Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Bezpieczeństwo ekologiczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WLORXCNL-20Z1-BE
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Bezpieczeństwo ekologiczne
Jednostka: Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

niestacjonarne

Rodzaj studiów:

I stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

realizowane formy zajęć: W - wykład, C -ćw. audytoryjne

Rygor: + zaliczenie na ocenę

Przedmioty wprowadzające:

Podstawy teorii bezpieczeństwa

Autor:

dr hab. Jerzy Zalewski

Bilans ECTS:

3 pkt ECTS

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje podstawowe pojęcia związane z ochroną środowiska naturalnego, istotę pojęcia "bezpieczeństwo ekologiczne", kategorie zagrożeń związane z tym bezpieczeństwem: cywilizacyjne i naturalne (rosnąca temperatura Ziemi, pożary lasów, ubytek słodkiej wody, zanieczyszczenie oceanów i mórz; konfliktu na tle dostępu do wody pitnej, ziemi uprawnej i pastwisk; chaos antropiczny, kryzys ekologiczny). Studenci zapoznani zostaną także z podstawami prawnymi ochrony środowiska w Polsce i UE oraz wpływem regulacji normatywnych strategie narodowe ekorozwoju, w tym kształtowania zbiorowej odpowiedzialności za bezpieczeństwo ekologiczne.

Pełny opis:

Wykłady /prowadzone metodą podającą z wykorzystaniem multimedialnych środków dydaktycznych

1. Bezpieczeństwo ekologiczne - istota, główne pojęcia, charakter zagrożeń (cywilizacyjne, naturalne). Strategie i programu bezpieczeństwa ekologicznego UE. Współpraca międzynarodowa na rzecz bezpieczeństwa ekologicznego - 4 godz.

2. Działalność proekologiczna w Polsce - problemy formalno-prawne, społeczne i środowiskowe. Rozwiązywanie problemów bezpieczeństwa ekologicznego przez społeczności lokalne - 4 godz.

3. Środowiskowa edukacja ekologiczna: świadomość środowiskowa, lokalne strategie ekorozwoju, odpowiedzialność indywidualna i zbiorowa za jakość bezpieczeństwa ekologicznego - 2 godz.

Ćwiczenia/ prezentacja referatów przygotowywanych w formie multimedialnej oraz dyskusji kierowanej.

1. Pojęcie "bezpieczeństwo ekologiczne". Czynniki determinujące przestrzeń ekologiczną w sferze bezpieczeństwa państwa - 2 godz.

2. Podstawy prawne ochrony środowiska w Polsce. Odpowiedzialność indywidualna i zbiorowa za bezpieczeństwo ekologiczne - 2 godz.

3. Ochrona środowiska w Unii Europejskiej i w Polsce - 2 godz.

4. Bezpieczeństwo ekologiczne w regionalnych i lokalnych systemach bezpieczeństwa. Społeczny wymiar bezpieczeństwa ekologicznego - 2 godz.

Literatura:

Podstawowa:

1. "Bezpieczeństwo ekologiczne regionu: teoria i praktyka: działy wybrane", pod red. E. Krasowskiego, Lublin 2013.

2. P. Korzeniowski, "Bezpieczeństwo ekologiczne jako instytucja prawna ochrony środowiska", Łódź 2012.

3. K.M. Księżopolski, "Bezpieczeństwo ekologiczne", [w:] K.A. Wojtaszczyk, A. Materska-Sosnowska (red.), "Polska w systemie bezpieczeństwa międzynarodowego", Oficyna Wydawnicza ASPRA –JR, Warszawa 2016.

4. D. Wallace-Wells, "Ziemia nie do życia. Nasza planeta po globalnym ociepleniu", Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2019.

Uzupełniająca:

1. Z.M. Karaczun, G. Obidoska, L. Indeka, Ochrona środowiska - współczesne problemy, Wydawnictwo SGGH, Warszawa 2016.

2. M.M. Kenig-Witkowska, "Prawo środowiska Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe", Warszawa 2005.

3. K. Małachowski (reg.), "Gospodarka a środowisko i ekologia", Wydawnictwa Fachowe CedeWu, Warszawa 2008.

4. E. Mazur-Wierzbicka, "Ochrona środowiska a integracja europejska. Do-świadczenia Polskie", Wydawnictwo Difin, Warszawa 2012.

Efekty uczenia się:

Symbol i nr efektu modułu / efekt kształcenia / odniesienie do efektu kierunkowego

W1 / zna i rozumie w zaawansowanym stopniu fakty, obiekty i zjawiska dotyczące bezpieczeństwa oraz teorie i metody umożliwiające wyjaśnianie zależności między tymi kategoriami

W2 /rozumie podstawowe historyczne, filozoficzne, ekonomiczne, kulturowe, militarne, prawne, psychologiczne, techniczne, informacyjne, socjologiczne

i etyczne aspekty w zapewniania bezpieczeństwa

W3 / zna i rozumie w zaawansowanym stopniu funkcjonowanie organizacji

i instytucji zajmujących się zapewnieniem bezpieczeństwa na poziomie globalnym, regionalnym, subregionalny, narodowym i lokalnym; zasady funkcjonowania tych organizacji, w tym państwa oraz rolę człowieka jako twórcę kultury

i organizatora struktur społecznych, określającego zasady ich funkcjonowania

U1 / potrafi dostrzec i ocenić ewolucję zagrożeń bezpieczeństwa, systemów bezpieczeństwa oraz prognozować zjawiska i procesy w przestrzeni bezpieczeństwa ogólnego oraz jego przedmiotowych wymiarach

K1 / jest gotów do krytycznej oceny własnej wiedzy na temat bezpieczeństwa i nauk pokrewnych

K2 / jest gotów do ponoszenia odpowiedzialności za pełnione role oraz podporządkowania się zasadom pracy zespołowej i zasadom etyki oraz kształtowania i egzekwowania zachowań etycznych u innych

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: ocena z zaliczeniem

Ćwiczenia audytoryjne zaliczane są na podstawie: zaliczenia ogólnego

Zaliczenie przedmiotu jest prowadzone w formie pisemnej (test wiedzy)

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest udział w zajęciach, opracowanie referatu z udziałem środków multimedialnych wraz z omówieniem

Osiągnięcie efektu W1, W2, W3, U1 - weryfikowane jest testem wiedzy

Osiągnięcie efektu U1,K1, K2 - sprawdzane jest w ramach zaliczenia ćwiczeń audytoryjnych.

Oceny osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia (wg. opinii Komisji WLO ds. Funkcjonowania Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia):

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 91-100%.

Ocenę dobrą plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 81-90%.

Ocenę dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 71-80%.

Ocenę dostateczną plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 61-70%.

Ocenę dostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 51-60%.

Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie równym lub niższym niż 50%.

Ocenę uogólnioną zal/zaliczenie otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie wyższym niż 50%.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)