interpretować złożone zjawiska i procesy społeczne w tym ich aspekty historyczne, filozoficzne, eko-nomiczne, kulturowe, militarne, prawne, psychologiczne, techniczne, informa-cyjne, socjologiczne i etyczne mające wpływ na bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe oraz właściwie dobierać źródła i dokonywać ich interpretacji

z wykorzystaniem odpowiednich metod naukowych

K_U09 potrafi samodzielnie dokształcać się, podnosić kompetencje zawodowe, osobiste i społeczne oraz uczyć się permanentnie i ukierunkowywać innych w tym zakresie

K_K01 jest gotów do krytycznej oceny przekazywanych i odbieranych treści dotyczących bezpieczeństwa i dziedzin pokrewnych

K_K03 jest gotów do aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym i zawodo-wym, inspirowania i organizowania zinstytucjonalizowanych form aktywności obywatelskiej, środowiska społecznego oraz inicjowania zadań na rzecz intere-su publicznego

K_K05 jest gotów do ponoszenia odpowiedzialności za pełnione role zawodowe w zmiennym otoczeniu, podporządkowania się zasadom pracy zespołowej i zasadom etyki oraz do kształtowania i egzekwowania zachowań etycznych u innych

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: pracy zaliczeniowej

Ćwiczenia audytoryjne zaliczane są na podstawie: referatu wzbogaconego prezentacją multimedialną oraz obecnością na zajęciach

Zaliczenie przedmiotu jest prowadzone w formie: ustnej

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest :

Osiągnięcie efektu W1, W2, W3, W4, U1 - weryfikowane jest testem wiedzy

Osiągnięcie efektu U2, U3, U4, K1, K2 - sprawdzane jest w ramach zaliczenia ćwiczeń audytoryjnych.

Efekty U2, K1, K2 sprawdzenie są na ćwiczeniach.

Oceny osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia (wg. opinii Komisji WLO ds. Funkcjonowania Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia):

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 91-100%.

Ocenę dobrą plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształ-cenia na poziomie 81-90%.

Ocenę dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 71-80%.

Ocenę dostateczną plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 61-70%.

Ocenę dostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształ-cenia na poziomie 51-60%.

Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie równym lub niższym niż 50%.

Ocenę uogólnioną zal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie wyższym niż 50%.

Ocenę uogólnioną nzal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie równym lub niższym niż 50%.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)