Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy kindyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WLORXCNL-20Z2-PK
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy kindyki
Jednostka: Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

niestacjonarne

Rodzaj studiów:

I stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

Realizowane formy zajęć: W-wykład, C - ćw. audytoryjne

W 10+; C 8; Razem: 18 (10 godzin wykładów zaliczanych na ocenę;

8 godz. ćwiczeń na zwykłe zaliczenie)

Przedmioty wprowadzające:

Nie obowiązuje

Autor:

dr hab. Jerzy Zalewski, prof. WAT

Bilans ECTS:

3 pkt ECTS


Skrócony opis:

Przedmiot prezentuje podstawowe zagadnienia z zakresu kindyki. Studenci zostaną zapoznani z istotą procesu analizy zagrożeń i podatności systemów antropotechnicznych, jak również metodami zwalczania zagrożeń i sterowania bezpieczeństwem systemów oraz podstawowymi założeniami projektowania systemów bezpieczeństwa

Pełny opis:

Wykłady

1. Wprowadzenie 2 h: pojęcie kindyki i jej miejsce w rodzinie nauk o bezpieczeństwie. Założenia securitologii systemowej, przedmiot badań, cele badań, procedury badawcze.

2. Ogólny systemowy model bezpieczeństwa 4 h: pojęcia podstawowe, łańcuch bezpieczeństwa i jego podział, rodzaje tworzywa systemowego, historia łańcucha bezpieczeństwa, typy stosunków w łańcuchu bezpieczeństwa, zabezpieczenie pośrednie i bezpośrednie.

3. Koncepcja zagrożeń 1h: pojęcie zagrożenia, aksjomaty podstawowe teorii niszczenia, rodzaje zagrożeń, metody analizy zagrożeń.

4. Koncepcja podatności 1h: pojęcie podatności, rodzaje podatności, przyczyny podatności, wprowadzenie do metody pomiaru podatności.

5. Koncepcja odporności 1h: pojęcie odporności, cechy odporności, zasad zero trust, rodzaje zabezpieczeń, wprowadzenie do metod pomiaru odporności.

6. Koncepcja adaptacji 1h: pojęcie adaptacji, cechy systemów adaptacyjnych, prawidłowości adaptacji, badanie adaptacyjności

Ćwiczenia 8 h

Ćwiczenia nr 1

KONCEPCJA ZAGROŻEŃ

1. Pojęcie zagrożeń

2. Podziały zagrożeń

3. Modele identyfikacji zagrożeń (PHA, HAZOP, FTA, ETA)

4. Czynniki zagrożeń

5. Pomiar zagrożeń

Ćwiczenia nr 2

KONCEPCJA PODATNOŚCI

1. Pojęcie podatności

2. Struktura podatności

3. Model podatności

4. Czynniki podatności

5. Pomiar podatności

Ćwiczenia nr 3

KONCEPCJA ODPORNOŚCI

1. Pojęcie odporności

2. Specyfika odporności

3. Model odporności

4. Czynniki odporności

5. Pomiar odporności

Ćwiczenia nr 4

KONCEPCJA ADAPTACJI

1. Pojęcie adaptacji i zdolności adaptacyjnych

2. Specyfika adaptacji i zdolności adaptacyjnych

3. Cykl adaptacyjny

4. Adaptacyjność a zagrożenia, podatności i odporności

Literatura:

Podstawowa:

1. Dawidczyk Andrzej, Analiza strategiczna w dziedzinie bezpieczeństwa państwa, DIFIN, Warszawa 2020.

2. Giddens Anthony, Europa w epoce globalnej, PWN, Warszawa 2009.

3. Jaźwiński Jerzy, Ważyńska-Fiok Krystyna, Bezpieczeństwo systemów, PWN, Warszawa 1993.

4. Świeboda Halina, Prognozowanie zagrożeń bezpieczeństwa narodowego, ASzWoj, Warszawa 2017.

5. Wolanin Jerzy, Zarys teorii bezpieczeństwa obywateli, Nakładem Autora, Warszawa 2005.

Uzupełniająca:

1. Ficoń Krzysztof, Propedeutyka bezpieczeństwa, BEL Studio, Warszawa 2020.

2. Ficoń Krzysztof, Prakseologiczny łańcuch bezpieczeństwa, BEL Studio, Warszawa 2020.

3. Świniarski Janusz, Kawalerski Paweł, Drogi i bezdroża securitologii, WAT, Warszawa 2019.

4. Zalewski Jerzy, Dzierżyński Damian, Wojna informacyjna w odbudowie rosyjskiej mocarstwowości, WAT, Warszawa 2019.

Efekty uczenia się:

Symbol i nr efektu modułu / efekt kształcenia / odniesienie do efektu kierunkowego

W6/ Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu istotę zagrożeń oraz metody ich identyfikacji, analizy, ewaluacji oraz projektowania i wdrażania strategii przeciwdziałania zagrożeniom oraz zapewniania ciągłości działania.

U3/ Potrafi formułować i rozwiązywać złożone problemy dotyczące zagrożeń bezpieczeństwa oraz analizować, identyfikować i oceniać pod względem bezpieczeństwa zdarzenia niepewne, z wykorzystaniem krytycznego doboru źródeł oraz informacji.

U9/ Potrafi prezentować swoje poglądy z wykorzystaniem specjalistycznej terminologii oraz przedstawiać i oceniać stanowiska i poglądy dotyczące zagadnień bezpieczeństwa.

K5/ Jest gotów do ponoszenia odpowiedzialności za pełnione role oraz podporządkowania się zasadom pracy zespołowej i zasadom etyki oraz kształtowania i egzekwowania zachowań etycznych u innych.

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady / prowadzone metodą podającą informacyjną i konwersatoryjną, z wykorzystaniem multimedialnych środków dydaktycznych. Dyskusja kierowana. Ćwiczenia / prezentacja zespołowo przygotowanych analiz w formie multimedialnej oraz dyskusja kierowana.

Przedmiot zaliczany jest na podstawie kolokwium zaliczeniowego (materiał z wykładów) oraz oceny aktywności na zajęciach.

Premiowana jest aktywność na ćwiczeniach: podczas dyskusji oraz prac indywidualnych i zespołowych

Efekt W6 sprawdzany jest podczas kolokwium zaliczeniowego (materiał

z wykładów - test otwarty: 90 proc. - bdb; 85 proc. - db+; 80 proc. - db;

75 proc. - dst+; 65 proc. - dst.; 55 proc. - dst.; poniżej 55 proc. - ndst.) oraz oceny aktywności na zajęciach.

Efekty U3 i U9 sprawdzane są podczas bieżącej pracy na ćwiczeniach.

Efekt K5 jest sprawdzany podczas bieżącej pracy na ćwiczeniach i na zaliczeniu materiału z wykładów.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Kawalerski
Prowadzący grup: Paweł Kawalerski, Anna Krawczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)